(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Birou Administrativ

Atribuţii:

Pe linie administrativă
 1. Administrarea și întreținerea domeniului public;
 2. Întocmirea planului de investiții pentru gospodăria comunală și locativă, întreprinzând toate acțiunile necesare și urmărind modul de realizare a acestora;
 3. Analizează și propune lucrările și fondurile necesare administrării și întreținerii străzilor, zonelor și spațiilor publice, precum și lucrări de investiții de gospodărire comunală;
 4. Urmărește realizarea lucrărilor aprobate; întocmește proiectul de execuție a lucrărilor tehnico-edilitare de pe raza teritorială a orașului și urmăreste respectarea lui;
 5. Asigură documentația de execuție pentru lucrările de reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor și răspunde de executarea acestor lucrări;
 6. Asigură verificarea pentru decontarea lucrărilor de reparații pentru străzi și iluminat public; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 31/81
 7. Face propuneri pentru întocmirea unor contracte ce cuprind prestări de servicii şi utilităţi necesare Primăriei Municipiului Săcele;
 8. Asigură întreţinerea şi funcţionarea în bune condiţii a sediilor primăriei, supraveghează lucrările de reparaţii efectuate în sediile aparţinând Primăriei Municipiului Săcele;
 9. Urmăreşte şi verifică activitatea de deratizare interioară în clădirile primăriei şi exterior de pe raza Municipiului Săcele;
 10. Asigură curăţenia în clădirile primăriei;
 11. Întocmește actele necesare care însoţesc facturile furnizorilor de servicii (referat, comandă, propunere, angajament, ordonanţare de plată, proces verbal de recepţie lucrări, bonuri de consum şi note de recepţie);
 12. Verifică facturile pentru furnizorii de utilităţi şi servicii;
 13. Întocmește actele necesare pentru plata utilităților ( facturi consum gaz metan, consum apă, servicii de telefonie fixă şi mobilă, facturi de iluminat public și din cadrul Primăriei Municipiului Săcele );
 14. Eliberează adeverinţe necesare pentru firme de asigurări, în situaţii de calamităţi naturale;
 15. Întocmește documentele necesare pentru plata abonamentelor (pensionari, elevi, studenţi, persoane cu dizabilităţi ), respectiv pentru plata compensației la transport, în condițiile hotărârii de consiliul local;
 16. Eliberează permise de Libera Trecere pe raza Mun. Săcele, înregistrează utilaje agricole, scutere;
 17. Face propuneri pentru elaborarea unor noi proceduri operaţionale, necesare optimizării activităţilor de serviciu;18. La încheierea fiecărui an, pregăteşte documentele serviciului administrativ în vederea predării în arhivă;
 18. Colaborează cu furnizorii de servicii, pentru utilizarea serviciilor puse la dispoziţie;
 19. Face propuneri pentru întocmirea unor contracte ce cuprind prestări de servicii şi utilităţi necesare Primăriei Municipiului Săcele;
 20. Asigură baza materială pentru organizarea şi pregătirea alegerilor ( pregătirea sălilor pentru toate secțiile de votare ), transport;
 21. Asigură frontul de lucru al beneficiarilor Legii 416 / 2001 – supraveghează şi verifică munca prestată de beneficiarii legii;
 22. Asigură front de lucru şi supraveghează persoanele care execută ore de muncă în folosul comunităţii;
 23. Răspunde și gestionează parcul auto al Primăriei Municipiului Săcele (reparaţii auto, piese schimb, combustibil auto, RCA; ITP; CASCO; ROVIGNETĂ);
 24. Coordonează transportul personalului în interes de serviciu – local şi delegaţii;
 25. Asigură implementarea procedurilor de lucru, fişelor de proces aferente activităţii desfăşurate;
 26. Participarea în diferite comisii potrivit activității desfășurate ( recepţie servicii, deszăpezire, situaţii de urgenţă în caz de calamităţi );
 27. Colaborează, prin prisma activității pe care o desfășoară, în mod direct cu autorități, instituţii publice și alte persoane juridice publice sau private;
Pe linie de întreținere urbană:
 1. Urmărește activitatea de montare şi întreţinere a băncilor de odihnă, a coşurilor de gunoi stradal, pergolelor, jardinierelor şi a altor dotări urbane (ceasuri publice, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 32/81 monumente şi statui, parcuri de joacă pentru copii, dotare şi întreţinere elemente de joacă pentru copii);
 2. Repararea și întreținerea străzilor, podurilor, curățarea și amenajarea sanțurilor, modernizarea drumurilor existente;
 3. Întreținerea în bună stare a construcțiilor existente, repararea și zugrăvirea periodică a acestora;
 4. Organizarea de acțiuni pentru igienizarea localităților prin dezinsecție, dezinfecție și deratizare ; Pe linie de întreținere spații verzi, cursuri de ape, rigole, canale pluviale, ecarisaj etc. 1. Plantare pomi şi arbuşti; 2. Dotarea, organizarea funcţionării şi întreţinerea terenurilor de joacă din parcuri şi cartiere; 3. Gestionare de spaţii verzi şi locuri de joacă ( plantare flori, gard viu şi întreţinerea lor, toaletarea copacilor, tuns iarbă, tuns gard viu ); 4. Decolmatări rigole şi canale pluviale;
 5. Curăţarea şi întreţinerea cursurilor de ape ( Dîrbav, Timiş );
 6. Supraveghează activitatea de prindere, tratare şi gestionare a câinilor comunitari;.
Pe linie de salubrizare și deszăpezire:
 1. Urmăreşte şi verifică permanent desfăşurarea activităţilor de deszăpezire de pe raza Municipiului Săcele;
 2. Urmăreşte şi verifică desfăşurarea activităţilor de cosit, adunat şi transportat iarba;

Compartiment Gestiune

Compartimentul este subordonat Biroului Administrativ

Atribuții:
 1. Aprovizionarea cu materiale, tipărituri şi imprimate necesare activităţii primăriei conform necesarului întocmit de fiecare compartiment;
 2. Ținerea la zi a gestiunii obiectelor de inventar, a furniturilor de birou etc;
 3. Întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţiile mijloacelor fixe şi a consumabilelor ce aparţin activităţii administrative şi de deservire;
 4. Întocmirea comenzilor, recepţia, darea în inventar şi în consum a bunurilor achiziţionate;
 5. Efectuează operaţiuni de intrare în gesiune a mărfii /recepţia fizică în baza documentelor de intrare;
 6. Verifică documentele la introducerea NIR-ului şi semnalează eventualele neconcordanţe ;
 7. Înregistrează, prelucrează şi păstrează informaţiile referitoare la situaţia stocurilor;
print