(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

REGULI ȘI DISPOZIȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI SĂCELE

Având în vedere multiplele sesizări primite la nivelul instituției noastre, precum și evenimentele nefericite care au avut loc în ultima perioadă, în clădirile de locuit colective, vă reamintim principalele măsuri de prevenire a incendiilor în locuințele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației.

Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007, în Anexa 6 este precizat numărul orientativ de stingătoare portative pentru unele categorii de construcții, la punctul 3. Clădirile de locuit ( cu caracter de recomandare): blocuri; locuințe unifamiliale/ nivel/ apartament. De asemenea, în același act normativ, la Secțiunea a 4-a sunt prevăzute Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuințele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației, ’’Art. 116 în locuințele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației se interzic:

a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, intrerupatoarelor, dispozitivelor de protecție de defecțiuni sau improvizații;

b)suprasolicitarea retelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;

c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de calcat, resou, radiator și altele asemenea;

d) folosirea siguranțelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu lita a fuzibilului calibrat;

e) folosirea chibriturilor, lumănărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu, cum sunt: depozitele de juraje, grajduri, magazii, poduri și altele asemenea;

f) ) folosirea chibriturilor, lumănărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cât și în lanuri de cereale, pajiști, în păduri și în aproprierea acestora;

g) așezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în aproprierea oricaror surse de căldură ori sub acțiunea directă a razelor solare;

h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

i) folosirea flăcării pentru verificarea etanseității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;

j) încălzirea cu flacară a buteliilor ori folosirea acestora în pozitie culcată, răsturnată sau înclinată;

k) tranversarea gazului din butelie în orice alt recipient sau folosirea de butelii improvizate;

l) pastrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumănări, lămpi cu gaz și alte asemenea, în locuri în care au acces copiii;

m) nesupravegherea copiilor, precum și blocarea lor în casă cu lumănări aprinse, sobe, plite și/sau aparate electrice aflate în funcțiune.

n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere și alte asemenea, în podurile cladirilor;

o) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acstora în magazii, poduri,remize, sub soproane sau lângă materiale combustibile;

Art. 117  În locuinte de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburanții sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate și fără a depăși 25 l.

Art. 118 Măsurile de prevenire a incendiilor privind instalațiile electrice, de încălzire, de gaza/ GPL,fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deseurilor, precum și cele împotriva descărcărilor electrice, atmosferice/electricității statice se aplică și în locuințele  unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației.

Art. 119   Pentru asigurarea intervenției în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingator sau a unei pături de incendiu.

În conținutul Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare, la art.6, este menționat faptul că ’’Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul’’, art. 20 ’’Persoanele fizice, asociațilefamiliale sau persoanele juridice care detin părti din același imobil trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin din prezenta lege, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.’’,art 21’’Utilizatorul are următoarele obligații principale:…. lit.c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară’’, în conformitate cu prevederile.

Reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privata al județului Brașov-

Capitolul XIX Blocuri de locuit, Cămine și Asociații de proprietari( art. 1110-1113)

  1. Obligațiile conducerii asociației

Art. 1110 Conducerea oricărei asociații de proprietari ai imobilelor de locuit este obligat să:

a) desfășoare în rândul locatarilor activitați de informare și instruire pentru cunoașterea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;

b) stabilesc, pe baza normelor de dotare necesarul de mijloace de prevenire și stingere a incendiilor;

c) să controleze periodic existența și starea mijloacelor de stingere a incendiilor și să urmărească menținerea în stare de funcționare a acestora;

d) să dispună măsuri pentru remedierea de îndată a tuturor deficiențelor constatate cu privire la dotarea clădirilor precum și cele de construcții și instalații de natură să provoace incendii, a căror remediere intră, potrivit legii, în obligațile asociaților de proprietari;

Art. 1111 Conducerea asociației trebuie să interzică:

a) blocarea caselor de scări cu materiale de orice fel care duce la îngustarea căilor de acces și evacuare;

b) depozitarea materialelor inflamabile în cantități mai mari decât cele prevăzute de lege;

c) fumatul și focul deschis în subsolurile blocurilor;

d)exploatarea instalațiilor electrice de iluminat cu defecțiuni și improvizații sau solicitarea acestora peste limita admisă;

e) executarea de lucrări de verificare, întretinere și reparații la instalațiile electrice, de câtre persoane neautorizate;

f) folosirea ascensoarelor pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu;

g) blocarea hidranților de incendiu stradali precum și a platformelor de acces și amplasare a autospecialelor de intervenție;

h) exploatarea instalațiilor și sistemelor de încălzit cu defecțiuni sau improvizații;

i) amenajarea de boxe sub casele scărilor.

2. Organizarea activității P.S.I.

Art. 1112 Pentru organizarea activității de p.s.i. în cadrul fiecărei asociații de proprietari se va proceda astfel:

a) va fi numit din rândul membrilor comitetului executiv un responsabil cu problemele p.s.i. care va executa trimestial sau ori de câte ori e nevoie, controale și va prezenta în scris constatările comitetului de conducere al asociației;

b) semestrial, comitetul executiv al asociației va analiza activitatea desfășurata și va lua măsuri urgente de remediere a neregulilor constatate;

c) comitetul executiv al asociației va afișa la intrarea în blocurile de locuințe principalele măsuri de p.s.i. ce trebuie respectate de proprietari;

d)interzicerea amenajării în casele de scări a bucătăriilor, birourilor și conductelor de lichide sau gaze combustibile;

e) menținerea în stare de funcționare a instalațiilor de iluminat de pe casele de scări;

f) interzicerea blocării ușilor de acces către fața sau spatele blocului precum și a treptelor de acces din casa scăriispre acoperisul blocului;

g) interzicerea schimbării destinației uscătoriilor fără acordul proiectantului.

Art. 1113 În subsoluri și uscătorii se interzice:

a) compartimentarea subsolurilor cu elemente din materiale combustibile;

b) desființarea ușilor de acces în subsolul blocului, uși ce au rol de separare a subsolului de etajele superioare;

c)depozitarea de materiale combustibile în condiții ce pot provoca, în caz de incendiu inundarea căilor de acces și evacuare de fum și gaze fierbinți;

d) amenajarea unor spații de protecție sau comerciale în subsolurile blocurilor fără acordul proiectantului;

e) depozitarea de recipienți cu gaze sub presiune;

f) accesul persoanelor străine în subsolul blocului;

e)depozitarea de recipienți cu gaze sub presiune;

g) utilizarea focului deschis și fumatului

h) amenajarea boxelor ca spații de locuit

i) exploatarea instalațiilor electrice cu defecțiuni sau improvizații;

print