(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de Zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 21 noiembrie 2019

PROIECTUL

 ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  21 noiembrie  2019:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 15 octombrie  2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 24 octombrie  2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului  Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă  –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3,4;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 80/2019 privind aprobarea unor facilități pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Sacele, aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei 3.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate în Municipiul Săcele nr. 1, din 23.03.2017, aprobat prin H.C.L. nr. 57/ 23.03.2017 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 și  încheierii unui Act Adițional în acest sens – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate cuprinzând solicitanții îndreptațiți să primească în anul următor o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 15.908,42 lei fără T.V.A., din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primăria Municipiului Săcele, reprezentând pomi de Crăciun- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință, anexă și împrejmuire” – str. I.C. Brătianu, nr. 14A, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 103693 Săcele, nr. cadastral 103693 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință drumuri de exploatare (DE-uri) și a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare (HC-uri) – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renuntare, a numiților Nistor-Constantinescu Daniel și Nistor-Constantinescu Alina-Bianca, la dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 60 mp, înscris în CF nr.116450 al localității Săcele, nr. cad.116450 și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 107512 Săcele, nr.cad.107512, în suprafață de 311 mp  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor înscrise în CF nr. 115577 Săcele, nr. top.469/2/3 – 470/2/3,  CF nr.101030 Săcele, CF nr.101032 Săcele, CF nr.111453 Săcele, CF nr.111454 Săcele, CF nr.111863 Săcele, CF nr.111444 Săcele, CF nr.108397 Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C. DENCOPAN S.R.L. asupra terenului în suprafață de 51 mp identificat în CF nr.107439 Săcele, nr. cad.107439 teren situat în Municipiul Săcele, zona străzii Câmpului – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea contra cost a cantității de 10  mc  lemn rotund rășinoase pentru industrializare (SR 1294/1993 ), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, numitului Kocsis Gavril domiciliat în Municipiul Săcele, str. Oituz nr. 13 A – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a cantității de 16  mc  lemn rotund rășinoase  pentru industrializare  (SR 1294/1993 ), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm,  către Liceul Tehnologic ,, Victor Jinga” din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 

 1. Diverse
 • Sesizare cu privire la emitere Certificat Urbanism;
 • Solicitare punct de vedere cu privire la cererea nr. 67632/2019;
 • Solicitare cu privire la PUZ -ul ,,Gârcinul Micˮ
 • Informare cu privire la Hotărârea nr. 353/2019 în dosarul nr. 1218/62/2018.
print