(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2023

Nr. DATATITLUL DOCUMENTULUI
1/06.01.2023pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Săcele a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022
2/06.01.2023pentru aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului local al Municipiului Săcele, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022
3/06.01.2023pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunilor de funcționare sau dezvoltare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 al instituțiilor subordonate
4/06.01.2023pentru aprobarea utilizării, în anul 2023, a excedentului bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii rezultat la închiderea exercițiului bugetar pe anul 2022 al Municipiului Săcele și instituțiilor subordonate
5/06.01.2023pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 856/13.10.2017 în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului ,,Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”, jud. Brasov și plații comisionului de garantare
6/06.01.2023privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Eficientizare sistem de iluminat public în Municipiul Săcele pe străzile/porțiunile de străzi echipate cu stâlpi metalici
7/06.01.2023privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Electroprecizia din Municipiul Săcele”
8/06.01.2023
pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiție „Implementarea cerințelor din Scenariu de securitate la incendiu pentru Spitalul Municipal Săcele
9/06.01.2023
pentru aprobarea documentației tehnice DALI și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiție „Modernizare demisol Policlinica Municipiului Săcele și extindere prin realizarea unui spațiu tehnic necesar casei liftului”
10/26.01.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 22 decembrie 2022
11/26.01.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 6 ianuarie 2023
12/26.01.2023pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile noiembrie - decembrie 2022
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
13/26.01.2023privind scoaterea din evidențele contabile ale R.P.L.P. Săcele R.A. a valorii de 1.375.726,85 lei pentru obiectivul de investiții ,,Drum auto forestier Valea Gârcini”, ca urmare a finalizării lucrărilor de reconstituire, consolidare și reabilitare și înregistrării acestora în evidențele extracontabile ale R.P.L.P. Săcele R.A.
14/26.01.2023privind aprobarea cotizației Municipiului Săcele pentru AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV
15/26.01.2023privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Săcele pentru ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA
16/26.01.2023privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele pentru anul 2023
17/26.01.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru transportul public de persoane, efectuat prin curse regulate de operatorul de transport SERVICII SĂCELENE S.R.L., pe traseele de transport local din Municipiul Săcele și Zona Metropolitană Brașov, pentru anul 2023
18/26.01.2023pentru modificarea și completarea art. 1 alin. (1) și art. 2 din H.C.L. nr. 268/26.11.2020 privind acordarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparținând SERVICII SĂCELENE S.R.L., republicată prin H.C.L. nr. 13/2022
19/26.01.2023privind aprobarea prețurilor de vânzare directă ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale, fasonat loco cioată și destinat valorificării către populație, în anul de producție 2023
20/26.01.2023privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2023
21/26.01.2023
privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos, fasonat la drum auto, destinat valorificării către populație, în anul de producție 2023
22/26.01.2023privind aprobarea prețurilor de vânzare ale lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinat valorificării către populație, livrare loco depozit, în anul de producție 2023
23/26.01.2023
privind aprobarea prețurilor de vânzare ale lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinat valorificării către populație, livrare loco drum auto forestier, în anul de producție 2023
24/26.01.2023privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/vânzare directă, valabile pentru anul de producție 2023, la cherestelele provenite din confiscări, destinate valorificării în condițiile legii, către agenți economici prin licitație/negociere, respectiv către populație prin vânzare directă
25/26.01.2023privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice - exploatări forestiere al masei lemnoase pentru partida 400/2200156801080 din U.P. VI – Tărlung, u.a 42 A %
26/26.01.2023privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
27/26.01.2023privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Sacele
28/26.01.2023privind aprobarea Listei de schimb și a Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere, de tip ANL, de pe raza Municipiului Săcele
29/26.01.2023privind repartizarea a două unități locative sociale din Municipiul Săcele, str. Aleea Episcop Popeea nr. 20A
30/26.01.2023privind punerea la dispoziția implementării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020, a terenurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Săcele, pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia
31/26.01.2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Locuințe și dotări complementare (modificator al PUZ Zona Bunloc, aprobat cu H.C.L. nr. 16/15.02.2002), Municipiul Săcele
32/26.01.2023pentru aprobarea Regulamentului de legalizare a construcțiilor executate fără Autorizație de construire
33/26.01.2023
privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2023
34/26.01.2023privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,0056 ha, amplasată în U.P. VIII Gârcin, u.a. 101D %- 0,0042 ha și în u.a 102A% - 0,0014 ha
35/26.01.2023
privind revocarea dreptului de administrare al R.P.L.P. Săcele R.A. constituit prin H.C.L nr. 280/17.08.2022
36/26.01.2023privind actualizarea datelor de carte funciară a unor imobile situate în Municipiul Săcele, Cartier Electroprecizia
37/26.01.2023pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 17/30.01.2020 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorolor tehnico-economici pentru proiectul „ Reamenajare și Modernizare Piața Electroprecizia” din Municipiul Săcele
38/26.01.2023privind aprobarea Statutului Actualizat al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov pentru Zona Metropolitană Brașov
Proces verbal din data de 26.01.2023Proces verbal al ședinței ordinare
39/02.02.2023pentru aprobarea bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023
Proces verbal din data de 02.02.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
40/23.02.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 26 ianuarie 2023
41/23.02.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 2 februarie 2023
42/23.02.2023pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
43/23.02.2023pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2023 ale R.P.L.P. Săcele R.A.
44/23.02.2023privind calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele
45/23.02.2023pentru completarea H.C.L. nr. 250/26.11.2020 privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Săcele
46/23.02.2023pentru completarea anexei 1 și modificarea și completarea anexei 2 la H.C.L. nr. 5/08.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Primăriei Muncipiului Săcele
47/23.02.2023privind aprobarea Studiului de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele, a înființării serviciului, a Regulamentului serviciului public și a Studiului de Oportunitate privind fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a acestui serviciu public
48/23.02.2023privind actualizarea tarifelor prevăzute în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Contractul privind Delegarea de Gestiune, prin achiziție publică, a serviciilor de Salubrizare și Deszăpezire pe raza Municipiului Săcele nr. 51/18.04.2022 și aprobarea încheierii unui Act Adițional în acest sens
49/23.02.2023privind acordarea unui mandat special în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ISO Mediu” în Domeniul Salubrizării Localităților din Județul Brașov, în vederea derulării procedurii de delegare a gestiunii activităților de sortare și tratare a deșeurilor provenite de pe raza unității
administrativ-teritoriale Municipiul Săcele
50/23.02.2023pentru aprobarea Procedurii de acordare a ajutorului de urgență la nivelul Municipiului Săcele
51/23.02.2023privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, precum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, pentru anul 2023
52/23.02.2023privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Municipiul Săcele, Fundația pentru Asistență Socială și Tineret ( F.A.S.T) din Săcele și Asociația Lions Club Brașov, în scopul acordării de sprijin și asistență umanitară cetățeniilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din conflictul armat din Ucraina
53/23.02.2023privind aprobarea recoltării în anul de producție 2023 din fondul forestier proprietatea publică și privată a Municipiului Săcele a volumului brut total de 65,0 mii mc masă lemnoasă pe picior
54/23.02.2023privind aprobarea valorificării în anul de producție 2023 din fondul forestier proprietatea publică și privată a Municipiului Săcele a volumului brut total de 65,0 mii mc masă lemnoasă
55/23.02.2023privind aprobarea valorificării în anul de producție 2023 a volumului brut total de 65,0 mii mc masă lemnoasă către agenții economici prin licitație/negociere și către populație pentru nevoi locale prin vânzare directă
56/23.02.2023privind pentru aprobarea alocării cu titlul de sponsorizare a sumei de 30.000 lei din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. către Asociația Ceangăilor Bârsa
57/23.02.2023privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 114210 Săcele
58/23.02.2023privind actualizarea datelor de carte funciară a unor imobile situate în Municipiul Sacele, Str. Câmpului nr. 93-95
59/23.02.2023privind actualizarea datelor de carte funciară pentru unele imobile situate în Municipiul Săcele, Str. Carierei
60/23.02.2023privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 107139 Săcele și pentru imobilul înscris în CF nr. 119314 Săcele
61/23.02.2023privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului categoria de folosință ape curgătoare (HC-uri)
62/23.02.2023privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele - primă înscriere a imobilului F 381/6, în suprafață de 11639 mp
63/23.02.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, înscris în CF nr. 107439 Săcele, în suprafață de 11813 mp, situat în Municipiul Săcele - domeniul privat
64/23.02.2023privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr. 101278 Săcele, CF nr. 101291 Săcele, CF nr. 102572 Săcele, CF nr. 119843 Săcele
65/23.02.2023privind aprobarea trecerii din domeniul public al Statului în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 119177 Săcele, în suprafață de 2160 mp
66/23.02.2023pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Teoretic George Moroianu”, aprobați prin H.C.L. nr. 161/25.06.2020
67/23.02.2023privind aprobarea încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Săcele pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963
68/23.02.2023pentru implementarea proiectului ,,Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Săcele”, în vederea obținerii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.A – Înființare de centre de colectare prin aport voluntar
Proces verbal din data de 23.02.2023Proces verbal al ședinței ordinare
69/09.03.2023pentru aprobarea raportului de activitate, a exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2022 al R.P.L.P. Săcele R.A.
70/09.03.2023pentru respingerea plângerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 59/28.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile de bună gospodărire în Municipiul Săcele, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, formulată de numitul Zaharia Ioan-Constantin
71/09.03.2023privind aprobarea participării Municipiului Săcele la Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 15 – Educație, pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Săcele”
72/09.03.2023pentru completarea anexei 1 și modificarea și completarea anexei 2 la H.C.L. nr. 5/08.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Municipiului Săcele
73/09.03.2023privind emiterea acceptului de înființare a consorțiului școlar preuniversitar B.E.S.T încheiat între unitățile de învătământ de pe raza Municipiului Săcele, Comunei Târlungeni și Comunei Budila, din județul Brașov
74/09.03.2023privind aprobarea renunțării Municipiului Săcele la răscumpărarea unui cabinet medical din Policlinica Municipiului Săcele, situată în Municipiul Săcele, str. Aleea Episcop Popeea nr. 20
75/09.03.2023privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice - exploatări forestiere a masei lemnoase, pentru partida 386/2200156800870 din U.P VI Tărlung
76/09.03.2023privind aprobarea cumpărării și demarării procedurilor în vederea cumpărării, prin negociere directă, de către Municipiul Săcele a imobilului - teren înscris în CF nr. 119805 Săcele, în suprafață de 5.000 mp, situat în zona Subobrej, în scopul înființării de centre de colectare prin aport voluntar prin accesare de fonduri europene nerambursabile
77/09.03.2023privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire pod peste Pârăul Gârcin Ramura Micăˮ pe drumul auto forestier Valea Gârcinului la Hm 53+50 m
78/09.03.2023privind aprobarea participării Municipiului Sacele la apelul de proiecte cu titlul „Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția I17 ,,Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, aprobarea proiectului „Crearea unei rețele de hub-uri pentru dezvoltarea competențelor digitale in bibliotecile din Județul Brașov”, aprobarea Acordului de parteneriat al proiectului, precum și aprobarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile
Proces verbal din data de 09.03.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
79/23.03.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 23 februarie 2023

80/23.03.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 9 martie 2023
81/23.03.2023privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Municipal Săcele
82/23.03.2023privind completarea organigramei și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
83/23.03.2023privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, în U.A.T. Municipiul Săcele
84/23.03.2023privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Lucrări de amenajare cu tartan a locului de joacă din parcul «Prichindel»”, din cartierul Electroprecizia
85/23.03.2023privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Lucrări de amenajare a zonei fitness situată în vecinătatea blocurilor nr. 6 – nr. 10”, din cartierul Movilei, Municipiul Săcele
86/23.03.2023privind actualizarea valorii Contractului privind Delegarea de Gestiune, prin achiziție publică, a serviciilor de Salubrizare și Deszăpezire pe raza Municipiului Săcele nr. 51/18.04.2022, ca urmare a modificării tarifelor prevăzute în Actul adițional nr. 1 și Actul adițional nr. 2 și aprobarea încheierii unui Act Adițional în acest sens
87/23.03.2023pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023
88/23.03.2023privind actualizarea anexei la H.C.L. nr. 17/28.01.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani și 2 ani perioadă de grație, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de interes local, modificată și completată prin H.C.L. nr. 187/ 26.05.2022
89/23.03.2023pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
90/23.03.2023aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Servicii Sacelene S.R.L.
91/23.03.2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zonă depozitare, producție și sedii firmă, strada Rampei, Municipiul Săcele
92/23.03.2023privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 114209 Săcele
93/23.03.2023privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului - teren, în suprafață de 33 mp, înscris în CF nr. 119773 Săcele, nr. cadastral 119773, categoria de folosință arabil și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele

94/23.03.2023privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a bunurilor din grupa construcțiilor pentru alimentare cu apă și canalizare și darea în administrare a acestora spre exploatare către Compania Apa Brașov S.A. în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 24.09.2008
95/23.03.2023pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 308/22.09.2022 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a bunurilor din grupa construcțiilor pentru alimentare cu apă și canalizare și darea în administrare a acestora spre exploatare către Compania Apa Brașov S.A. în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat la data de 24.09.2008 pentru obiectivul ,,Extindere canalizare menajeră cartier Baciu” și pentru obiectivul ,,Rețele de alimentare cu apă cartier Baciu”
96/23.03.2023privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Săcele, Județul Brașov
97/23.03.2023privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc specia fag și diverse tari, către Mănăstirea Brădet
98/23.03.2023privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 10 mst lemn de foc specia fag și diverse tari, către Servicii Săcelene S.R.L.
99/23.03.2023privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc specia fag și diverse tari, către Parohia Ortodoxă Turcheș II
100/23.03.2023privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.04.2023-30.06.2023
Proces verbal din data de 23.03.2023Proces verbal al ședinței ordinare
101/06.04.2023privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.04.2023-30.06.2023
102/06.04.2023privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Rețea de apă cartier Cernatu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
103/06.04.2023privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare menajeră cartier Cernatu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
104/06.04.2023privind predarea către Compania Națională de Investiții CNI S.A., în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR, Componenta C15 Educație, Investiția 1 Construirea Echiparea și Operaționalizarea a 110 creșe, a amplasamentului pentru obiectivul de investiții ,,Proiect Tip-Construire și dotare creșă medie în municipiul Săcele, județul Brașov”
105/06.04.2023pentru actualizarea unor tarife prevăzute în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Contractul privind Delegarea de Gestiune, prin achiziție publică, a serviciilor de Salubrizare și Deszăpezire pe raza Municipiului Săcele nr. 51/18.04.2022 și aprobarea încheierii unui Act Adițional în acest sens
106/06.04.2023pentru modificarea H.C.L. nr. 384/08.12.2022 privind aprobarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea și modernizarea ambulatorului Spitalului Municipal Săcele”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Municipiul Săcele și Spitalul Municipal Săcele, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național De Redresare Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013
107/06.04.2023privind aprobarea proiectului ,,Modernizare cabinet de planificare familială la Spitalul Municipal Săcele”
108/06.04.2023privind darea în folosință gratuită a spațiului medical din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Clinic de Pneumofiziologie și Boli Infecțioase Brașov, în vederea relocării Dispensarului TB
109/06.04.2023privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,,Reabilitare și modernizare a clădirii Bibliotecii Municipiului Săcele”, din B-dul George Moroianu nr. 110
110/06.04.2023privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,,Renovare energetică moderată a clădirilor rezindențiale multifamiliale – 5 componente din Municipiului Săcele”
111/06.07.2023privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 20/26.01.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2023
112/06.04.2023pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 79/24.02.2022 privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe către titularii contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul - teren situat în Municipiul Săcele - Str. Bolnoc nr. 155, înscris în CF nr. 117092 Săcele, nr. cad. 117092, în suprafață de 1.433 mp
113/06.04.2023privind anularea numărului cadastral 120430 în suprafața de 9090 mp, a numărului cadastral 120431 în suprafață de 2383 mp și a numărului cadastral 120432 în suprafață de 340 mp, proprietate privată a Municipiului Săcele
Proces verbal din data de 06.04.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
114/18.04.2023privind aprobarea participării Municipiului Săcele la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat din Fondul pentru mediu, a cuantumului contribuției proprii a UAT Municipiul Săcele, a numărului de autovehicule estimat a face obiectul acordării stimulentului pentru casare și a sumei reprezentând finanțare nerambursabilă din Fondul pentru Mediu
Proces verbal din data de 18.04.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
115/25.04.2023privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Paraipan George Horațiu şi declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliul Local al Municipiului Săcele
116/25.04.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 23 martie 2023
117/25.04.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 6 aprilie 2023
118/25.04.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 18 aprilie 2023
119/25.04.2023pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2023
120/25.04.2023pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023
121/25.04.2023pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
122/25.04.2023privind aprobarea deplasării unei delegații din partea Municipiului Săcele la Vire (Franța), oraș înfrățit cu Municipiul Săcele și a cheltuielilor aferente acesteia
123/25.04.2023pentru alocarea sumei de 10.000 lei cu destinația de premiere a elevilor David Nicolae Șolga și Lorena Moroianu și a profesorilor Elena Bucurenciu și Gabriela Goicea care au obținut locul 1 și mențiune specială în cadrul concursului internațional ,,Juvenes Translatores”, organizat de Comisia Europeană
124/25.04.2023pentru aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 165/13.05.2022 „privind aprobarea participării Municipiului Săcele la parteneriatul cu Municipiul Braşov, în calitate de lider de parteneriat și UAT-uri din Zona Metropolitană Brașov în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă (Sub-investițiile I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) și investiția I.4.-Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, precum și a Acordului de parteneriat încheiat în acest sens
125/25.04.2023privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2022
126/25.04.2023pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2024
127/25.04.2023pentru modificarea H.C.L nr. 146 /21.04.2022 privind aprobarea zonării Municipiului Săcele
128/25.04.2023pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
129/25.04.2023pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 al Societății Servicii Săcelene S.R.L. și a Raportului Administratorilor privind activitatea Societății Servicii Săcelene S.R.L. pe anul 2022
130/25.04.2023pentru completarea Anexei la H.C.L. nr. 16/26.01.2023 privind consumul lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele pentru anul 2023
131/25.04.2023privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele
132/25.04.2023pentru stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Municipiului Săcele
133/25.04.2023privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. A, ap. 8, către titularul contractului de închiriere
134/25.04.2023privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. B, ap. 17, către titularul contractului de închiriere
135/25.04.2023privind aprobarea listei de prioritate cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele
136/25.04.2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Zonă locuințe”, strada Ciucaș, Municipiul Săcele
137/25.04.2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,pentru obiectivul de investiții Acvacultură (infrastructură și utilități)”, extravilan – zona Cheile Strâmbului, Municipiul Săcele
138/25.04.2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire locuințe”, strada Brândușelor - DE 183/2, Municipiul Săcele
139/25.04.2023privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc specia fag și diverse tari către Biserica Evanghelică-Lutherană, Parohia Satulung Suseni
140/25.04.2023privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 30 mst lemn de foc, specia fag și diverse tari, către Casa Evanghelică a Ceangăilor
141/25.04.2023privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 107/07.08.2009 ,,privind darea în folosință gratuită pe termen de 10 ani a Căminului-internat din cadrul Grupului Școlar Industrial de Construcții Montaj din Mun. Săcele către Asociația Filantropică Medical Creștină «CHRISTIANA» pentru a fi utilizat ca și Cămin de Bătrâni, fără schimbarea destinației”
142/25.04.2023pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 287/16.11.2021 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrărilor de Interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr. 4, str. General Ion Dragalina nr. 78, Municipiul Săcele, jud Brașov”
Proces verbal din data de 25.04.2023Proces verbal al ședinței ordinare
143/10.05.2023privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, la faza de proiect tehnic, pentru investiția „Creare de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber”
Proces verbal din data de 10.05.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
144/25.05.2023privind depunerea jurământului de către d-l CIORICI MIHAI, supleant pe lista Partidului Național Liberal
145/25.05.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 aprilie 2023
146/25.05.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 10 mai 2023
147/25.05.2023pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023
148/25.05.2023privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului și a situațiilor financiare ale Municipiului Săcele pe anul 2022
149/25.05.2023privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități legate de culte religioase recunoscute de lege în România
150/25.05.2023privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru programe, proiecte și acțiuni culturale
151/25.05.2023privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru acțiuni și programe sportive
152/25.05.2023pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
153/25.05.2023privind aprobarea Actului Aditional nr. 2/2023 la Contractul nr. 2/27.07.2021 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători
154/25.05.2023pentru acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Săcele
155/25.05.2023privind aprobarea proiectului de Act Aditional nr. 6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călatori nr. 1 din data de 20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV S.A., modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 1/2019, Actul adițional nr. 2/2021, Actul adițional nr. 3/2021, Actul adițional nr. 4/2021 și Actul adițional nr. 5/2022
156/25.05.2023pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții al R.P.L.P Săcele R.A pentru anul 2023
157/25.05.2023privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior ale partizilor, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, pentru anul de producție 2023
158/25.05.2023privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice - exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida 92/2200156801070 din U.P. VII – Doftana, partida 390/2200156800910 din U.P. V – Tesla și partida 397/2200156800990 din U.P. VI – Tărlung
159/25.05.2023pentru reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 142/25.04.2023 pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 287/16.11.2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr. 4, str. General Ion Dragalina nr. 78, Municipiul Săcele, jud Brașov
160/25.05.2023pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 141/21.04.2022 privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiectul ,,Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program normal nr. 4 – Str. General Ion Dragalina nr. 78, municipiul Săcele, jud. Braşov
161/25.05.2023pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Semaforizare trafic pod Dârste (intersecțiile str. Câmpului, str Timiș, B-dul Brașovului)”
162/25.05.2023privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, operator Compania Apa Brașov S.A.
163/25.05.2023privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Lucrări de amenajare cu tartan a locului de joacă din parcul « Prichindel» ” din cartierul Electroprecizia
164/25.05.2023pentru aprobarea Caietului de Sarcini privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din Municipiul Săcele, a modelului de contract pentru acord-cadru și a modelului de contract subsecvent
165/25.05.2023privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 272/17.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Săcele
166/25.05.2023privind scoaterea din evidența contabilă a unor obiecte de inventar din patrimoniul Municipiului Săcele, domeniul privat și transferul acestora către Spitalul Municipal Săcele și Liceul Teoretic George Moroianu
167/25.05.2023privind repartizarea a două unități locative sociale din Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, Bloc 45
168/25.05.2023privind repartizarea locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere, de tip ANL, de pe raza Municipiului Săcele, situate în imobilele 19 și 20 din Cartierul Ștefan cel Mare
169/25.05.2023privind însușirea raportului informării și consultării publicului privind propunerile preliminare pentru actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Săcele
170/25.05.2023privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a Metodologiei de organizare și funcționare a acesteia
171/25.05.2023pentru aprobarea interzicerii extinderii intravilanului în afara limitelor intravilanului propus prin documentația de actualizare a PUG al Municipiului Săcele aflată în curs de avizare
172/25.05.2023privind însușirea raportului de evaluare nr. 612/1/2023, aprobarea vânzării directe către titularul contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul - teren situat în Municipiul Săcele - Str. Viitorului FN, înscris în CF nr. 120201 Săcele, nr. cad. 120201, în suprafață de 94 mp
173/25.05.2023privind însușirea Raportului de evaluare nr. 615/2023 și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 114209 Săcele, nr. cad. 114209, în suprafață de 233 mp, categoria de folosință curți construcții, situat pe Str. Narciselor FN, proprietatea Municipiului Săcele - domeniul privat
174/25.05.2023privind aprobarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 476/516 aferente imobilului, teren în suprafață de 2245 mp din acte (2272 mp suprafața măsurată), înscris în CF nr. 100561 Săcele, nr. cadastral 100561, categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele
175/25.05.2023privind actualizarea datelor de carte funciară a imobilului înscris în CF nr. 113302 Săcele, nr. top 144, situat în Municipiul Săcele, zona Bld. Brașovului nr. 160
176/25.05.2023privind acordul în vederea executării lucrării de extindere conductă și branșament gaze naturale,
pe terenul înscris în C.F. nr. 104307 Săcele, nr.cadastral 104307, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul privat
177/25.05.2023privind acordarea gratuită a unei cantități de 90 metri steri lemn foc pentru sezonul rece Compartimentului Educație Timpurie, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
178/25.05.2023privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6 mc (9,67742 mst) lemn de foc, unui număr 20 pensionari silvici
179/25.05.2023privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst (9,30 mc) lemn de foc, specia fag șidiverse tari, către Biserica Evanghelică-Lutherană, Parohia Satulung - Joseni
180/25.05.2023privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 4 mst (2,48 mc) lemn de foc, specia fag și diverse tari, către Asociația HMIK
181/25.05.2023pentru reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 59/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare, extindere, mansardare imobil cladire «internat fete» și schimbării destinației în bloc locuințe sociale”, astfel cum au fost modificați prin H.C.L. nr. 48/28.02.2019 și actualizați prin H.C.L nr. 213/26.08.2021
182/25.05.2023pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „DALI – Bretea str. Hărmanului - reabilitare și modernizare”, aprobați prin H.C.L. nr. 251/28.07.2022
183/25.05.2023privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, la faza obtinerii Autorizației de Construire și a Proiectului tehnic pentru investiția „Creare de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber”
184/25.05.2023privind aprobarea la nivelul U.A.T. Municipiul Săcele a Procedurii interne de implementare a programului privind casarea autovehiculelor uzate
185/25.05.2023privind aprobarea participării UAT Municipiul Săcele la apelul de proiecte cu titlul „Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI: Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație. Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar. Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”, aprobarea proiectului ,,Microbuze verzi în școlile din județul Brașov”, a Acordului de parteneriat și delegarea dreptului UAT Municipiul Săcele de depunere a aplicației de finanțare către UAT Județul Brașov
186/25.05.2023privind aprobarea Protocolului de Asociere dintre Municipiul Săcele și Municipiul Braşov pentru realizarea în comun a achiziţiei de mijloace de transport public – autobuze nepoluante 10 m, în cadrul proiectului PNRR C10-I1.1-91: ,,Achiziție de autobuze nepoluante în Zona Metropolitană Brașov”- contract de finanțare nr. 135391/29.11.2022
187/25.05.2023privind acordul pentru desfășurarea proiectului CENTRUL DE ZI SENIOR - Model pilot de furnizare servicii psiho- socio- medicale integrate și inovare socială, de către Asociația Filantropică Medical Creștină CHRISTIANA, în imobilul înscris în CF nr. 104489 Săcele, nr. cadastral 104489-C2
Proces verbal din data de 25.05.2023Proces verbal al ședinței ordinare
188/06.06.2023
189/06.06.2023
Proces verbal din data de 06.06.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
190/21.06.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 mai 2023
191/21.06.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 6 iunie 2023
192/21.06.202privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Alain Fernand Christian REVET
193/21.06.2023pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
194/21.06.2023pentru aprobarea scoaterii din evidența contabilă a Municipiului Săcele, respectiv din contul 231 - ,,Imobilizări corporale în curs de execuție” și contul 233 - ,,Imobilizări necorporale în curs de execuţie” a unor obiective de investiții
195/21.06.2023privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele aprobate prin H.C.L. nr. 131/25.04.2023
196/21.06.2023privind acordarea alocaţiei valorice a normei de hrană personalului Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Săcele
197/21.06.2023privind repartizarea unei unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la Servicii Săcelene S.R.L.
198/21.06.2023privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice - exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida P 420/2300156800140 din U.P. VII Doftana, partida P 421/2300156800150 din U.P VI Tărlung
199/21.06.2023pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 5.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Asociația Club Sportiv Carpathian Eagles
200/21.06.2023privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst (9,30 mc) lemn de foc, către Parohia Ortodoxă Sfântul Nicolae - Baciu
201/21.06.2023privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea ENGIE România S.A., asupra suprafeței de 1 mp, proprietatea Municipiului Săcele, situată la intersecția str. Timiș nr. 47 cu str. Toamnei
202/21.06.2023privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.112796 Săcele, CF nr.115074 Săcele
203/21.06.2023privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote din imobilul - teren în suprafață de 1.543 mp, înscris în CF nr. 100466 Săcele, nr. cadastral 100466, categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele
204/21.06.2023privind incheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 6974/06.03.2007
205/21.06.2023privind încheierea unor acte adiționale la contractele de concesiune nr. 773/21.01.2000, nr. 774/21.01.2000, nr. 21078/30.10.2003 și nr. 21079/30.10.2003
206/21.06.2023pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 308/22.09.2022 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a bunurilor din grupa construcțiilor pentru alimentare cu apă și canalizare și darea în administrare a acestora spre exploatare către Compania Apa Brașov S.A., în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 24.09.2008 pentru obiectivul ,,Extindere canalizare menajeră cartier Baciu” și pentru obiectivul ,,Rețele de alimentare cu apă cartier Baciu”
207/21.06.2023privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.07.2023-30.09.2023
208/21.06.2023pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023
Proces verbal din data de 21.06.2023Proces verbal al ședinței ordinare
209/13.07.2023pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023
210/13.07.2023
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului
211/13.07.2023privind aprobarea schimbării destinației  imobilului din ,,Centrul de zi pentru educație timpurie”  în  ,,Creșă”
212/13.07.2023privind înfiinţarea unității de învăţământ de educație timpurie antepreșcolară, fără personalitate juridică - „Creşa nr. 1 Săcele”- în subordinea Consiliului Local al  Municipiului Săcele
213/13.07.2023pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Iluminat depozit Subobrej în Municipiul Săcele” aprobați prin H.C.L. nr. 225/22.06.2022
214/13.07.2023pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 20/26.01.2023 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării acesteia către operatorii economici, în anul de producție 2023, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 111/ 06.04.2023
215/13.07.2023privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior ale partizilor, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, pentru anul de producție 2023
216/13.07.2023privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice - exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida P 442/2300156800390 din U.P. VI Tărlung, u.a. 51A%
Proces verbal din data de 13.07.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
217/20.07.2023pentru revocarea H.C.L. nr. 210/13.07.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului
218/20.07.2023privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 8.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului
Proces verbal din data de 20.07.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
219/27.07.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 21 iunie 2023
220/27.07.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 13 iulie 2023
221/27.07.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 20 iulie 2023
222/27.07.2023pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2023
223/27.07.2023pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
224/27.07.2023privind aprobarea modificării structurii organizatorice funcționale a Spitalului Municipal Săcele
225/27.07.2023privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele aprobate prin H.C.L. nr. 195/21.06.2023
226/27.07.2023privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal ale SERVICII SĂCELENE S.R.L.
227/27.07.2023privind aprobarea preluării bunurilor de retur de la Servicii Săcelene S.R.L. atribuite în exploatare de către U.A.T. Municipiul Săcele, prevăzute în Actul Adițional nr. 1 la Contractul Nr. 2/2021 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători
228/27.07.2023privind aprobarea Actului Aditional nr. 6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călatori nr. 1 din data de 20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV S.A., modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 1/2019, Actul adiţional nr. 2/2021, Actul adiţional nr. 3/2021, Actul adiţional nr. 4/2021 şi Actul adiţional nr. 5/2022
229/27.07.2023privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. B, ap. 18, către titularul contractului de închiriere
230/27.07.2023privind acordarea pentru anul şcolar 2023-2024 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan
231/27.07.2023privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 2 m3 material lemnos pentru foc, sub formă de ajutor pentru încălzirea locuinţei, unui număr de 110 familii nevoiaşe/persoane singure, cu domiciliul în Municipiul Săcele precum și aprobarea unei proceduri in acest sens
232/27.07.2023pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru proiectele de asistență socială
233/27.07.2023privind completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 236/30.09.2021 „privind darea în administrare către Școala Gimnazială nr. 1 Săcele a imobilului situat pe Brașovului nr. 250 (CF nr. 112796 Săcele, nr. cad 112796, în suprafață de 4.429 mp, CF nr. 115074 Săcele, nr. cad 115074, în suprafață de 835 mp, CF nr. 113677 Săcele, nr. cad 113677, în suprafață de 1.238 mp) și a imobilului situat pe B-dul Brașovului nr. 227 (CF nr. 116873 Săcele, nr. cad 116873, în suprafață de 1659 mp)” și încheierea unui act adițional în acest sens
234/27.07.2023privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 312/864 din imobilul - teren în suprafață de 1.987 mp, înscris în C.F. nr. 102325 Săcele, nr. cadastral 102325 și asupra unor cote din imobilul - teren în suprafață de 901 mp, înscrise în C.F. nr. 106177 Săcele, nr. cadastral 106177, având categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea lor din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele
235/27.07.2023privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului categoria de folosință ape curgătoare - HC 1029/3, în suprafață de 103 mp
236/27.07.2023privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile categoria de folosință drumuri de exploatare, DE 409/2/1- 1209 mp, DE 298-1994 mp,
DE 364/1/15- 802 mp, DE 3205/1-1680 mp
237/27.07.2023privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. nr. 107139 Săcele, nr.top 7010/3/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Săcele, situat în zona str. Zizinului
238/27.07.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, înscris în C.F. nr. 104990 Săcele, nr. cadastral 104990, în suprafață de 2143 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Săcele, situat în zona Str. Zizinului
239/27.07.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, înscris în C.F. nr. 107439 Săcele, în suprafață de 11813 mp aparținând domeniului privat al Municipiului Săcele, situat în zona Str. Câmpului
240/27.07.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, înscris în C.F. nr. 116080 Săcele, în suprafață de 2600 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Săcele, situat în zona Str. Câmpului
241/27.07.2023privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. nr. 116054 Săcele, nr. cadastral 116054, aparținând domeniului public al Municipiului Săcele -str. Zizinului
242/27.07.2023privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. nr. 116196 Săcele, nr. cadastral 116196, aparținând domeniului public al Municipiului Săcele - str. Frasinului
243/27.07.2023privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. nr. 116031 Săcele, nr. cadastral 116031, aparținând domeniului public al Municipiului Săcele - str. Ciucaș
244/27.07.2023pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 164/25.05.2023 pentru aprobarea Caietului de Sarcini privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele, a modelului de contract pentru acord-cadru și a modelului de contract subsecvent
245/27.07.2023pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023
246/27.07.2023pentru aprobarea scoaterii din evidențele contabile a unor active necorporale, aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele
247/27.07.2023pentru completarea H.C.L. nr. 409/22.12.2022 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2023-2024 de pe raza Municipiului Săcele
248/27.07.2023privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, înscris în C.F. nr. 119706 Săcele, în suprafață de 4018 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Săcele - Str. Gorganului
Proces verbal din data de 27.07.2023Proces verbal al ședinței ordinare
249/08.08.2023pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.856/13.10.2017 în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului “Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”, jud. Brasov
250/08.08.2023
pentru completarea HCL nr.218/20.07.2023 “privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 8.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului”
251/08.08.2023privind aprobarea proiectului ,,Conectarea infrastructurii Spitalului Municipal Săcele la conceptul de sănătate digitală”
Proces verbal din data de 08.08.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
252/31.08.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 iulie 2023
253/31.08.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 8 august 2023
254/31.08.2023privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din Municipiul Săcele care sunt premianţi în anul şcolar 2022 - 2023
255/31.08.2023privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reamenajare și modernizare Piața Ștefan cel Mare, Municipiul Săcele”
256/31.08.2023privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reamenajare și modernizare Piața Ștefan cel Mare, Municipiul Săcele”
257/31.08.2023pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 110/06.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a Indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale – 5 componente din Municipiul Săcele”
258/31.08.2023privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Municipal Săcele a serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție, având ca obiect soluționarea unor spețe din sfera de aplicare a prevederilor dreptului muncii
259/31.08.2023privind darea în folosință gratuită a spațiului medical din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, etajul 1, către Spitalul Municipal Săcele
260/31.08.2023pentru aprobarea reorganizarii Societății Servicii Săcelene S.R.L. și actualizării Actului Constitutiv în mod corespunzător
261/31.08.2023privind modificarea H.C.L. nr. 154/25.05.2023 pentru acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Municipiului Săcele
262/31.08.2023privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente „Programului pentru școli al României” pentru perioada 2023-2029, de către Consiliul Local al Municipiului Săcele, respectiv Municipiul Săcele
263/31.08.2023pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 231/27.07.2023 privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 2 m3, material lemnos pentru foc, sub formă de ajutor pentru încălzirea locuinţei, unui număr de 110 familii nevoiaşe/persoane singure, cu domiciliul în Municipiul Săcele, precum și aprobarea unei proceduri în acest sens
264/31.08.2023privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 3 mc (4,84 metri steri) lemn de foc, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 6 persoane, văduve de veterani de război din Municipiul Săcele
265/31.08.2023privind împuternicirea unui consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele să reprezinte interesele Consiliului Local în fața instanțelor de judecată
266/31.08.2023pentru completarea art. 1 din H.C.L. nr. 285/17.12.2020 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele, astfel cum a fost completată și modificată ulterior
267/31.08.2023privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilulul înscris în C.F. nr. 119177 Săcele, nr.top 1609/11/2, în suprafață de 2160 mp
268/31.08.2023privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 106237 Săcele, nr. cadastral 106237, în suprafață de 250 mp, situat în zona str. Câmpului
269/31.08.2023privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilele înscrise în CF nr. 113900 Săcele, nr.top 1954/1/1/2/264/86 și în CF nr. 113917 Săcele nr.top 1954/1/1/2/264/87, aparținând domeniului privat al Municipiului Săcele
270/31.08.2023privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 106858 Săcele nr.top 1954/1/1/2/264/84
271/31.08.2023privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele-primă înscriere, a imobilului categoria de folosință curți construcții CC 381/7, în suprafață de 500 mp, situat pe str. Carierei
272/31.08.2023privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele-primă înscriere, a imobilului categoria de folosință curți construcții CC 384/1, în suprafață de 1019 mp, situat pe str. Canalului
273/31.08.2023privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sacele - primă înscriere imobil, categoria de folosință drum de exploatare DE 296- 11794 mp și DE 236-2497 mp
274/31.08.2023privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sacele, primă înscriere imobil, F 365/2 în suprafață de 382 mp și F 365/1 în suprafață de 26 mp, categoria de folosință făneață
275/31.08.2023privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sacele - primă înscriere a imobilului curți construcții CC 429, în suprafață de 5774 mp, situat pe str.Narciselor
276/31.08.2023pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023
277/31.08.2023privind revocarea calității de membri ai Consiliului de administrație al Societății Servicii Săcelene S.R.L., ca urmare a reorganizării societății prin restrângerea
278/31.08.2023pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 228/27.07.2023 privind aprobarea Actului Aditional nr. 6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1 din data de 20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV S.A., modificat și completat prin Actul adițional nr. 1/2019, Actul adițional nr. 2/2021, Actul adițional nr. 3/2021, Actul adițional nr. 4/2021 și Actul adițional nr. 5/2022
Proces verbal din data de 31.08.2023Proces verbal al ședinței ordinare
279/12.09.2023privind aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici la faza obținerii Autorizației de Construire și a proiectului tehnic pentru investiția Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr. 4 – Str. George Moroianu nr. 293, Municipiul Săcele, jud. Brașov
280/12.09.2023pentru completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 254/31.08.2023 privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din Municipiul Săcele care sunt premianţi în anul şcolar 2022 – 2023
Proces verbal din data de 12.09.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
281/28.09.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 31 august 2023
282/28.09.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 12 septembrie 2023
283/28.09.2023pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023
284/28.09.2023pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iunie, iulie si august 2023
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
285/28.09.2023pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 50.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Clubul Sportiv Municipal Săcele
286/28.09.2023privind modificarea H.C.L. nr. 154 /25.05.2023, republicată, pentru acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Săcele, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe Linia/Liniile metropolitane Brașov- Săcele
287/28.09.2023privind majorarea tarifului pentru închirierea imobilului cu destinație de școală situat în Municipiul Săcele, str. B-dul Brașovului nr. 52, aparținând Parohiei Evanghelice-Lutherane Cernatu
288/28.09.2023privind majorarea tarifului pentru închirierea imobilului cu destinație de școală situat în Municipiul Săcele, str. Nicolae Pană nr. 2, aparținând Parohiei Evanghelice Lutherane Satulung Joseni
289/28.09.2023privind aprobarea Statutului Actualizat al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, conform dispozițiilor H.G. nr. 293/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice
290/28.09.2023privind reînnoirea mandatelor administratorilor Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
290/28.09.2023pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru anul 2023
291/28.09.2023pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru anul 2023
292/28.09.2023pentru completarea H.C.L. nr. 146/21.04.2022 privind aprobarea zonării Municipiului Săcele
293/28.09.2023privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Săcele și al Regulamentului Local de Urbanism aferent
294/28.09.2023privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire două locuințe cuplate (cu două apartamente), garaj și împrejmuire“, strada Câmpului nr. 135 (DN1A), Municipiul Săcele
295/28.09.2023privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+E, anexă și împrejmuire“, strada I.C. Brătianu nr. 22, Municipiul Săcele
296/28.09.2023privind acordul în vederea utilizării drumurilor forestiere Valea Gârcinului (cca. 3,0 km) și Kólto (7,5 km) pentru desfăşurarea evenimentului automobilistic raliul Brașovului - ,,Tess Rally 52ˮ, în perioada 27-29 octombrie 2023
297/28.09.2023privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren din imobilul înscris în CF nr. 117541 Săcele, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 293, către RATBV S.A.
298/28.09.2023privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 113752 Săcele, nr.cad 113752, aparținând domeniului public al Municipiului Săcele
299/28.09.2023privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele al imobilului înscris în CF nr. 120761 Săcele
300/28.09.2023privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele-primă înscriere imobil, categoria de folosință drum de exploatare DE 444/4 - 480 mp
301/28.09.2023privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele-primă înscriere imobil, categoria de folosință drum de exploatare DE 481/1/1-729 mp
302/28.09.2023privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 1/1 din imobilul - teren în suprafață de 103 mp, înscris în CF nr. 118801 Săcele, nr. cadastral 118801, având categoria de folosință arabil cu destinație de drum, în favoarea Municipiului Săcele - domeniul public
303/28.09.2023privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 1/1 din imobilul - teren în suprafață de 53 mp, înscris în CF nr. 116530 Săcele, nr. cadastral 116530, având categoria de folosință arabil cu destinație de drum, în favoarea Municipiului Săcele - domeniul public
304/28.09.2023privind însușirea raportului de evaluare nr. 639/1/2023 și aprobarea vânzării directe către titularii contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul - teren situat în Municipiul Săcele - Str. Viitorului FN- Piața Electroprecizia, înscris în CF nr. 106991 Săcele, nr. cad. 106991, în suprafață de 68 mp
305/28.09.2023privind însușirea raportului de evaluare nr. 639/2/2023 și aprobarea vânzării directe către titularii contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul - teren situat în Municipiul Săcele - Str. Viitorului FN - Piața Electroprecizia, înscris în CF nr. 120441 Săcele, nr. cad. 120441, în suprafață de 105 mp
306/28.09.2023privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.10.2023-31.12.2023
307/28.09.2023privind scoaterea din evidența contabilă a unor obiecte de inventar din patrimoniul Municipiului Săcele, domeniul privat și transferul acestora către Școala Gimnazială nr. 1 Săcele
308/28.09.2023privind aprobarea modificării Programului de transport aferent anului 2023 al RATBV S.A. pe liniile de transport public de pe raza teritorial administrativă a UAT Municipiul Săcele
309/28.09.2023pentru aprobarea documentației tehnice - DALI și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare PT și alimentarea cu energie electrică a Spitalului Municipal Săcele”
310/28.09.2023privind întreprinderea demersurilor administrative în vederea demolării unui imobil construcție,
aflat pe raza UAT Municipiul Săcele, edificat fără autorizație de construire pe terenul proprietatea privată a Municipiului Săcele
311/28.09.2023privind transmiterea dreptului de folosință fără plată pentru un microbuz de la Liceul Teoretic George Moroianu către Primaria Municipiului Săcele, în vederea deservirii transportului de elevi pe raza teritorială a Municipiului Săcele
Proces verbal din data de 28.09.2023Proces verbal al ședinței ordinare
312/09.10.2023pentru aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și casării a unor mijloace fixe ale Servicii Săcelene S.R.L.
313/09.10.2023privind reînnoirea unui mandat de administrator executiv în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
314/09.10.2023privind completarea art. 2 din H.C.L. nr. 260/31.08.2023 „pentru aprobarea reorganizării Societății Servicii Săcelene S.R.L. și actualizării Actului Constitutiv în mod corespunzător”
Proces verbal din data de 09.10.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
315/26.10.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 28 septembrie 2023
316/26.10.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 9 octombrie 2023
317/26.10.2023pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2023
318/26.10.2023pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023
319/26.10.2023privind stabilirea pentru anul 2024 a impozitului prevăzut la art. 470 alin. (5), alin. (6) din Legea nr. 227/2015 în cazul autovehiculelor de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și a unor combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier de transport de marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone)
320/26.10.2023pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții al R.P.L.P Săcele R.A pentru anul 2023
321/26.10.2023privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică și privată a Municipiului Săcele și a metodologiei de fundamentare a prețurilor de pornire ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare pentru anul de producției 2024
322/26.10.2023privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice - exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida P 465/2300156800660-din U.P. V Tesla
323/26.10.2023privind aprobarea alocării sumei de 19.193,00 lei fără TVA din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. către Primăria Municipiului Săcele, cu titlul de sponsorizare, reprezentând pomi de Crăciun
324/26.10.2023privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Municipal Săcele aprobat prin H.C.L. nr. 225/27.07.2023
325/26.10.2023privind aprobarea actualizării valorii Contractului privind Delegarea de Gestiune, prin achiziție publică, a serviciilor de Salubrizare și Deszăpezire pe raza Municipiului Săcele nr. 51/18.04.2022, ca urmare a modificării tarifelor prevăzute în Actul adițional nr. 4 și încheierii unui Act Adițional în acest sens
326/26.10.2023privind aprobarea modificării și completării anexelor nr. 10, 11, 13 și 17 la Contractul privind Delegarea de Gestiune, prin achiziție publică, a serviciilor de Salubrizare și Deszăpezire pe raza Municipiului Săcele nr. 51/18.04.2022 și încheierii unui Act Adițional în acest sens
327/26.10.2023privind repartizarea a două locuințe din fondul locativ al Municipiului Săcele
328/26.10.2023privind aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici la faza obținerii Autorizației de Construire și proiect tehnic pentru investiția „Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în ZUM”
329/26.10.2023privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, aprobați prin H.C.L. nr. 102/06.04.2023 pentru realizarea obiectivului de investiții „Rețea de apă cartier Cernatu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
330/26.10.2023privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, aprobați prin H.C.L. nr. 103/06.04.2023 pentru realizarea obiectivului de investiții „Rețea de canalizare menajeră cartier Cernatu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
331/26.10.2023pentru aprobarea documentației tehnice -DALI- și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Str. Brazilor - reabilitare și modernizare”
332/26.10.2023pentru aprobarea documentației tehnice -DALI- și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Str. Bereczki Anna - reabilitare și modernizare”
333/26.10.2023pentru aprobarea documentației tehnice -DALI- și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Str.Carierei - reabilitare și modernizare”
334/26.10.2023pentru aprobarea documentației tehnice -DALI- și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Str.Schiorilor - reabilitare și modernizare”
335/26.10.2023pentru aprobarea documentației tehnice -DALI- și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Str.Vâlcele - reabilitare și modernizare”
336/26.10.2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă depozitare și producție”, strada Ecologiștilor, Municipiul Săcele
337/26.10.2023privind revocarea dreptului de administrare operativă al Întreprinderii Stațiunilor Climaterice Predeal asupra imobilului înscris în CF nr. 119177 Săcele, nr.top 1609/11/2 -
domeniul public al Municipiului Săcele
338/26.10.2023privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 20 mp din imobilul teren înscris C.F. nr. 117120 Săcele, în vederea amplasării unui chioșc alimentar
339/26.10.2023privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unei cotei de 1/42 din imobilul - teren în suprafață de 1.543 mp, înscris în CF nr. 100466 Săcele, nr. cadastral 100466, categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele
340/26.10.2023privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cotei de 48/864 din imobilul - teren în suprafață de 1.987 mp, înscris în CF nr. 102325 Săcele, nr. cadastral 102325, categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele
341/26.10.2023privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote din imobilul - teren în suprafață de 1.684 mp, înscris în C.F. nr. 101418 Săcele, nr. cadastral 101418, categoria de folosință drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele
342/26.10.2023privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție, având ca obiect administrarea Societății Servicii Săcelene S.R.L.
Proces verbal din data de 26.10.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
343/08.11.2023pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 856/13.10.2017 în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului „Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”, jud. Brașov
Proces verbal din data de 08.11.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
344/23.11.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 26 octombrie 2023
345/23.11.2023privind aprobarea Procesului - verbal al sedinței extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 08 noiembrie 2023
346/23.11.2023pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023
347/23.11.2023pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile septembrie si octombrie 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
348/23.11.2023pentru aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 324/26.10.2023 privind aprobarea modificarii statului de funcții al Spitalului Municipal Săcele aprobat prin H.C.L. nr. 225/27.07.2023
349/23.11.2023pentru aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate în H.C.L. nr. 290/28.09.2023 privind reânnoirea mandatelor administratorilor Consiliului de Administrație a Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
350/23.11.2023pentru aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate în H.C.L. nr. 313/09.10.2023 privind reînnoirea unui mandat de administrator executiv în Consiliul de Administrație a Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A
351/23.11.2023privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, în anul de producție 2024
352/23.11.2023privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice - exploatări forestiere a masei lemnoase pentru diferite partide
353/23.11.2023privind încetarea prin renunțare la mandatul de administrator al Servicii Săcelene S.R.L. a d-lui Mormoloc Viorel Costel
354/23.11.2023privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T Municipiul Săcele în Adunarea Generală din data de 12.12.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov
355/23.11.2023pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 285/17.12.2020 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele, astfel cum a fost completată și modificată ulterior
356/23.11.2023privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, la faza obținerii Autorizației de Construire și a proiectului tehnic, pentru investiția ,,Renovare energetică moderata a clădirilor rezindențiale multifamiliale – 5 componente din Municipiului Săcele”
357/23.11.2023privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință, împrejmuire și organizare de șantier“, strada Paltinului, Municipiul Săcele
358/23.11.2023privind schimbarea destinației terenului și clădirii înscrise în CF nr. 115337 Săcele proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public, din internat de fete în imobil cu destinația „bloc locuințe sociale”
359/23.11.2023privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sacele-primă înscriere imobil, categoria de folosință drum de exploatare DE 350/3 - 229 mp
360/23.11.2023privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea D.E.E. ROMÂNIA S.A. Cluj Napoca-Sucursala Brașov S.A asupra unei suprafețe de teren de 50,1 mp, situate în Mun. Săcele, B-dul Brașovului nr. 246, pe terenul înscris în C.F. nr. 113677 Săcele și în C.F. nr. 120636 Săcele
361/23.11.2023privind constituirea dreptului de acces pe suprafața de 100 mp din imobilul înscris în C.F nr. 114671 Săcele - 41265 mp (lângă refugiul Salvamont din masivul Piatra Mare) - proprietar Municipul Săcele, domeniul privat, în vederea instalării, exploatării și întreținerii unor echipamente de telecomunicații mobile ușoare
362/23.11.2023privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a bunurilor din grupa construcțiilor pentru alimentare cu apă și canalizare și darea în administrare a acestora spre exploatare către Compania Apa Brașov S.A., în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 24.09.2008
363/23.11.2023privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Săcele pentru imobilul situat în Municipiul Săcele, str. Victor Jinga nr. 14, jud. Brașov ,,casă” monument istoric, datare 1846-LMI 2015, poz. 794, cod BV-II-m-B-11795
364/23.11.2023privind actualizarea datelor de carte funciară a imobilului înscris în CF nr. 103299-C1-U10 Săcele, nr. cad 1165/19, situat în Municipiul Săcele, str. Avram Iancu nr. 47, ap. 20
365/23.11.2023privind modificarea de suprafață a poziției 26, nr.top 2012/2/10/1 – C.F. nr. 118976 Săcele din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 59/23.02.2023 privind actualizarea datelor de carte funciară pentru unele imobile situate în Municipiul Săcele, Str. Carierei
366/23.11.2023privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 1/1 din imobilul - teren în suprafață de 27 mp, înscris în CF nr. 120862 Săcele, nr. cadastral 120862, categoria de folosință fâneață cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele
367/23.11.2023privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului - teren în suprafață de 9 mp, înscris în C.F. nr. 120687 Săcele, nr. cadastral 120687 și asupra imobilului - teren în suprafață de 47 mp, înscris în C.F. nr. 120511 Săcele, nr. cadastral 120511, având categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea lor din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele
368/23.11.2023privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 1/1 din imobilul – teren, în suprafață de 103 mp, înscris în CF nr. 120848 Săcele, nr. cadastral 120848, categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele
369/23.11.2023privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cotei de 2/42 din imobilul - teren în suprafață de 1.543 mp, înscris în C.F. nr. 100466 Săcele, nr. cadastral 100466, categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele
370/23.11.2023privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Săcele domnului Ștefan Lupu
Proces verbal din data de 23.11.2023Proces verbal al ședinței ordinare
371/05.12.2023privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF (corp 2)”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
372/05.12.2023privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creare de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
373/05.12.2023privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitare și modernizare Gradinița cu program normal nr. 4 str. General Ion Dragalina nr. 78, Municipiul Săcele, jud Brașov”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
374/05.12.2023privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4, STR. GEORGE MOROIANU NR. 293, MUNICIPIUL SĂCELE, JUD. BRAȘOV”, cod SMIS 153803, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
375/05.12.2023privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZUM”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
376/05.12.2023pentru alocarea sumei de 27.400 lei cu destinația de premiere a sportivilor care au obținut medalii de aur, argint, bronz la campionatele naționale si internationale în anul competițional 2023 și a antrenorilor acestora
Proces verbal din data de 05.12.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
377/12.12.2023pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 279/12.09.2023 privind aprobarea Devizului General și indicatorilor tehnico-economici la faza obținerii Autorizației de Construire și a proiectului tehnic pentru investiția „Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr. 4 str. George Moroianu nr. 293, Municipiul Săcele, jud Brașov
378/12.12.2023pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023
379/12.12.2023privind completarea H.C.L. nr. 376/05.12.2023 pentru alocarea sumei de 27.400 lei cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor care au obținut medalii de aur, argint, bronz la campionatele naționale si internationale în anul competițional 2023
Proces verbal din data de 12.12.2023Proces verbal al ședinței extraordinare
380/21.12.2023privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 23 noiembrie 2023
381/21.12.2023privind aprobarea Procesului - verbal al sedinței extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 05 decembrie 2023
382/21.12.2023privind aprobarea Procesului - verbal al sedinței extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 12 decembrie 2023
383/21.12.2023pentru aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2023
384/21/12.2023pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2023 și a diferenței pe lunile septembrie – octombrie 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
385/21.12.2023privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Săcele pentru anul 2024 către ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA
386/21.12.2023
privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, în vederea valorificării acesteia către operatori economici, în anul de producție 2024
387/21.12.2023privind încetarea prin renunțare la mandatul de director al Servicii Săcelene S.R.L. al d-lui Mormoloc Viorel Costel
388/21.12.2023privind prelungirea duratei de închiriere pentru spațiul deținut de către S.C. Farmacia Precizia S.R.L. și încheierea unui act adițional în acest sens
389/21.12.2023privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
390/21.12.2023pentru aprobarea efectuării în anul 2024 a concediului de odihnă anual neefectuat din anul 2022-2023 de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele
391/21.12.2023privind aprobarea documentației tehnice – SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele- cartier Camping-Apa Rece”
392/21.12.2023privind aprobarea documentației tehnice - Studiu de coexistență și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Aleea Episcop Popeea între 1-19, intersecția cu str. Viitorului până la supermarket Profi și bretea str. Viitorului”
393/21.12.2023privind aprobarea documentației tehnice - DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Str. Bolnoc - reabilitare și modernizare
394/21.,12.2023privind aprobarea documentației tehnice - DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Str. Alexandru Ioan Cuza - reabilitare și modernizare”
395/21.12.2023privind aprobarea documentației tehnice - DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Str. Caraiman - reabilitare și modernizare”
396/21.12.2023privind aprobarea documentației tehnice -DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Str. Cloșca- reabilitare și modernizare”
397/21.12.2023privind aprobarea documentației tehnice -DALI- și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Str. Crișan - reabilitare și modernizare”
398/21.12.2023privind aprobarea documentației tehnice -DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Str. Dealului - reabilitare și modernizare”
399/21.12.2023privind aprobarea documentației tehnice - DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Str. Horea- reabilitare și modernizare”
400/21.12.2023privind aprobarea documentației tehnice -DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Str. Izvoarelor - reabilitare și modernizare”
401/21.12.2023privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință“, strada I.C. Brătianu nr. 4, Municipiul Săcele
402/21.12.2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Modificare parțială PUZ Centru Satulung Etapa I Săcele, aprobat cu H.C.L. nr. 92/24.07.2014 – Construire creșă, strada Liliacului nr. 1, Municipiul Săcele
403/21.12.2023privind revocarea dreptului de administrare al Societății Servicii Săcelene S.R.L. asupra imobilului înscris în CF nr. 117104 Săcele, proprietatea publică a Municipiului Săcele
404/21.12.2023privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 115721 Săcele, nr.top 7141/1/1/1/b/1/1/1/2, aparținând domeniului privat al Municipiului Săcele
405/21.12.2023privind modificarea suprafeței imobilului înscris în C.F nr. 113302 Săcele, nr.cadastral 113302, aparținând domeniului privat al Muncipiului Săcele
406/21.12.2023privind modificarea suprafeței imobilului înscris în C.F nr. 108645 Săcele, nr. cadastral 108645, aparținând domeniului public al Municipiului Săcele
407/21.12.2023privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Săcele domnului Carol Mate
408/21.12.2023pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 285/17.12.2020 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele, astfel cum a fost completată și modificată ulterior
409/21.12.2023privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.01.2024 - 31.03.2024
410/21.12.2023pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023
411/21.12.2023pentru majorarea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Primariei Municipiului Săcele
412/21.12.2023privind aprobarea actualizarii Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Săcele
Proces verbal din data de 21.12.2023Proces verbal al sedintei ordinare