(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 28 martie 2019

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în  data de 28.03.2019, orele 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar pe anul 2018 al SC Servicii Săcelene SRL și a Raportului Administratorului privind activitatea  SC Servicii Sacelene SRL pe anul 2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifului pentru închirierea sălilor de sport existente la nivelul unitățiilor de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ- teritorială a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind  ajustarea tarifelor taxi stabilite în Anexa 1 la Regulamentul de organizare și executare a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Săcele  aprobat prin H.C.L nr. 81/25.09.2008 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind  majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în natură, introducerea unor coduri CAEN și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzator – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului Consiliului de Administrație și profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a unor cote de drum din terenul înscris în CF nr.100405 al localității Săcele, nr.cad.100405 reprezentând strada Rândunicii din Municipiul Săcele și a terenului înscris în CF nr.114269 al localității Săcele, nr.cad.114269 în suprafață de 24 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale  cu propunere  de  dezmembrare a imobilului- teren înscris în CF nr.110823 Săcele, nr.cad.110823, în suprafață de 307 mp – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale de identificare cu propunere de dezmembrare pentru imobilul   identificat în CF 101041 Săcele, sub nr.top 1609/11/1, în suprafață de 720  mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani a imobilului – construcție, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 17, identificat în C.F. nr.104489 Săcele, nr. cad. 104489-C8, cu destinația de Cămin pentru persoane vârstnice, Asociației Filantropice Medical Creștine „CHRISTIANA”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen de 10 ani a imobilului – construcție, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Bd. George Moroianu nr. 17, identificat în C.F. nr.104489 Săcele, nr. cad. 104489-C4, cu destinația de Ateliere socio-educaționale pentru Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc/Ateliere școlare, vocaționale, orientare școlară și profesională, întreprindere socială și cazare tineret, Fundației pentru Asistență Socială și Tineret „FAST”  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.04.2019-30.06.2019– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Diverse.
 • Raport de activitate  2018 d-l Primar;
 • Informare privind  adresa nr. 13372/04.03.2019 formulată de S.C. Dafo Servicii Comerț S.R.L.;
 • Informare cu privire la reclamația administrativă formulată de d-na Moruzi Anamaria.
print