(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare în ședință Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 22 februarie 2018

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 22.02.2018, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Bază auto de transport și întreținere, service auto, sedii de firme, depozitare ”- DN1A, Municipiul Săcele –  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind analiza realizării obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2017 ale Administratorului S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul  aparatului de specialitate al  Primăriei Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A și Municipiul Săcele, aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 225  din 23.11.2017 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului  Local  263/21.12.2017 privind modificarea anexei la H.C.L.  nr. 98/25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 118 din 24.09.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru realizarea investițiilor  Drum auto Forestier ,,Valea Baciului-Șapte Izvoare” și Drum auto forestier   „Poiana Angelescu- Valea Largă”- iniţiatori consilieri locali;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos din specii de rășinoase, fasonat la drum auto, destinat valorificării către agenții economici, valabile pentru  anul  2018 – iniţiatori consilieri locali;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestări servicii exploatari forestiere la parchetele de exploatare (partizile) 930, 934 , 944, 961, 962, 963 iniţiatori consilieri locali;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării  volumului total  de masă lemnoasă  destinat recoltării pentru anul de  producție 2018, către agenții economici și către populație – iniţiatori consilieri locali;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării volumului total de masă lemnoasă destinat recoltării pentru anul de producție 2018 – iniţiatori consilieri locali;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului brut total de masă lemnoasă pe picior destinat recoltării pentru anul de producție 2018– iniţiatori consilieri locali;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru materialul lemnos din specii de rășinoase, fasonat la drum auto, destinat valorificării către populație, în anul de producție 2018– iniţiatori consilieri locali;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitațiile de cherestele provenite din confiscări destinate valorificării către agenții economici, respectiv, a prețurilor de  vânzare la cherestelele provenite din confiscări și  valorificate către populație, valabile pentru anul 2018– iniţiatori consilieri locali;
 15. Proiect de hotărâre pentru acceptarea declarației de renunțare privind imobilul-teren, în suprafață de 1.185 mp, cu destinație de drum, identificat în CF nr.107154 Săcele, cad.758/20/1, nr.top.2960/3/20/1 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 2, 82, 83 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei Contractului de concesiune pentru bunurile proprietatea publică și privată a Municipiului Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, pentru anul 2018- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2018 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul Spitalului Municipal Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2017 al R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiatori consilieri locali;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  și a Programului de investiții pe anul 2018 ale R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiatori consilieri locali;
 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar pe anul 2017 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.– iniţiatori consilieri locali;
 26. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiatori consilieri locali;
 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 28. Diverse: Raportul de activitate al R.P.L.P. Săcele R.A. pe anul 2017.
print