(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

REGULI ȘI DISPOZIȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI SĂCELE

Având în vedere multiplele sesizări primite la nivelul instituției noastre, precum și evenimentele nefericite care au avut loc în ultima perioadă, în clădirile de locuit colective, vă reamintim principalele măsuri de prevenire a incendiilor în locuințele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației.

Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007, în Anexa 6 este precizat numărul orientativ de stingătoare portative pentru unele categorii de construcții, la punctul 3. Clădirile de locuit ( cu caracter de recomandare): blocuri; locuințe unifamiliale/ nivel/ apartament. De asemenea, în același act normativ, la Secțiunea a 4-a sunt prevăzute Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuințele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației, ’’Art. 116 în locuințele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației se interzic:

a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, intrerupatoarelor, dispozitivelor de protecție de defecțiuni sau improvizații;

b)suprasolicitarea retelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;

c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de calcat, resou, radiator și altele asemenea;

d) folosirea siguranțelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu lita a fuzibilului calibrat;

e) folosirea chibriturilor, lumănărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu, cum sunt: depozitele de juraje, grajduri, magazii, poduri și altele asemenea;

f) ) folosirea chibriturilor, lumănărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cât și în lanuri de cereale, pajiști, în păduri și în aproprierea acestora;

g) așezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în aproprierea oricaror surse de căldură ori sub acțiunea directă a razelor solare;

h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

i) folosirea flăcării pentru verificarea etanseității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;

j) încălzirea cu flacară a buteliilor ori folosirea acestora în pozitie culcată, răsturnată sau înclinată;

k) tranversarea gazului din butelie în orice alt recipient sau folosirea de butelii improvizate;

l) pastrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumănări, lămpi cu gaz și alte asemenea, în locuri în care au acces copiii;

m) nesupravegherea copiilor, precum și blocarea lor în casă cu lumănări aprinse, sobe, plite și/sau aparate electrice aflate în funcțiune.

n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere și alte asemenea, în podurile cladirilor;

o) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acstora în magazii, poduri,remize, sub soproane sau lângă materiale combustibile;

Art. 117  În locuinte de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburanții sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate și fără a depăși 25 l.

Art. 118 Măsurile de prevenire a incendiilor privind instalațiile electrice, de încălzire, de gaza/ GPL,fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deseurilor, precum și cele împotriva descărcărilor electrice, atmosferice/electricității statice se aplică și în locuințele  unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației.

Art. 119   Pentru asigurarea intervenției în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingator sau a unei pături de incendiu.

În conținutul Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare, la art.6, este menționat faptul că ’’Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul’’, art. 20 ’’Persoanele fizice, asociațilefamiliale sau persoanele juridice care detin părti din același imobil trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin din prezenta lege, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.’’,art 21’’Utilizatorul are următoarele obligații principale:…. lit.c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară’’, în conformitate cu prevederile.

Reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privata al județului Brașov-

Capitolul XIX Blocuri de locuit, Cămine și Asociații de proprietari( art. 1110-1113)

  1. Obligațiile conducerii asociației

Art. 1110 Conducerea oricărei asociații de proprietari ai imobilelor de locuit este obligat să:

a) desfășoare în rândul locatarilor activitați de informare și instruire pentru cunoașterea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;

b) stabilesc, pe baza normelor de dotare necesarul de mijloace de prevenire și stingere a incendiilor;

c) să controleze periodic existența și starea mijloacelor de stingere a incendiilor și să urmărească menținerea în stare de funcționare a acestora;

d) să dispună măsuri pentru remedierea de îndată a tuturor deficiențelor constatate cu privire la dotarea clădirilor precum și cele de construcții și instalații de natură să provoace incendii, a căror remediere intră, potrivit legii, în obligațile asociaților de proprietari;

Art. 1111 Conducerea asociației trebuie să interzică:

a) blocarea caselor de scări cu materiale de orice fel care duce la îngustarea căilor de acces și evacuare;

b) depozitarea materialelor inflamabile în cantități mai mari decât cele prevăzute de lege;

c) fumatul și focul deschis în subsolurile blocurilor;

d)exploatarea instalațiilor electrice de iluminat cu defecțiuni și improvizații sau solicitarea acestora peste limita admisă;

e) executarea de lucrări de verificare, întretinere și reparații la instalațiile electrice, de câtre persoane neautorizate;

f) folosirea ascensoarelor pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu;

g) blocarea hidranților de incendiu stradali precum și a platformelor de acces și amplasare a autospecialelor de intervenție;

h) exploatarea instalațiilor și sistemelor de încălzit cu defecțiuni sau improvizații;

i) amenajarea de boxe sub casele scărilor.

2. Organizarea activității P.S.I.

Art. 1112 Pentru organizarea activității de p.s.i. în cadrul fiecărei asociații de proprietari se va proceda astfel:

a) va fi numit din rândul membrilor comitetului executiv un responsabil cu problemele p.s.i. care va executa trimestial sau ori de câte ori e nevoie, controale și va prezenta în scris constatările comitetului de conducere al asociației;

b) semestrial, comitetul executiv al asociației va analiza activitatea desfășurata și va lua măsuri urgente de remediere a neregulilor constatate;

c) comitetul executiv al asociației va afișa la intrarea în blocurile de locuințe principalele măsuri de p.s.i. ce trebuie respectate de proprietari;

d)interzicerea amenajării în casele de scări a bucătăriilor, birourilor și conductelor de lichide sau gaze combustibile;

e) menținerea în stare de funcționare a instalațiilor de iluminat de pe casele de scări;

f) interzicerea blocării ușilor de acces către fața sau spatele blocului precum și a treptelor de acces din casa scăriispre acoperisul blocului;

g) interzicerea schimbării destinației uscătoriilor fără acordul proiectantului.

Art. 1113 În subsoluri și uscătorii se interzice:

a) compartimentarea subsolurilor cu elemente din materiale combustibile;

b) desființarea ușilor de acces în subsolul blocului, uși ce au rol de separare a subsolului de etajele superioare;

c)depozitarea de materiale combustibile în condiții ce pot provoca, în caz de incendiu inundarea căilor de acces și evacuare de fum și gaze fierbinți;

d) amenajarea unor spații de protecție sau comerciale în subsolurile blocurilor fără acordul proiectantului;

e) depozitarea de recipienți cu gaze sub presiune;

f) accesul persoanelor străine în subsolul blocului;

e)depozitarea de recipienți cu gaze sub presiune;

g) utilizarea focului deschis și fumatului

h) amenajarea boxelor ca spații de locuit

i) exploatarea instalațiilor electrice cu defecțiuni sau improvizații;

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close