(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  25 iulie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 133 alin. (1); art. 134  alin. (1), lit. a), alin. (3) lit. a);  art. 196 alin. (1) lit. b); art. 197 alin. (1) şi ale art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ D I S P U N E:

 ART. 1.  Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în  data de 25.07.2019, orele 16,00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

ART. 2.   Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali în format electronic.

ART. 3. Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței.

ART. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează  Secretarul  Municipiului Săcele.

Anexă la Dispoziția nr. 836/18.07.2019

PROIECTUL  ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  25 iulie 2019:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru finanțarea de 10% din bugetul local al Municipiului Săcele, în vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale pentru dezinfecție  a Spitalului Municipal Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții a Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  – „primă înscriere în cartea funciară a  imobilului –  în suprafață de 2524 mp curți-construcții, domeniul public al Municipiului Săcele”-  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, a unui imobil și terenul aferent, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 111, identificat în CF nr.100160 Săcele, nr.cad.100160, către S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 2, alin. (1) și alin. (3) din H.C.L. nr. 80/25.04.2019 privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Sacele,  aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C. AUTOCHELU S.R.L. asupra terenului în suprafață de 46 mp identificat în CF nr.104990 Săcele, nr.cad.104990, teren situat în Municipiul Săcele, zona străzii Zizinului- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între C.A.P. Săcele  prin Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Sacele și Municipiul Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare spălatorie auto self service” – str. Al.I. Lapedatu, nr.132, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de de hotărâre privind aprobarea depunerii documentatiei la Ministerul Turismului in vederea initierii unei Hotarari a Guvernului Romaniei pentru atestarea Municipiului Sacele ca statiune turistica de interes local   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării Capitolului II Art. 2 lit. a) – Obiectul contractului de concesiune – la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 și  încheierea unui Act Adițional în acest sens   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, destinat valorificării către operatorii economici, valabile pentru anul  2019, pe partizi de producție  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestări servicii silvice-exploatări forestiere a masei lemnoase, provenită din partida nr. 35,U.P. V- Tesla , u.a74 D%  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din U.P. V , u.a 74 D % -partida nr. 35, destinat valorificării către populație în anul 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2019-2020 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 

 1. Diverse
 • Informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2019;
 • Informare Curtea de Conturi cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 87/27.10.2014;
print