(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Serviciul Poliția Locală

Serviciul Poliţia Locală Săcele are ca scop exercitarea atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice prevenirea şi descoperirea infracţiunilor. Activitatea Poliţiei Locale se desfăşoară în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Săcele şi ale Dispoziţiilor Primarului şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Serviciul Poliţia Locală Săcele îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală cooperează cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

Serviciul are în structura sa:
 1. Birou Ordine și Linişte Publică, Pază Obiective, Ciculație Rutieră, Evidența Persoanelor;
 2. Compartimentul Dispecerat;
 3. Compartimentul Inspecţie Comercială, Parcări, Afişaj Stradal;
 4. Compartimentul Disciplina în Construcţii;
 5. Compartimentul Protecţia Mediului.

Birou Ordine și Linişte Publică, Pază Obiective, Circulație Rutiera, Evidența Persoanelor

Atribuţii
 1. Organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice și a pazei bunurilor și obiectivelor, precum și a personalului din cadrul Compartimentului Dispecerat;
 2. Întocmeşte planurile de pază ale zonelor de competență ; asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine, a prevederilor legale ce reglementează activitatea de dispecerat, de menţinere a ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor, a pazei bunurilor și obiectivelor, potrivit competentelor;
 3. Conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită și aprobată de Șeful Serviciului;
 4. Informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de dispecerat, de menţinere a ordinii publice și liniștii publice, a pazei bunurilor și obiectivelor și ține evidenţa acestora;
 5. Analizează lunar activitatea personalului din subordine;
 6. Întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile de disciplină stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
 7. Participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Săcele;
 8. Asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Săcele;
 9. Asigură cunoaşterea şi respectarea întocmai de către funcţionarii publici din Poliţia locală, a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora;
 10. Organizează şi coordonează activitatea de verificare și soluționare în termenul legal a reclamațiilor și sesizărilor cetățenilor,a persoanelor fizice și/sau juridice;
 11. Organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, conform dispozițiilor primite de la șefii ierarhici superiori, la acţiunile organizate de unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de către administratorul drumului public;
 12. Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere în situațiile în care polițistii locali din cadrul serviciului au stabilite prin fișa postului și atribuții de sprijin în domeniul circulației rutiere;
 13. Asigură instruirea, zilnică, a poliţiştilor locali menționați cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă, şi, periodic, instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precădere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilă şi la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanţilor la trafic;
 14. Ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care execută activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
 15. Ține evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi asigură punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
 16. Organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine;
 17. Analizează, lunar, activitatea desfăşurată de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 18. Organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii pe linie de dispecerat si interventie rapida; 19. Întocmeşte planurile de actiune din competenţă pe care le prezinta conducerii pentru aprobare;
 19. Informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de dispecerat și interventie şi tine evidenţa acestora;
 20. Întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
 21. Cunoaşte şi actualizează zilnic situaţia cu răspândirea personalului, conducând, coordonând,organizând Dispeceratul Poliței Locale, conform prevederilor legale în vigoare şi planificând activitatea dispecerilor pe ture, pentru desfăşurarea optimă a activităţii;
Pe linie de ordine și liniște publică, paza bunurilor:
 1. Menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Săcele , aprobat în condiţiile legii;
 2. Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Săcele, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Municipiului Săcele sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 3. Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 4. Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 5. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 6. Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 7. Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 8. Asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Săcele şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local;
 9. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 10. Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 11. Participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 12. Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 13. Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 14. Acordă, pe teritoriul Municipiului Săcele, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
 15. Asigura sprijin în acțiunile și activitățile desfășurate de Poliția Locală în domeniul Circulației Rutiere
Activități în domeniul ordinii şi liniştii publice:
 1. Acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
 2. Intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 3. Acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 4. Participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 5. În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 6. Conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 7. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.
 8. Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.
Activități de Paza Obiective:
 1. Asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Săcele şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local;
 2. Verifică în timpul serviciului, locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia, în caz de nevoie , măsurile care se impun;
 3. Cunoaște prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilite în planurile de pază;
  supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incinta, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
 4. Nu părăsește postul încredințat decât în situațiile și condițiile prevăzute în consemnul postului;
 5. Verifică obiectivul încredințat spre pază, cu privire la existența unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave.În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și bunurilor, precum și pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și sesizează Dispeceratul Poliției Locale,care la rândul sau va sesiza organele competente;
 6. În cazul săvârșirii unor infracțiuni flagrante, ia măsuri de predare a faptuitorului structurilor Poliției Române competente potrivit legii. Daca făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane și anunță prin Dispecerat unitatea de poliție competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;
 7. Face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;
 8. În executarea acestor activități ține permanent legătura cu Dispeceratul Poliției Locale;
 9. Consemnează în registrele încredințate informațiile specificate în consemnul postului;
Activități din domeniul circulației rutiere:
 1. Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 2. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 3. Participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de personae;
 4. Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 5. Sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă; asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 6. Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 7. Acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 8. Monitorizează aplicarea prevederilor si dispoziţiilor legale de către personalul din subordine, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al Municipiului Săcele;
 9. Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului blocat / ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau a autovehiculelor abandonate pe domeniul public;
 10. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 11. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 12. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 13. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 14. Să efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic numai cu bastonul reflectorizant
 15. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 16. Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al Municipiului Săcele;
 17. Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;
 18. Să poarte, peste uniforma specifică, în funcţie de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema Poliția Locală
 19. Cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 20. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 21. Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.
 22. Cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 23. Constată contravenţiile date în competenţă şi aplică sancţiunile, potrivit legii;
 24. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

Compartiment Dispecerat

Atribuţii:
 1. Cunoaşterea permanentă a misiunilor care au fost executate sau sunt în curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni, iar în afara orelor de program, dispune primele măsuri privind organizarea şi executarea misiunilor încredinţate unităţii, prezentându-le imediat Șefului de Serviciu;
 2. Menţinerea legăturii permanente cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează;
 3. Transmite şi urmăreste executarea ordinelor şi dispoziţiilor Șefului de Serviciu, primesc rapoartele operative de la serviciile operative şi urmăresc soluţionarea lor;
 4. Raportează evenimentele deosebite şi aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofe, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite;
 5. Asigură menţinerea legăturii neîntrerupte cu serviciile instituţiei, precum şi cu forţele cu care cooperează în zona de responsabilitate;
 6. Coordonează activitatea echipei de intervenţie la evenimentele sesizate de poliţiştii locali aflaţi în teren;
 7. Permite accesul persoanelor autorizate, în condițiile legii, în dispecerat;
 8. Supraveghează (verifică) funcţionarea normală a sistemelor de comunicaţii şi informatice și să solicite intervenţia echipei tehnice autorizate, pentru remedierea unor defecte constatate în funcţionarea echipamentelor de securitate, comunicaţii şi informatică;
 9. Asigură comunicarea operativă cu celelalte compartimente ale Poliţiei Locale și să urmărească plecarea la timp în misiuni, realizarea dispozitivelor şi primirea rapoartelor;
 10. Monitorizează solicitările de autovehicule;
 11. Comunică operativ factorilor de decizie disfuncţiunile constatate prin monitorizare;
 12. Transmite la ordin elementelor din dispozitiv informaţii privind schimbările intervenite în situaţia operativă din teren şi de pe itinerariile de deplasare;
 13. Transmite Șefului de serviciu datele şi informaţiile obţinute cu privire la sesizarea de către elementele din dispozitiv a unor factori de risc ce ar putea pune în pericol liniştea şi ordinea publică;
 14. Ține legătura – radio sau telefonic – cu grupa de intervenţie si cu echipajele din teren;
 15. Înregistrează persoanelor urmărite, a obiectelor şi a autoturismelor sustrase în temeiul legii;
 16. Înregistrează autovehiculelor la care s-a dispus ridicarea sau blocarea acestora, conform legii;
 17. Monitorizează activităţile poliţiştilor locali care execută sarcini pe linie de taxi, auto abandonate, protecția mediului,inspecția comercială,evidența populației, paza bunuri și obiective, circulație rutieră şi urbanism;
 18. Eliberează numărul de somaţii şi înregistrează datelor persoanelor fizice sau juridice somate;
 19. Preia sesizările telefonice pe care le înregistrează în registrul unic;
 20. Monitorizează timpului de pauză transmis de lucrătorii din teren;
 21. Identifică persoane în baza locală şi naţională de date, înregistrarea acestora şi comunicarea celor interesaţi în condițiile legii;
 22. Preia apelurilor prin staţia de emisie – recepţie de la poliţiştii locali , cu ocazia primirii – predării postului;
 23. Respectă regulile cu privire la predarea/primirea armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestuia în timpul serviciului, precum şi întreţinerea/asigurarea deplinei lor securităţi când nu se află asupra personalului;
 24. Asigură instruirea și comunicarea situației operative la intrarea în serviciu a agenților, precum și respectarea orelor de program , a ținutei și a normelor de dotare a personalului;

La nivelul Compartimentului Dispecerat se monitorizeaza video municipiul Sacele printr-un numar de 22 de camera amplasate la următoarele adrese:

nr. Crt. adresa amplasare
1 Pod Darste – Restaurant Corleone
2 Ocolitoare str. Timisului 6
3 Restaurant Hanul Domnesc
4 Magazin Eclipse – Baciu
5 Muzeu Etnografic Turches
6 Intersecția str. Ciucas – Brasovului
7 P-ta Unirii
8 Gradinita Ruxy
9 Piața Libertății – BRD
10 Str. Ștefan cel Mare 7
11 Str. Ștefan cel Mare 19
12 Piața Libertății – Primărie
13 Intersecție str.Al. Lapedatu – Gh. Doja
14 Benzinaria Rompetrol
15 Ocolitoare Tarlungeni, Dencompan
16 Str. Viitorului 23 – Piața
17 si 18 Bdul. G. Moroianu – Biserica Satulung
19 Str. Barajului, nr. 45
20 Str. Viitorului 27 – Magazin Bricolaj
21 Telescaun Bolnoc
22 Bdul G. Moroianu 30

Compartimentul inspecție comercială, parcări, afișaj stradal

Atribuţii
 1. Acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 2. Verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
 3. Verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 4. Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 5. Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 6. Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
 7. Identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 8. Verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
 9. Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 10. Verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli
 11. Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 12. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute și stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
 13. Verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;
 14. Verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
În domeniul activităţii comerciale:
 1. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ, stabilite prin lege, a afișajului stradal, a regulamentelor menționate la alin.1, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;
 2. Urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;
 3. Controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, în târguri şi în oboare;
 4. Colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 5. Controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, autorizarea funcționării si a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege în ceea ce privește acordurile, avizele și aprobările necesare pentru desfășurarea activtății comerciale;
 6. Verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;
 7. Verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun şi băuturi alcoolice;
 8. Primește, înregistrează, verifică documentația depusă de solicitant în vederea obținerii autorizației de funcționare și întreprinde demersurile necesare în vederea eliberării acesteia;
 9. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

Compartimentul Disciplina în construcții

Atribuții:
 1. Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
 2. Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 3. Participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al Municipiului Săcele ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
 4. Constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 5. Constată contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii;
 6. Verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;
 7. Verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;
 8. Verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
 9. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

Compartimentul Protecţia Mediului

Atribuţii:
 1. Controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 2. Sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 3. Participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
 4. Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Săcele sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 5. Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 6. Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 7. Verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 8. Verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 9. Verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
 10. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
 11. Verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;
 12. Verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;
 13. Verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
 14. Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;
 15. Veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;
 16. Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială;
 17. Veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
 18. Veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;
 19. Verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;
 20. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale;
Registrul spatiilor verzi
print