(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 30 ianuarie 2020

PROIECTUL

 ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  30 ianuarie 2020:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 19 decembrie 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 08 ianuarie 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2019 – iniţiator RIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal  Săcele –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele pentru anul 2020  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Salubrizare și Deszapezire din Municipiul Săcele, Caietului de Sarcini, Studiului de Oportunitate privind Modalitatea de Gestiune a Serviciului de Salubrizare si Deszapezire, precum și stabilirea formei de gestiune a Serviciului de Salubrizare și Deszapezire – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014, precum și  aprobarea  încheierii unui Act adițional în acest sens – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar

2020-2021 de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau  lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, precum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, pentru anul 2020  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reamenajare și Modernizare Piața Electroprecizia” din Municipiul Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI- str.Vulturului – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI- str. Bârsei – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul  „DALI- str. Godri Janos – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul  „DALI-   Highișului – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI-   Pinului – reabilitare și modernizare”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – Spitalul Municipal Săcele extindere parcare și modernizare căi de acces și trotuare”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin nr. HCL nr.112/23.05.2019 pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu apă cartier Baciu” și aprobarea finanțarii de la bugetul local a cheltuielilor prevăzute la art.8 alin.(2) din OMDRAP nr.1851/2013”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare canal pluvial de pe strada George Coșbuc și Bd. G.Moroianu, până la deversarea în canalul deschis Dârbav” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul  Săcele, str. Nicolae Nicoleanu nr. 6 A – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 79 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor-terenuri înscrise în CF nr. 111018 Săcele, nr. top. 1954/1/2/1, CF nr.113516 Săcele, nr. top.1954/1/2/2, CF nr.113526 Săcele, nr. top. 1954/1/2/5, CF nr.103637 Săcele, nr. cad. 546, nr. top. 1954/1/2/6, situate în zona Bolnoc – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor-terenuri înscrise în CF nr. 109233 Săcele, nr.top.7141/3/1/1/1/2, 7141/3/1/1/1/1/2 și CF nr.109366 Săcele, nr.cad.109366 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 113677 Săcele sub  top 4, nr. top 5, a imobilului înscris în CF nr. 112796 Săcele sub nr.top  6,  nr. top 7, înscris în CF nr. 115074 Săcele  sub nr.top 8 si nr. top. 9 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartanenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului situat în intravilanul Municipiului Săcele  – cartier Electroprecizia – tronson I,   în suprafață de 13052 mp, curți-construcții – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului situat în intravilanul Municipiului Săcele, în suprafață de 32268 mp, curți-construcții, reprezentând Cartier Electroprecizia – tronson II – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii  suprafeței de 1121 mp, reprezentând zona verde, din  imobilul  identificat în CF nr. 112039 Săcele,   cad  1761, nr. top 1315/1/1  în suprafață de 1967 mp- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului cu nr. top 1323/2, înscris în CF nr.116747 Săcele – în suprafață de 2890 mp, categoria de folosință fâneață – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc către  Biserica Muntele Sionului – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliului de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea asocierii UAT Municipiul Săcele cu UAT Comuna Tărlungeni și UAT Comuna Vama Buzăului, în cadrul societății Servicii Săcelene S.R.L., în vederea transformării acestei societăți în operator regional de transport public local al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și actualizării Actului Constitutiv în mod corespunzător – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, pentru elaborarea Regulamentului serviciului, a Caietului de sarcini, a Studiului de oportunitate și a proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului pentru UAT Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 • Informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în  semestrul II al anului 2019;
 • Informare Curtea de Conturi cu privire la modul de ducere la îndeplinire a Deciziei 4/01.04.2019;
 • Informare Curtea de Conturi cu privire la prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse de Decizia nr. 4/01.04.2019.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close