(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Serviciul Contabilitate, Financiar, Salarizare, Buget, Ordonanțare CFPP

Principalele procese care se desfăşoară în cadrul serviciului
 1. Centralizarea datelor privind bugetul local;
 2. Urmărirea întocmirii bugetului pe programe şi verificarea concordanţei acestuia cu bugetul în formă clasică,
 3. Supunerea aprobării Consiliului Local, a contului de execuţie anual al bugetului local, şi urmărirea zilnică a derulării contului de execuţie a bugetului local;
 4. Acordarea vizei CFPP pe angajamentele legale şi pe documentele prevăzute de O.M.F.nr.1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute;
 6. Controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate şi furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului, execuţiei bugetului, precum şi întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului;
 7. Implementarea procedurilor privind raportarea, inventarierea şi monitorizarea ajutoarelor de stat conform regulamentelor stabilite de Consiliul Concurenţei.
 8. Coordonează resursele bugetare ale aparatului propriu al primarului şi a direcţiei şi serviciilor aflate sub autoritatea Consiliului Local Săcele, controlează modul de efectuare a cheltuielilor în cadrul aparatului propriu al primarului, coordonează evidenţa contabilă pe baza bugetului aprobat, colaborează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei şi Consiliului Local şi are autoritate funcţională asupra celorlalte compartimente din punct de vedere al sistemului calităţii.
 9. Gestionează baza de date referitoare la bugetul oraşului şi urmăreşte execuţia bugetară zilnic, are o bază de date ce privind situaţia patrimonială a orașului, are o bază de date referitoare la angajamentele bugetare şi legale din cadrul aparatului propriu al primarului, pentru care organizează şi păstrează evidenţa.
Atribuții:

Pe linie de buget local:

 1. Elaborează şi propune spre aprobare, Primarului şi Consiliului Local al Municipiului Săcele, proiectul privind bugetele anuale de venituri şi cheltuieli pe cele două secţiuni (SF şi SD);
 2. Întocmeşte şi prezintă Primarului şi Consiliului Local, contul anual de execuţie privind bugetele derulate;
 3. Elaborează şi supune aprobării Primarului şi Consiliului Local proiecte de hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Săcele;
 4. Întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul aprobat de Consiliul Local;
 5. Deschiderea finanţărilor conform creditelor bugetare;
 6. Coordonează activitatea de elaborare şi stabilire a necesarului de credite bugetare pentru: aparatul de specialitate, acţiuni şi activităţi coordonate şi finanţate direct de către Primar; servicii publice de interes local; ordonatori de credite din învăţământ din Municipiul Săcele;
 7. Asigură pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent, informaţii cu privire la: credite bugetare disponibile; plăţile efectuate în baza angajamentelor legale – ALOP;
 8. Situația privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului/anului, situaţie ce este parte componentă din structura „situaţii financiare” trimestriale şi anuale;
 9. Urmăreşte execuţia indicatorilor din bugetul aprobat şi face propuneri de modificare a acestora, cu ocazia rectificării bugetului pe secţiuni.

Pe linie de Contabilitate:

 1. Organizează şi conduce contabilitatea în mod cronologic şi sistematic în baza Legii nr.82/1991 republicată, şi planul de conturi, în vederea întocmirii contului de executie bugetară, a balanţei de verificare sintetică şi analitică a dării de seama la termenele stabilite;
 2. Avizează angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv OMPF nr.1792/2001;
 3. Asigură respectarea planului de conturi general, a modelelor, registrelor, formularelor comune privind activitatea contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora;
 4. Ține evidenţa informatizată a patrimoniului, respectiv bunuri ce aparţin domeniului public, domeniului privat, mijloace fixe, precum şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul instituţiei în baza documentelor predate în contabilitate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 5. Întocmeşte statele de plată pentru salariaţii primăriei, indemnizaţiile consilierilor locali, precum şi a altor ajutoare băneşti şi indemnizaţii cuvenite unor cetăţeni conform legislaţiei în vigoare, în conformitate cu statul de funcţii predat şi a altor documente predate de către Compartimentul Resurse Umane;
 6. Întocmeşte ordine de plată şi efectuează viramente către furnizorii de bunuri, servicii, lucrări şi către bugetul public consolidat, pe bază de documente justificative legale, avizate şi aprobate de către cei în drept;
 7. Propune proiecte de dispoziţii ale Primarului referitor la activitatea financiar-contabilă;
 8. Asigură prezentarea la termenele stabilite a dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale la Administraţia fiscală;
 9. Întocmirea lunară pentru fiecare angajat a declaraţiei privind contribuţia la asigurări sociale, la fondul de şomaj şi la fondul de sănătate şi depunerea lor la organele abilitate;
 10. Înregistrarea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole, alineate;
 11. Întocmirea situaţiilor statistice, a referatelor solicitate şi rezolvarea corespondenţei specifice serviciului; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 21/81
 12. Înregistrarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi ale activităţilor autofinanţate;
 13. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor de încasări şi plăţi de orice natură, consumurilor materiale şi financiare, angajamentele financiare, orice altă operaţiune patrimonială în care instituţia este parte conform OMPF nr.923/2015 cu completările și modificările ulterioare ;
 14. Completează registrul jurnal şi inventar;
 15. Ține evidenţa furnizorilor, debitorilor, creanţelor şi datoriilor potrivit clarificaţiei bugetare;
 16. Verifică dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin „bun şi aprobat”;
 17. Efectuează prin casierie, operaţiuni de înscrieri, plăţi în numerar pe baza documentelor aprobate şi supuse controlului financiar preventiv cu respectarea reglementărilor legale.
Buget
Indicatori economici
Situații Financiare
Serviciul Datoriei Publice
print