(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 26 mai 2022

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  26 mai  2022:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 21 aprilie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 13 mai 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Anexei nr. 4 ,,Programul de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2022” la H.C.L. nr. 51/ 24.02.2022 pentru aprobarea bugetului Municipiului Săcele pe anul 2022, rectificată prinC.L. nr. 123/07.04.2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA  VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Lucrări de amenajare a zonei de  fitness situată în vecinătatea blocului nr. 45  și a centrului maternal «CASA MAMEI»”, din Cartierul Ștefan cel Mare, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Lucrări de amenajare a locului de joacă din parcul «Bucuria Copiilor»”, din cartierul Ștefan cel Mare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4 .

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului și a situațiilor financiare ale Municipiului Săcele pe anul 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2022 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate  decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR  Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități legate de culte religioase recunoscute de lege în România – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru programe, proiecte și acțiuni culturale – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru acțiuni și programe sportive  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții al R.P.L.P Săcele R.A. pentru anul 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 4;  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior ale partizilor, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, pentru anul de producție 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida 306/ 2100156801620 și partida 331/2200156800200 din U.P. VI Tărlung – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  participării  UAT Municipiul Săcele la ,,Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,  prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi”, a acordului privind susținerea contribuției financiare proprii, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor  tehnico economici pentru proiectul „Stații de reîncarcare pentru vehicule electrice în  municipiul Săcele – jud. Brașov”- iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin C.L. nr. 280/19.12.2019 privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – Bretea str. Câmpului – Modernizare și reabilitare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Săcele la Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C10 – Fondul Local/Investiția I.1. – Mobilitate urbană durabilă/Sub-investiția 1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) și aprobarea proiectului ,,DEZVOLTARE SISTEME DE TRANSPORT INTELIGENT (ITS) ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Săcele la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local/Investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, sub-investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) si aprobarea proiectului ,,ACHIZIŢIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE NEPOLUANTE – ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 17/28.01.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani și 2 ani perioadă de grație, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de interes local – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție „Aparatură și Echipamente medicale” pentru Spitalul Municipal Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiție „Desființare corp C1 și C2, construcții anexe din B-dul G. Moroianu nr. 111”– iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiție „Desființare clădire C2 centrala termică, clădire C3 spații depozitare din cadrul Spitalului Municipal Săcele ” str. OITUZ nr. 54 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului medical din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Municipiul Săcele, Fundația pentru Asistență Socială și Tineret (F.A.S.T) din Săcele și Asociația Lions Club Brașov, în scopul acordării de sprijin și asistență umanitară cetățeniilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din conflictul armat din Ucraina – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate PUZ ,,Construire locuințe unifamiliale-Str. Ciucaș (DE 264), extravilan Săcele”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilele situate în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu 71 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenului înscris în CF nr. 109813 Săcele, în suprafață de 799 mp, cu terenul înscris în CF nr. 118491 Săcele, în suprafață de 331 mp, situate în Municipiul Săcele, Str. Gh. Doja nr. 10A – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea convocării adunării generale a proprietarilor de teren agricol din Municipiul Săcele, în vederea desemnării reprezentanților acestora în Comisia Locală de aplicare a legilor Fondului Funciar a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară, în sensul înscrierii în domeniului privat a unor imobile situate în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 114144 Săcele, nr. top. 807/15/1 în suprafață de 145 mp, categoria de folosință curți – construcții, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR   POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 115485 Săcele, nr. cad. 115485 în suprafață de 425 mp, categoria de folosință arabil, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator  PRIMAR    POPA VIRGIL

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxă Română Turcheș I Săcele,  a imobilului, teren înscris în CF nr. 119300 Săcele, în suprafață de 3195 mp, categoria de folosință pășune, aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR  Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea  datelor de carte funciară  pentru imobilul înscris în CF nr. 102148  – str. Cocorului din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR    POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele cu destinaţia ,,ajutor de urgenţă“ doamnei Bartos Kiraly Izabella, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Narciselor nr. 24 – iniţiator PRIMAR  Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 • Informare – petiție cetățeni str. Ilie Minea.
print