(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 23 mai 2019

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în  data de 23.05.2019, orele 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2019 și modificarea Programului de investiții publice finanțate din excedentul anual rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2018 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale și a cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară „Iso Mediu” în Domeniul Salubrizării Localităților din Județul Brașov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale de membru a UAT Municipiul Săcele în cadrul Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brașov –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L.   212/26.10.2017 pentru proiectul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu” și aprobarea finanțarii de la bugetul local a cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr. 1851/2013- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 206/25.10.2018 pentru proiectul „Extindere canalizare menajera cartier Baciu” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitare şi modernizare a clădirii Bibliotecii Municipiului Săcele”, aprobati prin HCL nr. 207/25.10.2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reabilitare şi modernizare Clubul Elevilor Săcele”, aprobati prin HCL nr. 208/25.10.2018 – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.111484 al localității Săcele, nr.cad.111484 reprezentând străzile Terra și Marte din Municipiul Săcele în suprafață de 13.623 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. 15 Noiembrie nr. 48 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de de hotărâre pentru modificarea Art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 248/21.12.2017 „privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de  muncă  pentru sumele acordate ca ajutor social, privind persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, precum şi persoanele obligate la muncă în folosul comunităţii” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 83/21.05.2015 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru prestarea activităților în folosul comunității – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 1638,60 lei fără T.V.A., reprezentând contravaloarea a 30 de puieți ornamentali, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Liceul Teoretic George Moroianu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind constituirea comitetului de nominalizare și remunerare pentru evaluarea și selecția  membrilor Consiliului de administrație al Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiatori consilieri locali comisia de specialitate nr. 4;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației necesare ȋn procesul de recrutare și selectie a membrilor în Consiliul de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Scrisorii de asteptari” privind administrarea și conducerea Servicii Săcelene SRL – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

18. Diverse

 • Raport audit R.P.L.P. Săcele R.A.
 • Informare Compartimentul Transport Public;
 • Informare privind necesitatea atribuirii unor denumiri de străzi noi în Municipiul Săcele;
 • Informare cu privire la amplasarea statuii generalului George Pomutz;
print