(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Compartiment Control Managerial

Controlul managerial este ansamblul elementelor unei entități organizaționale (inclusiv resursele, sistemele, procesele, cultura, structura și sarcinile) care, în mod colectiv, îi ajută pe oameni să realizeze obiectivele entității publice, grupate în trei categorii: eficacitatea și eficiența funcționării; fiabilitatea informației interne și externe; respectarea legilor, regulamentelor și politicilor interne.

Atribuţii

 1. Elaborarea proiectelor privind dezvoltarea standardelor de control intern aprobate prin OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de particularitățile organizatorice și funcționale ale instituției.
 2. Întocmirea programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial(SCIM) și supunerea spre dezbatere/aprobare comisiei de monitorizare și primarului municipiului Săcele
 3. Propunerea unor direcții de acțiune pentru dezvoltarea SCIM în funcție de stadiul implementării standardelor de control intern/managerial.
 4. Asigurarea, din punct de vedere tehnic si metodologic, a monitorizării, organizării, îndrumării, și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.
 5. Asigură transmiterea anuală la DCIMRI a raportului conducătorului instituției.
 6. Urmărirea modului de realizare a activităților cuprinse în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
 7. Consilierea structurilor instituției și a serviciilor subordonate consiliului local privind elaborarea procedurilor operaționale și a altor activități ale acestora.
 8. Asigurarea unei comunicări eficiente între comisia de monitorizare și structurile instituției.
 9. În colaborare cu toate structurile instituției propune numirea sau înlocuirea membrilor comisiilor de monitorizare, inclusiv secretarul comisiei, precum și a persoanelor responsabile de riscuri pentru fiecare structură în parte, prin întocmirea referatelor supuse aprobării conducerii instituției.
 10. Notifică conducătorilor de structuri ai instituției comunicarea datelor specifice activității acestora în vederea întocmirii standardelor prevăzute în Ordinul 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitătilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
 11. Asigurarea ducerii la îndeplinire a dipozițiilor președintelui comisiei de monitorizare și a primarului municipiului.
 12. Colaborarea cu toate structurile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și solicitarea tuturor datelor necesare în vederea elaborării proiectelor de proceduri de sistem aplicabile la nivel de instituție.
 13. Elaborarea proiectelor, situațiilor centralizatoare și a raportărilor periodice privind stadiul implementării sistemului de control intern/ managerial.
 14. Propune măsuri adecvate și prompte pentru remedierea slăbiciunilor/deficiențelor apărute în sistemul de control intern/managerial.
 15. Gestionează situația chestionarelor de autoevaluare a stadiului de implementare a SCIM conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice;
 16. Elaborarea anuală a unui raport asupra sistemului de control intern/managerial, ca bază pentru un plan de acțiune care să conțină zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control intern/ managerial, ca bază pentru un plan de acțiune care să conțină zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesare a fi implementate, măsuri și direcții de acțiune pentru cresterea capacității controlului intern/managerial în realizarea obiectivelor.
 17. Centralizarea informărilor și raportărilor întocmite la nivelul structurilor instititiei în conformitate cu prevederile Ordinului 600/2018, în vederea întocmirii raportărilor periodice.
 18. Gestionarea sistemului de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor de rezultat/performanță asociate obiectivelor specifice.
 19. Sprijinirea structurilor instituției la identificarea, evaluarea și prioritizarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice.
 20. Întocmirea/actualizarea registrului riscurilor la nivel de instituție, prin agregarea datelor/informațiilor cuprinse în registrele riscurilor de la nivelul tuturor structurilor instituției.
 21. Clasarea, păstrarea și arhivarea documentației aferente procesului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
 22. Organizează şi coordonează implementarea și funcționarea sistemului de management calitate al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Săcele;
 23. Se preocupă de însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor legate de principiile, vocabularul şi cerinţele rezultate din standardele de referință: SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular; SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
 24. Deține autoritatea necesară pentru stabilirea, menținerea sub control, evaluarea şi îmbunătăţirea SMC (sistemului de management al caalității);
 25. Analizează performanța proceselor SMC şi împreună cu responsabilii de proces iniţiază acțiuni corective/rezolvare a situaţiilor necorepunzătoare;
 26. Raportează primarului despre funcţionarea SMC, în vederea analizei şi pentru a servi ca bază a îmbunătăţirii acestuia;
 27. Se asigură că este promovată în cadrul organizaţiei conștientizarea referitoare la importanța cerinţelor cetăţeanului;
 28. Asigură legatura cu orice parte externă în probleme referitoare la SMC din cadrul primariei municipiului Săcele;
 29. Elaborează, actualizează şi menţine sub control documentaţia SMC, asigurandu-se că respectă cerinţele standardelor de referinţă, cele legale şi ale autorităţilor de reglementare şi că este adecvată cerintelor interne ale Primăriei municipiului Săcele;
 30. Organizează analiza efectuată de management, inclusiv colectarea datelor şi pregatirea raportului privind stadiul, performanta şi propunerile privind îmbunătățirea SMC;
 31. Planifică şi asigură aprobarea şi desfaşurarea programelor de instruire ale personalului în domeniul calităţii;
 32. Participă la analizele efectuate de management şi elaborează procesele verbale ale acestor analize;
 33. Planifică şi efectuează auditurile interne de calitate şi audituri de evaluare a implementării REGULAMENTULUI (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatție a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor;
 34. Menține sub control acțiunile corective şi preventive;
 35. Are responsabilitate primară pentru stabilirea, operarea şi menţinerea Programelor de management de calitate;
print