(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Birou Cultură, Tineret, Sport, Turism

Biroul are în structura sa:

 1. Compartiment Activități Culturale, Tineret
 2. Compartiment Activități Sport, Turism
 3. Compartiment Bibliotecă
 4. Centrul Multicultural și Educațional

Compartimentele biroului, organizează, derulează și monitorizează activități cultural- educative, sportive și de turism.

Atribuţiile Biroului:

 • planificarea anuală a Programului de Cultură;
 • elaborează strategii privind promovarea economiei, turismului, culturii, sportului și învățământului;
 • asigură întocmirea calendarelor manifestărilor culturale, de tineret, turistice, științifice, religioase și sportive ce se desfășoară în municipiu, indiferent în organizarea cărei instituții au loc, aducându-și contribuția la buna desfășurare a lor;
 • inițiază și organizează festivaluri, târguri și expoziții, încercând să dezvolte contactele existente în relații tradiționale și să întărească cooperarea cu orașele din țară;
 • întocmește documente necesare pentru fiecare manifestare/acțiune care urmează a fi desfășurată și o prezintă Primarului spre aprobare /avizare;
 • analizează dinamica vieţii culturale locale, rezultatele proiectelor și programelor susţinute de municipalitate în acest domeniu și propune măsuri fundamentate privind optimizarea și dezvoltarea ofertei culturale locale;
 • să integreze beneficiarii în colectivele de lucru, pe baza de formulare;
 • să elaboreze proiecte şi/sau programe cultural-artistice şi de educaţie permanentă;
 • să analizeze fezabilitatea acestora și să pregătească implementarea lor;
 • răspunde de realizarea la timp a contractelor;
 • răspunde de organizarea de activități cultural- educative, sportive, turistice și de tineret;
 • răspunde de acordarea titlului de cetăţean de onoare, dacă aceștia provin din domeniul cultural și/sau sportiv;
 • elaborează strategii de dezvoltare şi promovare a Municipiului Săcele din punct de vedere turistic;
 • Organizează şi participă la acţiuni de promovare turistică (marketing) pe plan intern şi extern (internaţional) sau în colaborare cu birourile de promovare turistică.
 • Participă la omologarea traseelor turistice.
 • inventariază, monitorizează principalele resurse turistice şi gestionează resursele și bazele de date create;
 • elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice;
 • participă împreună cu organele abilitate, la elaborarea, promovarea şi dezvoltarea programelor de interes local;
 • Face toate demersurile necesare în vederea organizării selecţiilor de oferte pentru finanţarea nerambursbilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
 • Face publice, prin mijloace de informare, lansarea selecţiilor de oferte;
 • Preia, inventariază şi înregistrează dosarele de proiect depuse de solicitanţii finanţării nerambursabile;
 • Participă în calitate de membru în comisiile de evaluare şi selecţie a proiectelor, ca reprezentant al aparatului de specialitate al primarului, în situaţia în care este desemnat prin dispoziţie;
 • Evaluează cererile de finanţare selectate pentru a fi finanţate de către comisie şi aprobate prin HCL;
 • coordonează elaborarea şi promovarea unor programe la nivel municipal, de interes economic, social, turistic, cultural și sportiv, colaborând în acest scop cu organizaţii din Municipiul Săcele;
 • asigură informațiile privind necesitățile și preocupările instituțiilor de învățământ, cultură, arte, culte, turism și sport pentru a fi puse la dispoziția și în discuția Consiliului local municipal și a executivului acestuia în vederea implicării administrației în realizarea manifestărilor acestor instituții;
 • asigură difuzarea la cei nominalizaţi a invitaţiilor primite de la organismele de stat, oficii diplomatice, organizaţii politice sau culturale, pentru a lua parte la diverse manifestări interne şi internaţionale;
 • Asigura asistenţa persoanelor fizice si juridice interesate sa contribuie la diversificarea formelor de organizare a vieţii culturale locale si la dezvoltarea ofertei culturale șipentru tineret locale, precum si celor care susţin proiecte si programe culturale in parteneriat cu autorităţile si instituţiile municipale;
 • ține evidenţa ONG-urilor din municipiu şi monitorizeză activitatea acestora în scopul creării unui parteneriat între administraţia publica locală şi ONG, pentru ca împreună să soluţioneze proiecte şi programe concrete de dezvoltare comunitară locală;
 • asigură sprijin logistic financiar şi material realizării proiectelor lansate de Primăria Municipiului Săcele;
 • redactează felicitări din partea Primăriei cu diverse ocazii : Ziua Națională, Sântilia – ziua orașului, sărbători religioase, aniversări, comemorări, ziua diverselor instituții ale statului, ale persoanelor din conducerea instituțiilor, zilele – orașelor înfrățite, colaborări, etc.
 • elaborează strategii privind promovarea ecomoniei, turismului, culturii, sportului și învățământului;
 • actionează permanent pentru elaborarea de pliante, broșuri, filme documentare și utilizarea oricăror mijloace de comunicare în masă, inițierea și organizarea de conferințe, simpozioane, schimburi de experiență;
 • promovează întâlniri ale tineretului și a oamenilor de știință din noua generație în scopul susținerii parteneriatului și cooperării internaționale în domeniul științei, artei, culturii, economiei și turismului;
 • organizează vizitele ce privesc domeniul activităților științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement și a delegațiilor care se deplasează în orașele înfrățite și partenere;
 • Analizează proiectele sportive, întocmeşte şi propune spre aprobare măsurile de colaborare cu asociaţiile sportive, iniţiază programe în parteneriat cu acestea pentru dezvoltarea şi susţinerea mişcării sportive la nivel local;
 • Monitorizează activitatea organizaţiilor neguvernamentale de profil din municipiul Săcele sub aspectul relevanţei şi al contribuţiei acestora la dezvoltarea mişcării sportive la nivel local

Biblioteca municipală „Victor Tudoran”

Permite accesul nelimitat şi gratuit la colecţii ; asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării .

Atribuții:

Un atribut al bibliotecii publice – educaţia permanentă, de tip nonformal, a populaţiei, în complementaritate cu şcoala, universităţile şi alte instituţii de cultură sau medii neinstituţionalizate ale societăţii. Biblioteca publică are ca obiectiv principal facilitarea accesului la informaţie, educaţie şi cultură pentru persoanele defavorizate precum şi programe de alfabetizare tehnică a persoanelor care doresc să utilizeze tehnica de calcul.

 • constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă şi conservă colecţii de cărţi, publicaţii seriale, alte documente de bibliotecă, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere;
 • asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sălile de lectură şi de documentare, lectură şi educaţie permanentă prin secţiile de împrumut pentru adulţi şi copii;
 • achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi automatizat, formează şi îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;
 • facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar;
 • iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi activităţi de diversificare, modernizare şi automatizare a serviciilor de bibliotecă (în funcţie de alocaţiile bugetare), de valorificare a colecţiilor de documente şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă.
Contact:

Adresa: b-dul George Moroianu, nr.110, Săcele
Email: eva.pandelas@municipiulsacele.ro

Program cu publicul:

Luni – Miercuri – Vineri: 09:00 – 15:00
Marţi – Joi: 11:00 – 17:00

Catalog Online – Limba Romana
Catalog Online – Limba Maghiara

Centru Multicultural și Educațional (CME)

CME oferă produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare; formarea, instruirea şi perfecţionarea în domeniile artistice; creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală; cultivarea creaţiilor autentice şi a artei interpretative şi apărarea lor împotriva tendinţelor de poluare şi degradare; organizarea de manifestări culturale ; întocmirea, coordonarea şi derularea de proiecte culturale destinate promovării culturii şi artei specifice zonei; sprijinirea metodologică a activităţii centrelor culturale din judeţ; oferirea de servicii cultural-artistice şi de recreere, asigurând accesul şi participarea cetăţenilor la educaţie, cultură şi activităţi de divertisment şi recreere.

Mai multe detalii

print