(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Serviciul Contabilitate, Financiar, Salarizare, Buget, Ordonanțare CFPP

Principalele procese care se desfăşoară în cadrul serviciului
 1. Centralizarea datelor privind bugetul local;
 2. Urmărirea întocmirii bugetului pe programe şi verificarea concordanţei acestuia cu bugetul în formă clasică,
 3. Supunerea aprobării Consiliului Local, a contului de execuţie anual al bugetului local, şi urmărirea zilnică a derulării contului de execuţie a bugetului local;
 4. Acordarea vizei CFPP pe angajamentele legale şi pe documentele prevăzute de O.M.F.nr.1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute;
 6. Controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate şi furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului, execuţiei bugetului, precum şi întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului;
 7. Implementarea procedurilor privind raportarea, inventarierea şi monitorizarea ajutoarelor de stat conform regulamentelor stabilite de Consiliul Concurenţei.
 8. Coordonează resursele bugetare ale aparatului propriu al primarului şi a direcţiei şi serviciilor aflate sub autoritatea Consiliului Local Săcele, controlează modul de efectuare a cheltuielilor în cadrul aparatului propriu al primarului, coordonează evidenţa contabilă pe baza bugetului aprobat, colaborează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei şi Consiliului Local şi are autoritate funcţională asupra celorlalte compartimente din punct de vedere al sistemului calităţii.
 9. Gestionează baza de date referitoare la bugetul oraşului şi urmăreşte execuţia bugetară zilnic, are o bază de date ce privind situaţia patrimonială a orașului, are o bază de date referitoare la angajamentele bugetare şi legale din cadrul aparatului propriu al primarului, pentru care organizează şi păstrează evidenţa.
Atribuții:

Pe linie de buget local:

 1. Elaborează şi propune spre aprobare, Primarului şi Consiliului Local al Municipiului Săcele, proiectul privind bugetele anuale de venituri şi cheltuieli pe cele două secţiuni (SF şi SD);
 2. Întocmeşte şi prezintă Primarului şi Consiliului Local, contul anual de execuţie privind bugetele derulate;
 3. Elaborează şi supune aprobării Primarului şi Consiliului Local proiecte de hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Săcele;
 4. Întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul aprobat de Consiliul Local;
 5. Deschiderea finanţărilor conform creditelor bugetare;
 6. Coordonează activitatea de elaborare şi stabilire a necesarului de credite bugetare pentru: aparatul de specialitate, acţiuni şi activităţi coordonate şi finanţate direct de către Primar; servicii publice de interes local; ordonatori de credite din învăţământ din Municipiul Săcele;
 7. Asigură pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent, informaţii cu privire la: credite bugetare disponibile; plăţile efectuate în baza angajamentelor legale – ALOP;
 8. Situația privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului/anului, situaţie ce este parte componentă din structura „situaţii financiare” trimestriale şi anuale;
 9. Urmăreşte execuţia indicatorilor din bugetul aprobat şi face propuneri de modificare a acestora, cu ocazia rectificării bugetului pe secţiuni.

Pe linie de Contabilitate:

 1. Organizează şi conduce contabilitatea în mod cronologic şi sistematic în baza Legii nr.82/1991 republicată, şi planul de conturi, în vederea întocmirii contului de executie bugetară, a balanţei de verificare sintetică şi analitică a dării de seama la termenele stabilite;
 2. Avizează angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv OMPF nr.1792/2001;
 3. Asigură respectarea planului de conturi general, a modelelor, registrelor, formularelor comune privind activitatea contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora;
 4. Ține evidenţa informatizată a patrimoniului, respectiv bunuri ce aparţin domeniului public, domeniului privat, mijloace fixe, precum şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul instituţiei în baza documentelor predate în contabilitate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 5. Întocmeşte statele de plată pentru salariaţii primăriei, indemnizaţiile consilierilor locali, precum şi a altor ajutoare băneşti şi indemnizaţii cuvenite unor cetăţeni conform legislaţiei în vigoare, în conformitate cu statul de funcţii predat şi a altor documente predate de către Compartimentul Resurse Umane;
 6. Întocmeşte ordine de plată şi efectuează viramente către furnizorii de bunuri, servicii, lucrări şi către bugetul public consolidat, pe bază de documente justificative legale, avizate şi aprobate de către cei în drept;
 7. Propune proiecte de dispoziţii ale Primarului referitor la activitatea financiar-contabilă;
 8. Asigură prezentarea la termenele stabilite a dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale la Administraţia fiscală;
 9. Întocmirea lunară pentru fiecare angajat a declaraţiei privind contribuţia la asigurări sociale, la fondul de şomaj şi la fondul de sănătate şi depunerea lor la organele abilitate;
 10. Înregistrarea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole, alineate;
 11. Întocmirea situaţiilor statistice, a referatelor solicitate şi rezolvarea corespondenţei specifice serviciului; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 21/81
 12. Înregistrarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare şi ale activităţilor autofinanţate;
 13. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor de încasări şi plăţi de orice natură, consumurilor materiale şi financiare, angajamentele financiare, orice altă operaţiune patrimonială în care instituţia este parte conform OMPF nr.923/2015 cu completările și modificările ulterioare ;
 14. Completează registrul jurnal şi inventar;
 15. Ține evidenţa furnizorilor, debitorilor, creanţelor şi datoriilor potrivit clarificaţiei bugetare;
 16. Verifică dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea faptelor şi exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin „bun şi aprobat”;
 17. Efectuează prin casierie, operaţiuni de înscrieri, plăţi în numerar pe baza documentelor aprobate şi supuse controlului financiar preventiv cu respectarea reglementărilor legale.
Buget
Indicatori economici
Situații Financiare
Serviciul Datoriei Publice
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close