(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 23 februarie 2023

Consiliul Local al Municipiului Săcele este convocat în data de 23.02.2023, orele 15.00. Ședința se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM.

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 26 ianuarie 2023– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 2 februarie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna luna ianuarie 2023  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA  VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2023 ale RPLP Săcele RA – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

         Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

         Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.250 /26.11.2020 privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din  Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

         Avize Comisiile 1,3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei 1 si modificarea si completarea anexei 2 a HCL nr. 5/08.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Primariei Muncipiului Sacele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

         Avize Comisiile 1,  4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele, a înființării serviciului, a Regulamentului serviciului public și a Studiului de Oportunitate privind fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a acestui serviciu public – iniţiator PRIMAR    POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor prevăzute în Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la Contractul privind Delegarea de Gestiune, prin achiziție publică, a serviciilor de Salubrizare și Deszăpezire pe raza Municipiului Săcele nr. 51/18.04.2022 și aprobarea încheierii unui Act Adițional în acest sens- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

         Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ISO Mediu” în Domeniul Salubrizării Localităților  din Județul Brașov în vederea derulării  procedurii de delegare a gestiunii activităților de sortare și tratare a deșeurilor provenite de pe raza unității administrativ-teritoriale municipiul Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

         Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii de acordare a ajutorului de urgență la nivelul Municipiului  Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

         Avize Comisiile 1, 3,4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, precum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, pentru anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

            Avize Comisiile 1,3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Municipiul Săcele, Fundația pentru Asistență Socială și Tineret ( F.A.S.T) din Săcele și Asociația Lions Club Brașov, în scopul acordării de sprijin și asistență umanitară cetățeniilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din conflictul armat din Ucraina – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 3,4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării în anul de producție 2023 din fondul forestier proprietatea publică și privată a Municipiului Săcele, a volumului brut total de 65,0 mii mc masă lemnoasă pe picior – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  valorificării  în  anul de producție 2023 din fondul forestier proprietatea publică și privată a Municipiului Săcele, a  volumului brut total de 65,0 mii mc masă lemnoasă  – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2023, a volumului brut total de 65,0 mii mc masă lemnoasă, către agenții economici prin licitație/negociere și către populație pentru nevoi locale, prin vânzare directă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 30.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Asociația Ceangăilor Bârsa – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

                      Avize Comisiile 1, 3,4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 114210 Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

                      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară a unor imobile situate în Municipiul Sacele, Câmpului nr. 93-95- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru unele imobile situate în Municipiul Săcele , Str. Carierei – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în  CF nr. 107139 Săcele și pentru imobilul înscris în CF nr. 119314 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință  ape curgătoare , (HC-uri) – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele-primă înscriere a imobilului F 381/6, în suprafață de 11639 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, înscris în CF nr. 107439 Săcele,în suprafață de 11813 mp, situat în Municipiul Săcele domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2,4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.101278 Săcele, CF nr.101291 Săcele, CF nr.102572 Săcele, CF nr.119843 Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Statului în domeniul public al Municipiului Săcele, a imobilului înscris în CF nr.119177 Săcele, în suprafață de 2160 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Teoretic George Moroianu” aprobați prin H.C.L. nr.161/25.06.2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Săcele pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”,COD MYSMIS 130963 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 

  1. Raport de activitate al Primarului Municipiului Sacele pentru anul 2022.
  2. Informare A.U.R.
print