(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Serviciul Fond Funciar, Cadastru

Atribuţii:

 1. Asigură întocmirea documentației privind punerea în aplicare a Legii nr.18/1991, Legii nr. 169/1997, Legii nr.1/2000, Legii nr.247/2005 și Legii nr.165/2013.
 2. Înregistrează și ține evidenţa contractelor de arendare conform Legii 16/1994.
 3. Întocmește procedurile și ține evidența vânzării terenurilor extravilane conform Legii 17/2014.
 4. Întocmește documentația necesară pentru proiectele de hotarâri inițiate de primar în vederea analizării și adoptării de hotarâri de consiliul local și asigură punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local, conform atribuțiilor ce le revin.
 5. Întocmește documentațiile în vederea închirierii pășunilor proprietate privată a municipiul Săcele, controlează şi îndrumă activitatea pe păşunile comunale (lucrări de execuţie, sancţiuni).
 6. Colaborează cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Primăriei, în vederea aplicării prevederilor legilor fondului funciar și Legii nr.18/1991, republicata, Legii nr.169/1998; Legea nr.1/2000; Legea nr. 247/2005 și Legea nr.165/2013.
 7. Participă la punerea în posesie a terenurilor restituite foștilor proprietari sau altor persoane îndreptățite de legislația în vigoare.
 8. Înregistrează și asigură evidența titlurilor de proprietate eliberate în baza legilor fondului funciar.
 9. Colaborează cu serviciile publice descentralizate pentru agricultură, cu Centrul de Consultantă Agricolă, cu circumscripțiile sanitar veterinare.
 10. Înregistrează în Registrul Agricol și în format electronic declarațiile contribuabililor în baza documentațiilor înaintate.
 11. Înregistrează în Registrele Agricole societățile comerciale cu capital privat și cele cu capital mixt care dețin terenuri agricole în exploatare. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 65/81
 12. Întocmește certificatele și adeverințele pe baza datelor din registrul agricol, adeverințe pentru persoanele care nu dețin teren agricol în vederea stabilirii ajutorului de șomaj, precum și adeverințe pentru persoanele care nu dețin în proprietate terenuri în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea de burse școlare.
 13. Întocmește și avizează adeverințe privind situarea terenurilor în extravilan sau intravilan.
 14. Asigură sprijin de specialitate producătorilor agricoli, și ține evidența terenurilor agricole din intravilanul municipiului.
 15. Întocmește rapoartele privind situația agricolă a municipiului.
 16. Completează certificatele de producător agricol.
 17. Întocmește evidența terenurilor agricole degradate prin calamități și face propuneri pentru analizarea acestor catastrofe.
 18. Întocmește dările de seamă și rapoartele statistice privind datele din registrul agricol.
 19. Furnizează la cerere date statistice solicitate de Direcția Județeană de Statistică, Direcția Generală a Finanțelor Publice.
 20. Asigură împreună cu organele sanitar-veterinare măsurile necesare de prevenire a epidemiilor la animale și combaterea bolilor apărute în condițiile legislației în vigoare.
 21. Verifică modul de cultivare a terenurilor agricole luând măsuri în cadrul terenurilor degradate sau necultivate, prin aplicarea de contravenții.
 22. Controlează împreună cu organele de specialitate regimul de folosire a pesticidelor și a altor substanțe chimice.
 23. Soluționează în termen legal corespondența repartizată spre rezolvare, inclusiv notele de audiență, interpelări formulate de către consilierii locali punând la dispoziția consiliului local actele solicitate.
 24. Întocmește orice documentații, rapoarte, care vor sta la baza promovării unor proiecte de hotărâri, pregătește orice materiale solicitate de către consilieri în cadrul ședințelor și va răspunde în fața consiliului local de respectarea acestora, în termenele stabilite de lege.
 25. Îndeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea Primăriei Municipiului Săcele.

Fond Funciar 

Acte necesare însoțite de formularele aferente acestora din cadrul compartimentului FOND FUNCIAR:

Registrul Agricol

Acte necesare însoțite de formularele aferente acestora din cadrul compartimentului REGISTRUL AGRICOL:

Compartiment Patrimoniu

Compartimentul este subordonat Serviciului Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru.

Atributii – Citeste mai mult

Formulare

 1. Cerere pentru lemne de foc 2024
 2. F_135 Cerere pentru eliberare Adeverință A.P.I.A. (format editabil)
 3. F_135 Cerere pentru eliberare Adeverință A.P.I.A. (format pdf)
 4. Declarație consimțământ prelucrarea datelor cu caracter personal
 5. Declarație pentru eliberarea Ordinului Prefectului
print