(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Birou Juridic

Biroul este subordonat direct Secretarului General al Municipiului Săcele

Atribuţii:

 1. întocmeşte dosare de instanţă şi ţine evidenţa acestora;
 2. promovează acţiuni în justiţie în reprezentarea unităţii administrativ-teritoriale;
 3. solicită informaţiile necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Săcele în vederea pregătirii apărărilor;
 4. în calitate de pârât, depune diligenţele necesare pentru formularea apărărilor în cauzele respective şi pentru administrarea probelor utile soluţionării acestora;
 5. asigură reprezentarea intereselor instituţiei în justiţie, participă la dezbateri şi pune concluzii conform poziţiei precizate în apărările formulate în scris;
 6. exercită căile de atac prevăzute de lege atunci când soluţiile instanţelor impun această situaţie;
 7. pentru acţiunile promovate de unitatea administrativ-teritorială, ia măsurile necesare pentru timbrarea corespunzătoare;
 8. informează în legătură cu desfăşurarea cursului judecăţii, precum şi asupra situaţiei dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 9. manifestă preocupare în perfecţionarea profesională a consilierilor-juridici prin studierea legislaţiei, a literaturii de specialitate, doctrinei şi jurisprudenţei;
 10. acordă asistenţă juridică tuturor compartimentelor din cadrul Primăriei;
 11. manifestă solicitudine faţă de cetăţeni şi răspunde petiţiilor adresate de aceştia instituţiei, când solicitările lor au caracter juridic;
 12. ţine evidenţa termenelor de judecata în scadenţar;
 13. comunică compartimentelor de specialitate hotărârile definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti pentru ducerea lor la îndeplinire;
 14. vizează actele juridice transmise spre avizare din punct de vedere juridic
 15. vizează juridic contractele încheiate de persoana juridică (municipiul Săcele) la notariate;
 16. informează Secretarul General asupra tuturor problemelor ivite în desfăşurarea activităţii proprii;
 17. primeşte, înregistrează şi distribuie corespondenţa repartizată biroului;
 18. îndeplineşte şi alte atribuţii cu caracter juridic ce-i sunt încredinţate de conducerea instituţiei;
print