(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs organizat în vederea promovării în funcţia publică de conducere vacantă, de Șef birou juridic

Având in vedere art.466 alin.(2) lit a), art.467, art.468 alin.(2) lit.a), art. 469 alin. (3) lit.b), art 482 si ale art 483 alin.(2) lit.a) – e) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, art.20 alin.(1), lit.c), art.22 alin (2), art.26 alin.(1), lit.b), art.140 si urmatoarele din H.G.nr.611/2008, art.27 din OUG 130/31.07.2020, si al art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020.

          Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei  publice de conducere astfel :

 1. Sef Birou Juridic
 2. a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare.

 b) Conditii specifice :

–  Sa fie numiti intr o functie publica din clasa I;

– Sa indeplineasca conditiile minime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea  functiei  publice de conducere vacanta, respectiv 5 ani

–  Sa indeplineasca conditiile de studii specifice  ocuparii functiei publice, respectiv  studii  universitare de licenta  absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte  juridice

– Să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

–  Sa nu aiba  o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile OUG nr.57/2019;

Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

 1. Coordonează activitatea Biroului Juridic;
 2. Reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele administraţiei publice locale (Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, ICCJ);
 3. Întocmeşte şi depune: acţiuni, întâmpinări şi recursuri privind interesele administraţiei publice locale ale Municipiului Sacele
 4. Promovează cereri de chemare în judecată, potrivit legii: desfiinţări de construcţii, acţiuni în pretenţii, anulare acte administrative, constatarea nulităţii absolute a unor acte etc., cereri de intervenţie, cereri de achiesare, cereri de renunţare la judecată, cereri de suspendare, cereri recoventionale etc. pe care le supune Primarului spre avizare;
 5. Promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorului instituţiei;
 6. Pentru o bună apărare a instituţiei pe care o reprezintă formulează: întâmpinări, interogatorii şi răspunsuri la interogatorii în colaborare cu serviciile competente, note scrise, concluzii, ridică excepţii;
 7. Exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile atunci când soluțiile instanțelor impun această situație;
 8. Îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;
 9. Comunică executorilor judecătoreşti, titlurile executorii obţinute, care nu pot fi valorificate prin organele proprii de executare silită, în cauzele pe care le-a instrumentat;
 10. Urmăreşte evidenţa proceselor şi litigiilor în care instituția este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele instituţiei, în cauzele pe care le-a instrumentat și aduce la cunoștința ordonatorului principal de credite, de îndată, hotărârile judecătorești nefavorabile instituției, prin care au fost acordate despăgubiri, daune cominatorii sau cheltuieli de judecată și propune măsurile necesare pentru înlăturarea, diminuarea sau limitarea acestora;
 11. Urmăreşte realizarea sarcinilor ce revin biroului prin dispozitiile primarului sau prin hotararile Consiliului local;
 12. Coordoneaza activitatea de arhivare a tuturor documentelor provenite din activitatea biroului;
 13. Răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei în cadrul biroului;
 14. Răspunde de raportări lunare, trimestriale şi anuale legate de probleme juridice;
 15. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici;
 16. Propune promovarea sau sancţionarea salariaţilor din cadrul biroului;
 17. Asigură prelucrarea legislaţiei cu personalul din aparatul propriu;
 18. Acordă asistență juridică persoanelor direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din cadrul primăriei;
 19. Rezolvă problemele curente ale biroului, precum şi sarcinile primite sau ivite pe parcurs;
 20. Asigura reprezentarea in fata organelor judecatoresti, notariale, parchet, politie si a celorlalte autoritati ale administratiei de stat cu avizul ordonatorului principal de credite sau al Consiliului Local dupa caz;
 21. Asigură evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata in care autoritatea locala este parte si registrul de termene;
 22. Asigura asistarea juridica si participarea la negocierea si redactarea actelor, avizelor juridice, conventii, acorduri, acte administrative etc
 23. Avizeaza pentru legalitate toate actele emanate de la autoritatea publica (contracte de inchiriere, concesionare, prestari servicii, vanzare) orice alt contract, act juridic emanat de institutie;
 24. In conditiile in care actul juridic supus avizarii pentru legalitate nu este conform legii, raspunde de formularea unui raport de neavizare in care va indica neconcordanta acestuia cu normele legale, in vederea refacerii actului;
 25. Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, utilizarea internetului etc.);
 26. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;
 27. Răspunde la notele interne transmise de servicile de specialitate din cadrul Primăriei cu punct de vedere dacă are caracter juridic;
 28. Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului conform clauzei de confidenţialitate şi nu poate fi obligat în nici o circumstanţă de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional;
 29. În exercitarea profesiei şi în legătura cu aceasta, este independent profesional şi nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, fiind protejat de lege impotriva acestora;
 30. Neindeplinirea întocmai şi la timp a sarcinilor prevăzute în prezenta fişa a postului atrage după sine, în funcţie de gravitate sau consecinţe, răspunderea disciplinara, materială sau penală;
 31. Pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei, pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit, precum şi pentru daunele plătite de instituţie, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, se angajează răspunderea civilă a funcţionarului public.
 32. Informează secretarul general al UAT asupra tuturor problemelor ivite în desfășurarea activității proprii;
 33. Colaborează cu personalul celorlalte compartimente și birouri în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora sau în vederea obținerii de date ori informații din activitatea lor, necesare întocmirii lucrărilor juridice;
 34. Manifestă solicitudine față de cetățeni și răspunde petițiilor adresate de aceștia instituției, când solicitările lor au caracter juridic;
 35. Manifestă preocupare în perfecționarea profesională a consilierilor juridici prin studierea legislației, a literaturii de specialitate, doctrinei și jurisprudenței;

 Concursul consta in urmatoarele etape:

       –  selectia dosarelor

       – proba scrisa se va sustine in data de 25.02.2021 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,

      Durata timpului de munca este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe saptamana

 Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 25.01.2021-15.02.2021,  la sediul Primariei Municipiului Sacele, din Str.Piata Libertatii nr.17 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae,  modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d)  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,

care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe  site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele : primaria@municipiulsacele.ro

Datele de contact  tel.0268/276164 int.105, sau 0786115503: e-mail resurse_umane@municipiulsacele.ro: Secretarul comisiei de concurs Monica POSEDARU – Referent in cadrul Compartimentului Resurse Umane.

Bibliografie

Formular înscriere;

Declarație pe propria răspundere;

Formular GDPR;

Opis documente;

 

Actualizare 22.02.2021

Rezultate selecție dosare: Document atașat

Actualizare 25.02.2021

Rezultate proba scrisă: Document atașat

Rezultate interviu: Document atașat 

Actualizare 26.02.2021

Rezultate finale

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close