(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Birou Investiții

Principalele procese care se desfăşoară în cadrul biroului sunt: folosirea eficientă a banilor publici pentru investiții publice, asigurarea încheierii şi evidenţa contractelor.

Atribuții:

 1. Urmărirea şi stabilirea măsurilor ce se impun pentru buna realizare a lucrărilor de investiţii
 2. Urmărirea întocmirii documentaţiilor tehnice şi asigurarea realizării tuturor lucrărilor publice ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice;
 3. Urmărirea derulării lucrărilor de investiţii, respectarea termenelor şi efectuarea recepţiilor, conform contractelor încheiate în acest scop;
 4. Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei în vederea stabilirii necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local, urmăreşte modul de utilizare şi asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de investitii, reparaţii drumuri,etc; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 26/81
 5. Luarea măsurilor necesare în vederea întreţinerii drumurilor publice din municipiu, montarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal;
 6. Verificarea calităţii lucrărilor de investiţii precum şi respectarea termenelor contractuale;
 7. Urmărirea şi propunerea de măsuri necesare precum şi stabilirea necesarului de surse financiare pentru: întreţinerea şi repararea străzilor, salubrizarea oraşului, întreţinerea parcurilor şi a zonelor verzi, siguranţa traficului, iluminatului public, alimentării cu apă potabilă şi a canalizării, a staţiilor de epurare, a dezăpezirii municipiului;
 8. Urmărirea punerii în aplicare de către compartimentele instituţiei a hotărârilor Consiliului local din domeniul de activitate al biroului;
 9. Organizarea şi urmărirea întreţinerii sistemelor de semnalizare rutieră şi dirijare a traficului;
 10. Coordonarea şi urmărirea realizării reabilitării reţelelor de transport şi distribuţie a apei potabile;
 11. Întocmirea şi fundamentarea listelor de lucrări de investiţii în proiectul de buget şi a programului anual de achiziţii publice, studii, dotări şi proiecte;
 12. Planificarea lucrărilor de investiţii aprobate pentru finanţare în bugetele anuale;
 13. Asigurarea urmăririi execuţiei lucrărilor de investiţii, prin diriginți de şantier, conform legislaţiei în vigoare;
 14. Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de construcţie pentru lucrările de investiţii sau pentru funcţionare;
 15. Verificarea şi recepţionarea lucrărilor şi serviciilor contractate din domeniul de activitate; verificarea situaţiilor de lucrări, confirmându-se veridicitatea acestora; efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi a recepţiei finale după expirarea perioadei de garanţie, comunicarea recepțiilor Serviciului Contabilitate,financiar,Salarizare,Buget, CFPP, în vederea luării în evidenţa contabilă;
 16. Urmărirea şi asigurarea decontărilor lucrărilor şi serviciilor executate, conform contractelor în derulare;
 17. Asigurarea realizării tuturor obligaţiilor care revin autorităţii publice locale în derularea investiţiilor prin programul ANL ş.a.;
 18. Colaborarea cu compartimentele şi structurile de specialitate în elaborarea de programe şi strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, promovarea şi derularea de proiecte finanţate din diferite fonduri nerambursabile, asigurarea documentaţiilor tehnice şi a procedurilor pentru derularea unor lucrări de investiţii în parteneriate, asocieri;
 19. Urmărirea înregistrării în contabilitate şi în patrimoniu a obiectivelor de investiţii finalizate;
 20. Participarea la implementarea proiectelor selectate pentru finanţare, conform dispozițiilor de Primar.
print