(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de a ședinței extraordinare convocate de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 06 aprilie

Se convoacă în sedinţă extraordinară convocată de îndată Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 06.04.2023, orele 15:00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Rețea de apă cartier Cernatu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare menajeră cartier Cernatu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea
obiectivului – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
4. Proiect de hotărâre privind predarea către Compania Națională de Investiții CNI S.A., în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR Componenta C15 Educație Investiția 1 Construirea Echiparea și Operaționalizarea a 110 creșe, a amplasamentului pentru obiectivul de investiții ,,Proiect Tip-Construire și dotare creșă medie în municipiul Săcele, județul Brașov”-
iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

5. Proiect de pentru actualizarea unor tarife prevăzute în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Contractul privind Delegarea de Gestiune, prin achiziție publică, a serviciilor de Salubrizare și Deszăpezire pe raza Municipiului Săcele nr. 51/18.04.2022 și aprobarea încheierii unui Act Adițional în acest sens – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 384/08.12.2022 privind aprobarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea și modernizarea ambulatorului Spitalului Municipal Săcele”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Municipiul Săcele și Spitalul Municipal Săcele în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național De Redresare Și Reziliență – Componenta C12 – Sănătate – Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Modernizare cabinet de planificare familială la Spitalul Municipal Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului medical din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov, în vederea relocării Dispensarului TB – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnicoeconomici privind proiectul ,,Reabilitare si modernizare a clădirii Bibliotecii Municipiului Săcele”, din B-dul G.Moroianu nr. 110 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnicoeconomici privind proiectul ,,Renovare energetică moderata a clădirilor rezindențiale multifamiliale – 5 componente din Municipiului Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 20/26.01.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
12. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 79/24.02.2022 privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe către titularii contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul – teren situat în Municipiul Săcele – Str. Bolnoc nr. 155, înscris în CF nr. 117092 Săcele, nr. cad. 117092, în suprafață de 1.433 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
13. Proiect de hotărâre privind anularea numărului cadastral 120430 în suprafața de 9090 mp, a numărului cadastral 120431 în suprafață de 2383 mp și a numărului cadastral 120432 în suprafață de 340 mp, proprietate privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

print