(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 31 august 2023

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 31.08.2023, orele 15:00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 iulie 2023 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 8 august 2023 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din Municipiul Săcele care sunt premianţi în anul şcolar 2022 – 2023 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reamenajare și modernizare Piața Ștefan cel Mare, Municipiul Săcele” – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Teoretic Zajzoni Rab István”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 110/06.04.2023 privind aprobarea documentației  tehnico-economice  și  a  Indicatorilor  tehnico-economici  privind  proiectul ,,Renovare energetică  moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale – 5 componente din Municipiul Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Municipal Săcele a serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție, având ca obiect soluționarea unor spețe din sfera de aplicare a prevederilor dreptului muncii – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, a spațiului medical din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea 20, etajul 1, către Spitalul Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea reorganizării Societății Servicii Săcelene R.L. și actualizării Actului Constitutiv în mod corespunzător – iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea C.L. nr. 154/25.05.2023 pentru acordarea unor facilităţi, anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A. pe raza teritorial administrativă a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 11. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente „Programului pentru școli al României” pentru perioada 2023-2029 de către Consiliul Local al Municipiului Săcele, respectiv Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 12. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la C.L. nr. 231/27.07.2023 privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 2 m3, material lemnos pentru foc, sub formă de ajutor pentru încălzirea locuinţei, unui număr de 110 familii nevoiaşe/persoane singure, cu domiciliul în Municipiul Săcele precum și aprobarea unei proceduri în acest sens – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 3 mc (4,84 metri steri) lemn de foc, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 6 persoane, văduve de veterani de război din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unui consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele să reprezinte interesele Consiliului Local în fața instanțelor de judecată – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 1. Proiect de hotărâre pentru completarea 1 din H.C.L. nr. 285/17.12.2020 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele, astfel cum a fost completată și modificată ulterior – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilulul înscris în F. nr. 119177 Săcele, nr.top 1609/11/2, în suprafață de 2160 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF 106237 Săcele, nr. cadastral 106237 în suprafață de 250 mp, situat în zona str. Câmpului – iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilele înscrise în CF 113900 Săcele,  nr.top  1954/1/1/2/264/86  și  în  CF  nr.  113917  Săcele  nr.top  1954/1/1/2/264/87, aparținând domeniului privat al Municipiului Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF 106858 Săcele nr.top 1954/1/1/2/264/84 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele – primă înscriere, a imobilului categoria de folosință curți construcții CC 381/7, în suprafață de 500 mp, situat pe Carierei – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele-primă înscriere, a imobilului categoria de folosință curți construcții CC 384/1, în suprafață de 1019 mp, situat pe Canalului – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sacele-primă înscriere imobil, categoria de folosință drum de exploatare DE 296- 11794 mp și DE 236-2497 mp – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sacele, primă înscriere imobil, F 365/2 în suprafață de 382 mp și F 365/1, în suprafață de 26 mp, categoria de folosință făneață – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sacele – primă înscriere a imobilului curți construcții CC 429, în suprafață de 5774 mp, situat pe Narciselor – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 1. Informare cu privire la prezența urșilor în intravilanul localității.
print