(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Compartiment Licitații și Achiziții Publice

În vederea realizării achiziţiilor publice, Autoritatea Contractantă Municipiul Săcele a înfiinţat în condiţiile legii (Art 2 din HG Nr. 395/2016 ) un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor “Compartimentul Licitații, Achiziții Publice“.

Principalele procese care se derulează în cadrul Compartimentului Licitații, Achiziții Publice sunt: realizarea achizițiilor publice organizate de autoritatea contractantă prin prisma folosirii eficiente a banilor publici ,evidența dosarului complet al achizițiilor , asigurarea încheierii și evidența contractelor de achiziție.

Activitățile organizate și desfășurate de Compartimentul Licitații, Achiziții Publice sunt, fără a se limita, următoarele:

 • Intocmește și actualizează Strategia anuală de achiziții publice, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016 privind achiziţiile publice;
 • Intocmește și actualizează Programul anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate emise de compartimentele de specialitate;
 • Analizează, după caz, propunerile de achiziții de produse, servicii și lucrări ale Primăriei și ale instituțiilor publice din subordonarea Consiliului Local;
 • Asigură înregistrarea tuturor documentelor privind procedurile de achiziții publice;
 • Asigură întocmirea documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor suport, precum şi a strategiei de contractare necesare demarării procedurii de achiziție publică pentru îndeplinirea viitoarelor contracte de achiziții publice;
 • Asigura organizare a procedurilor şi atribuirea contractului/acordului cadru, care începe prin transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
 • Asigură îndeplinirea prevederilor legale privind transmiterea informațiilor legate de achizițiile publice și stadiul acestora;
 • Asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziție publică organizate, care cuprinde informații cu privire la operatorii economici participanti și rezultatele acestora;
 • Asigură colectarea și transmiterea documentelor constatatoare catre A.N.A.P. conform legislației în vigoare privind achizițiile publice;
 • Centralizează și redactează situații referitoare la achizițiile efectuate în cursul anului, precum și orice alte situații necesare;
 • Indeplinește rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor de achiziții de bunuri, servicii, lucrări, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Redactează informări privind obligațiile autorității publice, programele naționale inițiate și modul în care se pot implica autoritățile publice în derularea acestora, conform cadrului legislativ în domeniu, în limita competenței;
 • Asigură elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire, sau în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;
 • Asigură transparența atribuirii contractelor de achiziție publică prin publicarea, în conformitate cu prevederile legale, a anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire;
 • Asigură comunicarea rezultatului aplicării procedurii de atribuire către toți candidații/ofertanții la procedură;
 • Aplică și finalizează procedurile de atribuire;
 • Asigură constituirea și păstrarea, în condițiile legii, a dosarului achiziției publice; totalitatea documentelor întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire care justifică, detaliază și reglementează procesul de ințiere, desfășurare și finalizare a achiziției publice.
  • Strategia de contractare;
  • Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;
  • Anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
  • Erata, dacă este cazul;
  • Documentaţia de atribuire;
  • Decizia/dispoziţia/ordinul de numire a comisiei de evaluare şi, după caz, a experţilor cooptaţi;
  • Declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate;
  • Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
  • Formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
  • DUAE şi documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate;
  • Solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă;
  • Raportul intermediar privind selecţia candidaţilor, dacă este cazul;
  • Procesele-verbale de evaluare
  • Raportul procedurii de atribuire, precum şi anexele la acesta;
  • Dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
  • Contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate, şi, după caz, actele adiţionale;
  • Contractele atribuite în temeiul unui acord-cadru; dacă este cazul
  • Anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
  • Contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; dacă este cazul
  • Hotărâri ale instanţelor de judecată referitoare la procedura de atribuire; dacă este cazul
  • Documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant;

Documente

Achiziții Publice

DataTitlul DocumentuluiInstrucțiuni pentru ofertanți
16.09.2021Servicii de catering pentru proiectul ,,Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârciniˮ, POCU/717/5/1/142450/4.06.2021Descarcă instrucțiuni către ofertanți, formulare, caiet de sarcini
oferta castigatoare este: SC FOR NICE EVENTS SRL, Valoare -130.900,00.
27.08.2021Pachet rechizite școlare „Primul Ghiozdan”Descarcă instrucțiuni către ofertanți, formulare, caiet de sarcini
oferta castigatoare este; SC DISTRIB ROM BPR SRL , Valoare 34.922 lei
23.08.2021Servicii de catering pentru proiectul ,,Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârciniˮ, POCU/717/5/1/142450/4.06.2021Descarcă instrucțiuni către ofertanți, formulare, caiet de sarcini
Servicii de catering pentru proiectul ,,Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârciniˮ, POCU/717/5/1/142450/4.06.2021"
- oferta castigatoare este; SC AMRITA SRL – Valoare 132.300,00 lei.
Refuz semnare contract
30.07.2021Intocmire documentatie tehnica SF+DTAC+PT pentru obiectivul de investitii „Documentatie tehnica construire Cladire Administrativa, Spitalul Municipal Sacele” str. Oituz nr. 54Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare, caiet de sarcini

Oferta castigătoare SC STARCONSTRUCT JUDIT SRL – valoare oferta 72.730,00 LEI fara TVA
20.05.2021Servicii de cosit iarbă și buruieni și servicii de tundere gard viu pe spațiile publice de pe raza Municipiului SăceleDescarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare, caiet de sarcini

oferta castigatoare - SC CAUCAZUL MARE COMAL Valoarea estimată – 134.636,00 lei fara TVA
13.05.2021Proiectarea si executia lucrarilor de extindere si reamenajare cladire ateliere Scoala Gimnaziala nr 4Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare

Liste cantități

Descarcă DALI
Nu a fost depusa nici o oferta acceptabila
29.04.2021Construire rampă și scări de acces în Policlinica Municipiului SăceleDescarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
oferta castigatoare SC HANDELSGRUPPE SRL,Valoarea estimată – 172.032,03 lei (fără tva)
21.04.2021Lucrări de reparații curente la scările de acces de la demisolul imobilului Policlinica Municipiului SăceleDescarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
oferta castigatoare- SC CAUCAZUL MARE COMAL SRL,Valoarea – 119.315.29 lei fara TVA
21.04.2021Lucrări de reparaţii curente şi renovare, 4 camere” de la parterul imobilului de locuințe sociale din Al.Ep.Popeea nr.20A SăceleDescarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
oferta castigatoare- SC S.O.S. SEPTEMBER INOVATION SRL, Valoare :171.995,54 LEIfara TVA,
16.04.2021Servicii de catering pentru pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a hranei pentru 25 de beneficiari ai Cantinei de Ajutor Social Săcele, str. Petofi Sandor, nr.85Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
oferta castigatoare- SC AMRITA COM SRL , Valoare : 67.436,25 lei fara TVA
09.03.2021Lucrari de modernizare si reparare sistem de iluminat public în Cartierul Ștefan cel Mare-etapa III, în municipiul SăceleDescarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
Oferta castigatoare -  SC FLASH LIGHTING SERVICES SA – valoare oferta 131.300 lei fara TVA  

DataTitlul DocumentuluiInstrucțiuni pentru ofertanți
13.11.2020Înlocuire centrale termice Gradinița cu program prelungit nr.5 Săcele, Corp A”Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
oferta castigatoare SC R&V INSTAL BRASOV SRL- Valoare oferta 48.500,47 fara TVA
03.11.2020Iluminat festiv în Mun. Sacele 2020-2021Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
oferta castigatoare FLASH LIGHTING SRL - Valoare oferta 110.000 lei fara TVA
02.11.2020Lucrări de reparații și renovări la imobilul C2 din B-dul G. Moroianu nr.111 , sediul SC Servicii Săcelene S.R.L.Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
oferta castigatoare SC MIROMIL CONSTRUCT SRL – valoare oferta 63.000 lei
03.09.2020Reparare sistem de iluminat public în Cartierul Ștefan cel Mare-etapa II în municipiul SăceleDescarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
Oferta castigatoare SC FLASH LIGHTING SERVICES SRL –valoare oferta ‪120.000‬ Lei fara TVA
19.08.2020Pachet rechizite școlare „Primul Ghiozdan”Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
Oferta castigatoare - SC Distrib Rom BPR SRL–valoare oferta 34.064 lei fara TVA.
29.07.2020Reparare sistem de iluminat public I Cartierul Stefan cel Mare-Etapa 1 în municipiul SăceleDescarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
Oferta castigatoare SC FLASH LIGHTING SERVICES SA- Valoare oferta : 136.100 lei fără TVA
27.05.2020Proiectare și execuție extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele - cartier Camping Apa Rece Descarcă instrucțiuni către ofertanti, studiu de fezabilitate, formulare
Oferta castigatoare SC FLASH LIGHTING SERVICES SA- Valoare oferta : 342.302,63 lei, fără TVA
20.03.2020“Servicii de reparatii mobilier urban si locuri de joaca aferente parcurilor de pe raza mun. Sacele”Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
Oferta castigatoare CAUCAZUL MARE COMAL SRL valoare : 117.253,02 lei fara TVA
19.03.2020Proiectarea si executia lucrarilor de extindere si reamenajare cladire ateliere Scoala Gimnaziala nr 4
 1. Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
 2. Descarcă DALI Scoala 4 - Sala Sport
Nu a fost depusa nici o oferta acceptabila
19.03.2020“Servicii de cosit iarbă și buruieni și servicii de tundere gard viu pe spațiile publice de pe raza Municipiului Săcele”Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
Oferta castigatoare SC CAUCAZUL MARE COMAL SRL – valoare 134.896 lei fara TVA
17.03.2020Servicii de analiză și consultanță tehnicăDescarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
nu a fost depusa nici o oferta acceptabila
16.03.2020Achiziționarea de gaze naturale, pentru toate punctele de consum aparţinând Municipiului SăceleDescarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
Oferta castigatoare TINMAR ENERGY SA - Valoare : 88.122 lei fara TVA
16.03.2020Servicii de catering pentru pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a hranei pentru 45 de beneficiari ai Cantinei de Ajutor Social Săcele, str. Petofi Sandor, nr.85Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
oferta castigatoare SC AMRITA COM SRL - Valoare : 135.753, 30 lei fara TVA
12.03.2020“Reparatii si modernizare bloc locuinte sociale Al.Ep. Popeea nr.20A, 3 camere:la parter , cam.2, la et.1 camerele 13 si 14”Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
oferta castigatoare SOS SEPTEMBER INOVATION SRL valoare oferta 126.015,78 lei fara TVA
11.03.2020Lucrări marcaje rutiereDescarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
oferta castigatoare SC TRONSON SRL – valoare oferta 183.700 lei fara TVA
11.03.2020Confectionarea, montarea, intretinerea si repararea indicatoarelor rutiere, a stalpilor consolelor de sustinere si anexelor in mun. Sacele, conf S.R.1848-1,2,3/2011”Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
oferta castigatoare SC TRONSON SRL – valoare oferta 40.500 LEI fara TVA

21.01.2020„Lucrări de reabilitare iluminat public în Municipiul Săcele pe str. Amurgului, str.Ferigii, str.Pajiștei, str. Piscului și str. Râului”.Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare
oferta castigatoare FLASH LIGHTING SERV SRL- valoare oferta 89.420 lei fara TVA
15.01.2020Selectie a partenerilor privați pt incheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare „Dezvoltarea capacitatii adminitrative prin eficientizarea serviciilor publice in municipiul Sacele”, în cadrul Apelului de proiecte „POCA/661/2/1/

Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare

Oferta castgatoare /partenerul selectat : ASOCIATIA DE DEZVOLTARE EQ BUCURESTI - punctaj total 90 puncte

DataTitlul DocumentuluiInstructiuni către ofertanți formulare/Caiet de sarcini
08.11.2019’’Caravana Sărbătorilor de Iarnă’’,6 decembrie 2019Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC FOR NICE EVENTS SRL–valoare oferta 24.300,00 lei fara TVA
05.11.2019Iluminat festiv în Mun. Sacele 2019-2020Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC FLASH LIGHTING SERVICES S.A. –valoare oferta 134.540,00 lei fara TVA
04.11.2019’’Ziua Nationala a Romaniei 1 Decembrie 2019’’Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC FOR NICE EVENTS SRL –valoare oferta 9.900,00 lei fara TVA
31.10.2019“Inchiriere Patinoar Mobil 600 mp”Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC Schausteller International SRL–valoare oferta 114.000,00 lei fara TVA
09.10.2019Servicii Organizarea eveniment “Ziua armatei”,25.octombrie.2019Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC FOR NICE EVENTS SRL–valoare oferta 3.350,00 lei fara TVA
26.09.2019Servicii de consultanță privind achizițiile publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire internat fete și schimbării destinației în bloc locuinte socialeDescarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC SEGOVIA WOOD M.E. SRL–valoare oferta 19.500 lei fara TVA
18.09.2019Lucrari de reparatii statuie “Lupoaica cu pui “ Descarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC CAUCAZUL MARE COMAL SRL–valoare oferta 15.024,80 lei fara TVA
18.09.2019Servicii de catering pentru pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a hranei pentru 60 de beneficiari ai Cantinei de Ajutor Social SăceleDescarcă instrucțiuni către ofertanti, formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC AMRITA SRL–valoare oferta 60.775,15 lei lei fara TVA
06.09.2019Reparatii curente la Policlinica Municipiului SaceleDescarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC SOS SEPTEMBER INOVATION SRL –valoare oferta 12.436.97 lei fara TVA
02.09.2019ORGANIZARE EVENIMENT ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice ”, ediția II, 1 octombrie 2019Descarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare FOR NICE EVENTS SRL - Valoare : 8.250 lei fara TVA
08.08.2019Pachet rechizite școlare „Primul Ghiozdan”Descarcă formulare, fișa de date
ERATĂOferta castigatoare - SC Distrib Rom BPR SRL–valoare oferta 32.263 lei fara TVA
07.08.2019ORGANIZARE EVENIMENT ”Zilele Sf. Mihai ”, ediția XXIII, 23 – 29 septembrie 2019Descarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare: SC 4 Village Events SRL –valoare oferta 79.900 lei TVA inclus
02.08.2019ORGANIZARE EVENIMENT „Comemorarea eroilor din Primul Război Mondial și a Intrării Trupelor Române în Ardeal prin Pasul BratoceaDescarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC FOR NICE EVENTS SRL –valoare oferta 7.490,00 lei fara TVA
21.06.2019ORGANIZARE EVENIMENT ”SÂNTILIA – SĂRBĂTOAREA TUTUROR SĂCELENILOR, 18 – 21 IULIE 2019Descarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare - ONASIS BUSINESS SRL Valoare : 109.999 lei fara TVA
13.06.2019Servicii de curățare a canalelor de ape reziduale de pe raza Municipiului SăceleDescarcă formulare, fișa de date
Procedură anulată (conf. cu prevederile art 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016
12.06.2019Furnizare Produse de carne de pasare și preparate din carne de pasare” pentru Cantina de Ajutor Social din Municipiul SăceleDescarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare - BP ANKROB IMPEX SRL–valoare oferta 12.710 lei fara TVA
10.06.2019Servicii de cosit iarbă și buruieni și servicii de tundere gard viu pe spațiile publice de pe raza Municipiului SăceleDescarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC CAUCAZUL MARE COMAL SRL–valoare oferta 116.322 lei fara TVA
05.06.2019Execuție și montare Stema si litere volumetrice Primăria Municipiului SaceleDescarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare S.C. STAR-ADVERTISING FACTORY SRL, valoare oferta 16.296,00 lei f
30.05.2019CONFECTIONAREA INDICATOARELOR RUTIERE DENUMIRE STRADA (in consola si pe imobil), PLACUTELOR SECTII DE VOTAREDescarcă formulare, fișa de date
oferta castigatoare SC NORADIA DECOR SRL – valoare oferta 19.680 lei fara TVA
29.05.2019Achiziție flori de varăDescarcă formulare, fișa de date
oferta castigatoare SC FLORA TREND SRL – valoare oferta 18.330 lei fara TVA
28.05.2019Ziua seniorilor săceleniDescarcă formulare, fișa de date
oferta castigatoare SC FOR NICE EVENTS SRL –valoare oferta 9.800,00 lei
24.05.2019EVENIMENT - PREMIEREA ELEVILOR SĂCELENI’’Descarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare BV SMART PROD SRL –valoare oferta 4.200,00 lei fara TVA
21.05.2019Servicii de „ Dezinsecție interioră/exterioară (domeniul public și parcuri,căpușe) și deratizare interioară/exterioară” în Municipiul SăceleDescarcă formulare, fișa de date
15.05.2019 Servicii de mentenanță pagini web www.municipiulsacele.ro și www.centrumulticulturalsacele.ro Descarcă formulare, fișa de date
oferta castigatoare - Oferta SC ASK SRL - Valoare oferta 17.440 lei fara TVA
15.05.2019Servicii de mentenanță asupra echipamentelor de tehnica de calcul, perifericelor, retelei de calculatoare si a server-ului de baze de date din cadrul Primariei Municipiului Sacele Descarcă formulare, fișa de date
oferta castigatoare- Oferta SC ASK SRL - Valoare oferta 36.000 lei fara TVA
13.05.2019Furnizare „Produse de panificație” pentru Cantina de Ajutor Social din Municipiul SăceleDescarcă formulare, fișa de date
ERATA Furnizare „Produse de panificație” pentru Cantina de Ajutor Social din Municipiul Săceleoferta castigatoare ANKROB IMPEX SRL - Valoare : 27.519,60 lei fara TVA
13.05.2019Servicii de întreţinere şi reparaţii a centralelor telefonice şi a reţelelor telefonice aferente. Descarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare - SC VODATEL SRL – valoare oferta 9.600 lei fara TVA
10.05.2019Servicii de telefonieDescarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - Valoare oferta 22.493,36 lei fara TVA
10.05.2019„Servicii de consultanță în vederea atestării municipiului Săcele ca stațiune turistică de interes local”
Descarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC DISC PROJECTS SRL –valoare oferta 29.300,00 Lei TVA inclus.
09.05.2019Confecţionarea, montarea, întreţinerea şi repararea indicatoarelor de circulaţie, a stâlpilor, consolelor de susţinere şi anexelor în municipiul Săcele, conform SR 1848-1,2,3/2011Descarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC TRONSON SRL – valoare oferta 62.184,87 LEI fara TVA
09.05.2019Lucrari de marcaj rutier în Municipiul SăceleDescarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC TRONSON SRL – valoare oferta 237.396 lei fara TVA
07.05.2019Furnizare Produse de origine animală - carne de porc, vită și preparate din carne de porc” pentru Cantina de Ajutor Social din Municipiul SăceleDescarcă formulare, fișa de date
Furnizare Produse de origine animală - carne de porc, vită și preparate din carne de porc pentru Cantina de Ajutor Social din Municipiul Săcele.”
oferta castigatoare AMB GLOBAL KRON CONSULT SRL –valoare oferta 76.012,05 lei fara TVA
06.05.2019Furnizare Produse lactate pentru Cantina de Ajutor Social din Municipiul SăceleDescarcă formulare, fișa de date
Furnizare Produse lactate pentru Cantina de Ajutor Social din Municipiul Săcele.”-
oferta castigatoare ELCOMER ACHIZITII SRL –valoare oferta 64.810 lei fara TVA
06.05.2019„Imprejmuire parc cart. Movilei din Mun. Sacele”Descarcă formulare, fișa de date
Imprejmuire parc cart. Movilei din Mun. Sacele”
Nu a fost depusa nici o oferta .
06.05.2019“Organizare eveniment Ziua Mondială a Orientării “Descarcă formulare, fișa de date
Organizare eveniment Ziua Mondială a Orientării “
oferta castigatoare CLUBUL SPORTIV “BABARUNCA”SACELE–valoare oferta 4.937,50 lei TVA inclus
06.05.2019“Organizare eveniment 1 iunie - Ziua Copilului”Descarcă formulare, fișa de date
Organizare eveniment 1 iunie - Ziua Copilului”
oferta castigatoare SC FOR NICE EVENTS SRL –valoare oferta 9.900,00 lei TVA inclus
24.04.2019Reparații și modernizare bloc locuințe sociale Ep.Popeea nr. 20A, 4 camere, et.2 camerele 5 și 10, etajul 3 cam 8 și 11, holuri paliere et.1,2,3 și casa scărilor la ambele intrări în imobil.Descarcă formulare, fișa de date
Reparații și modernizare bloc locuințe sociale Ep.Popeea nr. 20A, 4 camere, et.2 camerele 5 și 10, etajul 3 cam 8 și 11, holuri paliere et.1,2,3 și casa scărilor la ambele intrări în imobil,din Mun.Sacele

oferta castigatoare SC S.O.S. SEPTEMBER INOVATION SRL –valoare oferta 209.563,43 Lei fara TVA
24.04.2019LUCRARI DE REPARATII CURENTE SI RENOVARE INTERIOARE
CABINET MEDICAL DIN POLICLINICA MUNICIPIULUI SĂCELE
Descarcă formulare, fișa de date
LUCRARI DE REPARATII CURENTE SI RENOVARE INTERIOARE CABINET MEDICAL DIN POLICLINICA MUNICIPIULUI SACELE

oferta castigatoare SC CAUCAZUL MARE COMAL SRL–valoare oferta 32.098,76 lei fara TVA
24.04.2019Lucrări de reparatii curente si renovare exterioare la spitalul municipal Săcele clădirea principalăDescarcă formulare, fișa de date
UCRARI DE REPARATII CURENTE SI RENOVARE EXTERIOARE LA SPITALUL MUNICIPAL SACELE CLADIREA PRINCIPALA

oferta castigatoare SC CAUCAZUL MARE COMAL SRL–valoare oferta 139.051,30 lei fara TVA
24.04.2019Documentatie tehnică în vederea obținerii avizului I.S.U pentru montare ascensor la Spitalul municipal SăceleDescarcă formulare, fișa de date
Documentație tehnică în vederea obținerii avizului I.S.U pentru montare ascensor la Spitalul municipal Săcele

oferta castigatoare SC STARCONSTRUCT JUDIT SRL –valoare oferta 57.500 lei fara TVA
18.04.2019Lucrări de reglementare instalații electrice intersecție str. Oituz cu str. Mocanilor din Municipiul SăceleDescarcă formulare, fișa de date
oferta castigatoare SC DUMIAN SRL –valoare oferta 20.658,00 Lei fara TVA
15.04.2019Deviere retele electrice existenteDescarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC DUMIAN SRL –valoare oferta 43.152,01 Lei fara TVA
15.04.2019Service centrale montate in locuintele aflate in proprietatea si administrarea mun. Sacele; Service centrale montate in sediile Primariei mun. Sacele
Descarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC R&V INSTAL BRASOV SRL –valoare oferta 12.175,24 lei fara TVA
15.04.2019Servicii de pază și protecție din Policlinica mun. Sacele Descarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC SGPI SECURITY FORCE SRL –valoare oferta 22.440 lei fara TVA
15.04.2019 Servicii de curatenie si intretinere din Policlinica mun. Sacele Descarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC VELSTAND LOGISTIC SRL –valoare oferta 32.000,00 lei fara TVA
12.04.2019Servicii privind - Organizarea conferintei de presa de inchidere a Programului Operational Capacitate Administrativa Performanta in administratia publica din Municipiul Sacele „ Proiect POCA MYSMISS /123/ 111300 Descarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare SC LACOLI PRODIMPEX SRL - Valoare : 5.860 lei fara TVA
09.04.2019Servicii de „Toaletarea, reducerea de corectie si defrisarea(doborarea)arborilor din mun. Săcele”Descarcă formulare, fișa de date
oferta castigatoare: SC CAUCAZUL MARE COMAL SRL–valoare oferta 32.050 lei fara TVA
08.04.2019Achiziție produse de carne de pasăre și preparate din carne de pasăre, diverse produse alimentare, legumeDescarcă formulare, fișa de date
oferta castigatoare: B.P. ANKROB SRL –valoare oferta 18.815,89 lei fara TVA
05.04.2019Intretinere iluminat public in Municipiul Sacele in perioada Aprilie-Septembrie 2019”Descarcă formulare, fișa de date
oferta castigatoare: SC FLASH LIGHTING SERVICES SRL–valoare oferta 49.051,50 lei fara TVA
27.03.2019Servicii privind - Organizarea unei vizite de studiu in luna mai 2019 , intr-o tara membra UE (FRANTA , orasul VIRE -Normandia ) prin Programul Operational Capacitate Administrativa Performanta in administratia publica din Municipiul Sacele „ Proiect POCA MYSMISS /123/ 111300”Descarcă formulare, fișa de date
Servicii: Organizarea unei vizite de studiu in luna mai 2019 , intr-o tara membra UE (FRANTA , orasul VIRE -Normandia ) prin Programul Operational Capacitate Administrativa Performanta in administratia publica din Municipiul Sacele - Proiect POCA MYSMISS /123/ 111300”
Oferta castigatoare SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL -Valoare : 59.090 lei fara TVA / 70.317,10 lei TVA inclus
26.03.2019Serviciul de plata on-line cu cardul a impozitelor si taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plata POS;
-Servicii de acceptare de plati electronice, de catre institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online(www.ghiseul.ro) a taxelor si impozitelor utilizand cardul”.
Descarcă formulare, fișa de date
22.03.2019Lucrări de decolmatare și corectare a cursului de apă a Pârâului Gârcin”Descarcă formulare, fișa de date
Lucrări de decolmatare și corectare a cursului de apă a Pârâului Gârcin
Oferta castigatoare -SC CIBIN SRL –valoare oferta 67.309,20 lei fara TVA
19.02.2019Servicii de recrutare membri in Consiliul de Administratie al S.C. SERVICII SACELENE S.R.L.Descarcă formulare, fișa de date
SERVICII DE RECRUTARE MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. SERVICII SACELENE S.R.L, ”,
oferta castigatoare SC PLURI CONSULTANTS ROMANIA SRL –valoare oferta 2.495 lei fara TVA
29.01.2019Servicii de mentenanță pagini WEB www.municipiulsacele.ro și
www.centrulmulticulturalsacele.ro
Descarcă formulare, fișa de date
SERVICII DE MENTENANȚĂ PAGINI WEB WWW.MUNICIPIULSACELE.RO ȘI WWW.CENTRUMULTICULTURALSACELE.RO”.
oferta castigatoare SC ASK SRL– valoare oferta 2.180,00/Luna lei fara TVA
29.01.2019Servicii de mentenanță asupra echipamentelor de tehnica de calcul, perifericelor, retelei de calculatoare si a Server-ului de Baze de Date din cadrul Primariei Municipiului Sacele Descarcă formulare, fișa de date
SERVICII DE MENTENANȚĂ ASUPRA ECHIPAMENTELOR DE TEHNICA DE CALCUL, PERIFERICELOR, RETELEI DE CALCULATOARE SI A SERVER-ULUI DE BAZE DE DATE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI SACELE”.
oferta castigatoare SC ASK SRL– valoare oferta 4.500,00/Luna lei fara TVA
25.01.2019Servicii de consultanță pentru implementarea cerintelor GDPRDescarcă formulare, fișa de date
oferta castigatoare SC RADIX CONSULT SRL –valoare oferta 40.716 lei fara TVA
23.01.2019SERVICII DE MENTENANȚĂ LA CELE DOUĂ LIFTURI BLOCUL ANL, CART. ELECTROPRECIZIADescarcă formulare, fișa de date
NU a fost depusa nici o oferta conf. solicitariilor din fisa de date
21.01.2019SERVICII DE RECRUTARE MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL RPLP SACELE R.A,Descarcă formulare, fișa de date
NU a fost depusa nici o oferta conf. solicitariilor din fisa de date .
14.01.2019Intretinere iluminat public in Municipiul Sacele in perioada Ianuarie-Martie 2019Descarcă formulare, fișa de date
“Intretinere iluminat public in Municipiul Sacele in perioada Ianuarie-Martie 2019”. „ - oferta castigatoare SC FLASH LIGHTING SERVICES SA –valoare oferta 29.944,00 lei fara TVA
10.01.2019 ’’HORA UNIRII LA SĂCELE’’Descarcă formulare, fișa de date
HORA UNIRII LA SACELE - oferta castigatoare SC FOR NICE EVENTS SRL - Valoare oferta 4.950 lei TVA inclus
09.01.2019SERVICII DE CURATENIE SI INTRETINERE DIN POLICLINICA MUN. SACELEDescarcă formulare, fișa de date
SERVICII DE CURATENIE SI INTRETINERE DIN POLICLINICA MUN. SACELE - oferta castigatoare SC VELSTAND LOGISTIC SRL –valoare oferta 15.960,00 lei fara TVA
09.01.2019SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE DIN POLICLINICA MUN. SACELEDescarcă formulare, fișa de date
SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE DIN POLICLINICA MUN. SACELE”. „ - oferta castigatoare SC CRIS GUARD SRL –valoare oferta 12 Lei/ORA lei fara TVA
08.01.2019SERVICE CENTRALE MONTATE IN LOCUINTELE AFLATE IN PROPRIETATEA SI ADMINISTRAREA MUN. SACELE
-SERVICE CENTRALE MONTATE IN SEDIILE PRIMARIEI MUN. SACELE
Descarcă formulare, fișa de date
SERVICE CENTRALE MONTATE IN LOCUINTELE AFLATE IN PROPRIETATEA SI ADMINISTRAREA MUN. SACELE- oferta castigatoare SC R&V INSTAL BRASOV SRL –valoare oferta 16.160,40 lei fara TVA
12.12.2018Reparare canale pluviale pe B-dul George Moroianu nr.54-60, P-ța Libertății nr.4 și 42 și reparare
cămine de canalizare str. 15 Noiembrie și Cloșca nr.7
Descarcă formulare, fișa de date
„Reparare canale pluviale pe B-dul George Moroianu nr.54-60, P-ța Libertății nr.4 și 42 și reparare cămine de canalizare str. 15 Noiembrie și Cloșca nr.7.”.
-Oferta castigatoare –SC AG SERV CONSTRUCT SRL, valoare oferta 46.772,53 lei fara TVA
27.11.2018”Lucrări de înlocuire a acoperișului imobilului Cantinei de Ajutor Social
din Municipiul Săcele”
Descarcă formulare, fișa de date
Lucrări de înlocuire a acoperișului imobilului Cantinei de Ajutor Social din Municipiul Săcele.”. Oferta castigatoare – SC VASTON SRL -valoare oferta 32.687.40 lei fara TVA
20.11.2018”Administrare cu titlu gratuit patinoar mobil în cartierul Ștefan cel Mare”Descarcă formulare, fișa de date
Administrare cu titlu gratuit patinoar mobil in cartierul Stefan cel Mare “, contract atribuit dupa aplicarea criteriilor solicitate prin caietul de sarcini -SC FOR NICE EVENS SRL
06.11.2018’’1 DECEMBRIE 2018- CENTENARUL MARII UNIRI ’’Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
1 DECEMBRIE 2018- CENTENARUL MARII UNIRI ’’ -Oferta castigatoare FOR NICE EVENTS SRL –valoare oferta 13.870 lei (* agent economic neplatitor de TVA )
06.11.2018’’Caravana Sărbătorilor de Iarnă și Aprinderea Luminilor în Bradul de Crăciun’’
Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
’’Caravana sarbatorilor de iarna și Aprinderea Luminilor în Bradul de Craciun’’- oferta castigatoare FOR NICE EVENTS SRL –valoare oferta 29.150 lei (* agent economic neplatitor de TVA )
06.11.2018”Serviciul de plata on-line cu cardul a impozitelor si taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plata POS;
-Servicii de acceptare de plati electronice, de catre institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online(www.ghiseul.ro) a taxelor si impozitelor utilizand cardul”
Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
Serviciul de plata on-line cu cardul a impozitelor si taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plata POS; -Servicii de acceptare de plăți electronice, de către institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online(www.ghiseul.ro) a taxelor și impozitelor utilizând cardul.- NU a fost depusă nici o ofertă
30.10.2018”Deviere traseu de cablu electric”
Descarcă formulare, Caiet de sarcini, fișa de date
DEVIERE TRASEU DE CABLU ELECTRIC- oferta castigatoare SC DUMIAN CONSTRUCT SRL –valoare oferta 17.013,76 lei fara TVA
30.10.2018”Servicii de toaletare si reducere arbori in mun. Săcele”
Descarcă formulare, fișa de date
Servicii de toaletare si reducere arbori in mun. Săcele- oferta castigatoare SC CAUCAZUL MARE COMAL SRL –valoare oferta 8.348 lei fara TVA
29.10.2018”Serviciul de plata on-line cu cardul a impozitelor si taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plata POS;
-Servicii de acceptare de plati electronice, de catre institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online(www.ghiseul.ro) a taxelor si impozitelor utilizand cardul”
Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
Serviciul de plata on-line cu cardul a impozitelor si taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plata POS; -Servicii de acceptare de plati electronice, de catre institutiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata online(www.ghiseul.ro) a taxelor si impozitelor utilizand cardul.- NU a fost depusa nici o oferta
25.10.2018”Iluminat festiv în Mun. Sacele 2018-2019”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
Iluminat festiv în Mun. Sacele 2018-2019. - oferta castigatoare FLASH LIGHTING SERVICES SA –valoare oferta 134.540 lei fara TVA
23.10.2018”Refacere podeț strada Gârcinului nr.73, din mun. Săcele”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
Refacere podeț strada Gârcinului nr.73, din mun. Săcele.- oferta castigatoare SC CIBIN SRL–valoare oferta 24.600,98 lei fara TVA
18.10.2018”Iluminat Festiv Municipiul Săcele 2018-2019”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
„ Iluminat festiv în Mun. Sacele 2018-2019" -Oferta castigatoare _FLASH LIGHTING SERVICES SA –valoare oferta 134.540 lei fara TVA
16.10.2018”Închiriere și montaj patinoar mobil”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
„Servicii inchiriere si montaj patinoar mobil”, -oferta castigatoare SC SUISSE TRAIL SRL - Valoare oferta 132.500 lei fara TVA
15.10.2018Servicii Organizarea eveniment “Festivalul-Piatra Netedă”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
„Organizare Festival Piatra Neteda –Editia VI ”, oferta castigatoare BV SMART PROD SRL - Valoare oferta 8.400 lei fara TVA
12.10.2018„Servicii de reparatii a instalatiei electrice din Policlinica Municipiului Săcele”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
„Servicii de reparatii a instalatiei electrice din Policlinica Municipiului Săcele”, Oferta castigatoare- SC HASKO INELSYS SRL – valoare oferta 20.222,78 lei TVA inclus
10.10.2018“Festival Sport Montan Săcele- Bunloc Vertical Race”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
“Festival Sport Montan Săcele- Bunloc Vertical Race”
Oferta castigatoare- ASOCIATIA SPORT MONTAN SACELE –valoare oferta 9.995 lei TVA inclus
10.10.2018”Reparații canale pluviale pe străzile Panduri și Izvoarelor și înlocuire grilaje metalice pentru canale pluviale în cartierul Electroprecizia și pe str. Rodnei din mun. Săcele”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
Reparații canale pluviale pe străzile Panduri și Izvoarelor și înlocuire grilaje metalice pentru canale pluviale în cartierul Electroprecizia și pe str. Rodnei din mun. Săcele
Nu a fost depusa nici o oferta
08.10.2018Servicii Organizare eveniment cultural “Ziua armatei Romane”Descarcă formulare, fișa de date, Caiet de sarcini
”Servicii Organizare eveniment cultural “Ziua armatei Romane”
Oferta castigatoare- SC FOR NICE EVENTS SRL –valoare oferta 4945 lei fara TVA
03.10.2018”Servicii de documentație cadastrală de actualizare date în sistem de coordonate stereo 1970”
Descarcă formulare, fișa de date
“Servicii de documentatie cadastrala de actualizare date in sistem de coordonate stereo 1970”- NU a fost depusă nici o ofertă
03.10.2018”Servicii de dirigenție de șantiere aferente lucrărilor de - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces SILVICĂ,Descarcă formulare, fișa de date
Oferta castigatoare privind ”Servicii de dirigenție de șantiere aferente lucrărilor de - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces SILVICĂ - SC DAMAR PROIECT SRL – valoare oferta 47.700 lei fara TVA
01.10.2018„Construire teren de sport cu gazon artificial multisport în Mun. Săcele din cartierul Movila”Descarcă formulare, Caiet de sarcini, fișa de date
Oferta câștigătoare ”Construire teren de sport cu gazon artificial multisport în Mun. Săcele din cartierul Movila”.
SC TIMOVLADIAN AQUA PARC SRL –valoare oferta 120.560 lei fara TVA
01.10.2018„Construire teren de sport cu gazon artificial multisport în Mun. Săcele din cartierul Ștefan cel Mare”Descarcă formulare, Caiet de sarcini, fișa de date
Oferta câștigătoare ”Construire teren de sport cu gazon artificial multisport în Mun. Săcele din cartierul Ștefan cel Mare”, SC TIMOVLADIAN AQUA PARC SRL –valoare oferta 152.600 lei fara TVA
27.09.2018”Servicii de dirigenție de șantiere aferente lucrărilor de -Proiectare, execuţie şi montaj ascensor” la Spitalul Municipal Săcele”Descarcă formulare, fișa de date
Conform anunț- Până la data de 02.10.2018, NU a fost depusă nici o ofertă
27.09.2018”Servicii de dirigenție de șantiere aferente lucrărilor de - Modernizare și reabilitare strada Livezii din mun. Săcele ”.Descarcă formulare, fișa de date
Oferta câștigătoare privind ”Servicii de dirigenție de șantire aferente lucrărilor de - Modernizare și reabilitare strada Livezii din mun. Săcele”
26.09.2018”Servicii de dirigenție de șantiere aferente lucrărilor de - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces SILVICĂ,Descarcă formulare, fișa de date
Conform anunț, până la data de 02.10.2018 nu a fost depusă nici o ofertă
26.09.2018Servicii de dirigenție de șantiere aferente lucrărilor de - Extinderea sistemului de evacuare apă uzată din cartierele Baciu și Turcheș din municipiul Săcele”Descarcă formulare, fișa de date
Conform anunț -Până la data de 02.10.2018, NU a fost depusă nici o ofertă
26.09.2018Servicii de dirigenție de șantiere aferente lucrărilor de - Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din municipiul Săcele”Descarcă formulare, fișa de date
Conform anunț- Până la data de 02.10.2018, NU a fost depusă nici o ofertă
26.09.2018Achiziție directă a 1500 crizantemeDescarcă formulare, fișa de date
Oferta câștigătoare privind achiziția a 1500 de crizanteme
18.09.2018Servicii de intocmire D.A.L.I.-Extindere ,dezvoltare si dotare ambulatoriu de specialitate din Spitalul Municipal SaceleDescarcă formulare, fișa de date
Oferta câștigătoare privind Servicii de intocmire D.A.L.I.-Extindere
13.09.2018Servicii privind Organizarea eveniment "Zilele Sf.Mihail"Descarcă formulare, fișa de date
Oferta câștigătoare privind Servicii privind Organizarea eveniment "Zilele Sf.Mihail"
13.09.2018Servicii de formare profesională pt .salariatii Primariei Municipiului SaceleDescarcă formulare, fișa de date
Oferta câștigătoare privind Servicii de formare profesională pt .salariatii Primariei Municipiului Sacele

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close