(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Compartiment Patrimoniu

Atribuții

 1. Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotarâri ale Consiliului Local sau ale Primarului, pentru ținerea evidenței, valorificarea și buna administrare a domeniului public și privat al Municipiului Săcele, conform legii după înscrierea în evidențele contabile;
 2. Participă la toate acțiunile care vizează actualizarea evidenței, administrarea, exploatarea, conservarea și întreținerea domeniului public și privat al Municipiului Săcele;
 3. Asigură evidența mișcărilor patrimoniului aparținând Primăriei Municipiului Săcele;
 4. Conduce evidența terenurilor fără construcții intravilan și extravilan în colaborare cu Serviciul de Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru și Compartimentul Disciplina în Construcții;
 5. Urmărirea întocmirii, perfectării și derulării contractelor de concesiune care au ca obiect bunuri din domeniul public al Municipiului Săcele;
 6. Elaborarea de documentații privind trecerea bunurilor din domeniul public în cel privat;
 7. Conduce și răspunde de ținerea la zi a registrelor privind evidența ofertelor și a contractelor de concesionare, prevăzute de legislația în vigoare;
 8. Constituie și exploatează baza de date referitoare la situația juridică a imobilelor; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 66/81
 9. Propune legalizarea situațiilor juridice ale imobilelor (terenuri și clădiri) aparținând domeniului public și privat al Municipiului Săcele;
 10. Conduce evidența tuturor terenurilor, aparținând domeniului public, ocupate cu construcții ( chioșcuri, tonete, terase etc.);
 11. Asigură înregistrarea în evidențele unității administrativ teritoriale, a terenurilor și construcțiilor care, potrivit dispozițiilor legale, sunt proprietatea Municipiului Săcele;
 12. Întocmește documentații pentru trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăților comerciale, la care statul sau unitatea administrativ teritorială este acționar și se ocupa de trecerea acestora în domeniul public prin procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publică;
 13. Sesizează compartimentele de specialitate în cazul existenței unor construcții neautorizate pe domeniul public sau privat, în vederea luării măsurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 14. Asigură elaborarea în termen a documentațiilor pentru sedințele consiliului local, ce privesc activitățile de care răspunde;
 15. Răspunde de soluționarea în termenul prevăzut de lege a corespondenței;
 16. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotarâri ale consiliului local sau dispozitii ale Primarului Municipiului Săcele;
 17. Răspunde de păstrarea și întreținerea arhivei privind evidența patrimoniului.
 18. Participă la inventarierea patrimoniului public și privat al municipiului.
print