(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 10 august - 4.55  |  

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Securitate și Sănătate în Muncă

Atribuțiile serviciului voluntar pentru situații de urgență:

 1. Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire, comportare si aparare impotriva incendiilor sau dezastrelor:
  • executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor;
  • cunoaşterea încălcărilor frecvente ale normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a cauzelor de incendiu;
  • sprijină conducătorii instituţiilor aparţinând primăriei pentru instruirea persoanelor care execută lucrări cu pericol de incendiu;
  • popularizează prin instructaje, cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire, actele normative care reglementează activitatea de management a situaţiilor du urgenţă, cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor şi consecinţele producerii unor incendii sau explozii;
 2. Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire, care constă în:
  • efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire;
  • fac propuneri pentru înlăturarea constatărilor şi urmăreşte rezolvarea operativă a acestora;
  • stabilirea de restricţii ori interzicerea utilizării focului deschis şi efectuării unor lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii;
  • asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate adecvate pericolului de incendiu a locurilor în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de periculozitate;
  • sprijină conducătorii instituţiilor subordonate primăriei pentru realizarea activităţii de prevenire;
  • sprijină pe conducătorii locurilor de muncă la organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;
  • acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui pericol, constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoştinţă de alte persoane;
  • informează primăria, personalul inspecţiei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Braşov asupra încălcărilor deosebite de la normele de prevenire şi starea de pericol făcând propuneri menite să înlăture pericolul;
  • stabilirea de restrictii ori interzicerea utilizarii focului deschis si efectuarii unor lucrari cu pericol de incendiu in locuri cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea incendiilor
 3. Execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendiu, explozii şi alte evenimente, și anume:
  • întocmeşte documentele operative de intervenţie;
  • planifică, organizează şi execută instruirea voluntarilor asupra modului de intervenţie în diferite situaţii;
  • execută aplicaţii şi exerciţii practice de intervenţie;
  • participă la aplicaţii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe stabilite prin planurile de cooperare;
  • asigură cunoaşterea tehnicii de luptă din dotare şi instrucţiunile de exploatare a acesteia;
  • asigură cunoaşterea surselor şi sistemelor de alimentare cu apă;
  • asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie, avertizare, anunţare şi semnalizare a incendiilor, a instalaţiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apă şi a căilor de acces şi de intervenţie din cadrul localităţii;
  • asigură forţele şi mijloacele de intervenţie în caz de incendiu sau alte situaţii prin luarea tuturor măsurilor de protecţie până la înlăturarea stării de pericol;
 4. Acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii, inundaţii, alunecări de teren, accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul localităţii, astfel:
  • participă la acţiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a reţelei şi a surselor de alimentare cu apă;
  • evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice şi alte locuri inundate;
  • menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice de refulare şi absorbţie a apei.
 5. Participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre, astfel:
  • în acest scop trebuie să cunoască planurile clădirilor şi ale instalaţiilor tehnologice din cadrul localităţii, precum și, cunoştinţe minime despre instalaţiile de alimentare cu energie electrică, gaze, apă şi canalizare;
  • stabileşte ipoteze de acţiune pentru stingerea incendiilor în situaţia în care datorită diferitelor situaţii sunt afectate reţelele instalaţiilor de apă pentru stingerea incendiilor din cadrul localităţii;
  • participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea căilor de acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru intervenţii în situaţii de dezastre;
  • participă, după caz la alimentarea cu apă a unor instalaţii tehnologice sau de stingere a incendiilor, în situaţia deteriorării instalaţiilor cu apă.

Atribuțiile protecției civile:

 1. identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale și tehnologice de pe teritoriul României;
 2. culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea și analizarea datelor și informațiilor referitoare la protecția civilă;
 3. informarea și pregătirea preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecție puse la dispozitie, obligațiile ce îi revin și modul de acțiune pe timpul situației de urgentă;
 4. organizarea și asigurarea stării de operativitate și a capacității de intervenție optime a serviciilor pentru situații de urgentă si a celorlalte organisme specializate cu atribuții în domeniu;
 5. înștiințarea autorităților publice și alarmarea populației în situații de protecție civilă;
 6. protecția populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și arhivistice, precum și a mediului împotriva efectelor dezastrelor și ale conflictelor armate;
 7. asigurarea condițiilor de supraviețuire a populației în situații de protecție civilă;
 8. organizarea și executarea intervenției operative pentru reducerea pierderilor de vieți omenești, limitarea și înlaturarea efectelor calamităților naturale și a celorlalte situații de protecție civilă;
 9. asanarea și neutralizarea teritoriului de muniția ramasă neexplodată din timpul conflictelor militare;
 10. participarea la misiuni internaționale specifice;
 11. constituirea rezervelor de resurse financiare și tehnico-materiale specifice.

Securitatea și sănătatea în muncă

Obligațiile angajatorilor

În cadrul esponsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru:

 1. asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii angajaților;
 2. prevenirea riscurilor profesionale;
 3. informarea şi instruirea angajaților;
 4. asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.

Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute mai sus, pe baza următoarelor principii generale de prevenire:

 1. evitarea riscurilor;
 2. evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
 3. combaterea riscurilor la sursă;
 4. adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;
 5. adaptarea la progresul tehnic;
 6. înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
 7. dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
 8. adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;
Obligaţiile angajaților

Fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, asfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

Conform art 13 alin. d din Legea 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă și art. 15 alin. 4 din H.G.1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă 319/2006, în fișele postului vor fi prevăzute atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă corespunzător funcțiilor exercitate. Aceste atribuiții vor fi prevăzute în anexe la fișa postului, anexe ce vor fi dezbătute și aprobate de C.S.S.M.

Instruirea angajaților

Instruirea în domeniul SSM al angajațiilor cuprinde trei faze:

 • instruire introductiv generala;
 • instruire la locul de munca;
 • instruire periodica.

Atribuțiile salavatorilor montani din cadrul Compartimentului Salvamont

Salvatorii montani au următoarele atribuţii principale:

 1. deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului, acordarea primului ajutor medical şi transportarea acestuia la locul stabilit, pentru a fi preluat de personalul medical de specialitate;
 2. patrularea preventivă în zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate ridicat şi în staţiunile turistice montane de practicare intensivă a sporturilor de iarnă;
 3. orice alte sarcini la care s-a obligat prin clauzele contractului în baza căruia a fost angajat.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close