(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 26.04.2018

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 26.04.2018, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2019 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 31/22.02.2018 privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor pentru personalul din cadrul Compartimentului Salvamont – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 130/22.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinte individuale, DN1A, Municipiul Sacele” iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de  dezlipire a imobilului identificat în CF 114722 Săcele , nr. cad 114722, în suprafață de 11081 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în CF nr.114370 Săcele, sub nr.top.306/1 în suprafață de 100 mp și, respectiv, în CF nr.113204 Săcele, sub nr. cad.113204 în suprafață de 338 mp, aflate în domeniul privat al Statului Român şi situate în str. Horia nr. 61 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor unități locative sociale în condiţiile şi în ordinea de prioritate, stabilită conform H.C.L. nr. 193/28.09.2017 şi a Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor sociale din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a bunului mobil – centrală termică, situat in Cartier Ștefan cel Mare, scoaterea din funcțiune  și  valorificarea acestuia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre pentru actualizarea REGULAMENTULUI privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 30 mc  lemn  rotund rășinoase pentru industrializare ( SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >= 24cm  către   Parohia Ortodoxă Turcheș I    – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc către  Biserica Evanghelică Lutherană Satulung- Suseni iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurilor pentru refacerea Împrejmuirii obiectivului denumit „Pepinieră Tăieturica” – iniţiatori consilieri locali;
 16. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei 2 „Funcții contractuale” la H.C.L.  29/22.02.2018  privind stabilirea salariilor de bază  pentru personalul  din cadrul  aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Săcele iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Statului de funcții  și  a organigramei  Spitalului  Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea  structurii organizatorice  a  Spitalului  Municipal Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al  Municipiului Săcele a terenului situat în Municipiul Săcele, cartier Ștefan cel Mare, identificat în CF 105843 Săcele , nr. cad 1156,  top 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5, în suprafață de 1627 mp și a terenului identificat în CF 115149 Săcele, nr.top 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/3, în suprafață de 425 mp iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 si pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 21. Informare Privind necesitatea atribuirii unor denumiri de străzi noi în Municipiul Săcele
print