(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcții publice de execuție – Compartiment Patrimoniu; Serviciul Poliția Locală-Compartiment Dispecerat

Avand in vedere art.466  alin.(2) lit a), art.467, art.468 alin.(1) lit.a), ale art. 469 alin. (3) lit.b) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si (2), art.26 alin.(1), lit.b) din H.G.nr.611/2008, art.27 din OUG 130/31.07.2020, si al art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020    55 12 211   0 17>Legii nr. 55/2020,

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor  publice de executie  astfel :

 1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Patrimoniu

 a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare

 1. b) Conditii specifice :

         – studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta, sau echivalenta in:

  – domeniul  inginerie geodezica: specializarea: masuratori terestre si cadastru, topogeodezie, cadastru si managementul proprietatilor, geodezie si geoinformatica

  –  domeniul geografie: specializarea cartografie si planificare teritoriala

  –  domeniul silvicultura: specializarea silvicultura, exploatari forestiere

   –  vechime in specialitatea studiilor – minimum 1 an

Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

 • Asigurarea, întreținerea și actualizarea patrimoniului Municipiului Săcele;
 • Urmăreste aplicarea prevederilor hotărârilor Consiliului Local legate de activitatea Compartimentului Patrimoniu;
 • Colaboreaza cu celelalte directii si servicii din cadrul Primariei Mun. Săcele;
 • Întocmește documente pentru O.C.P.I. Brasov, Institutia Prefectului Brasov, etc.;
 • Preia cererile pentru concesiuni, închirieri, vânzări de bunuri proprietate publică și/sau privată a Mun. Săcele și solicită completarea documentelor în funcție de necesități;
 • Întocmește documentația de licitație pentru concesiuni, închirieri, vânzări de terenuri/clădiri, schimburi de imobile proprietate publică și/sau privată a Mun. Săcele, în conformitate cu prevederile legale și Regulamentul aprobat de Consiliul Local al Mun. Săcele, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întocmește referate de restituire garanții de participare necâștigătorilor licitațiilor anterior menționate, anunță telefonic persoanele în cauză cu privire la data restituirii sumelor.
 • Întocmește proiecte de hotărâre și rapoarte privind concesionarea, închirierea, vânzarea proprietate publică și/sau privată, efectuarea de schimburi de bunuri între Mun. Săcele și terți, care sunt supuse aprobării Consiliului Local al Mun. Săcele;
 • În ceea ce privește contractele de vânzare-cumpărare, înaintează notarului public toate actele necesare.
 • Eliberează copii după documentațiile pentru licitații solicitanților, în baza unor note de plată, eliberează note de plată pentru garanții de participare, taxe de participare la licitații;
 • Întocmește documentele pentru achiziția de servicii, referitoare la Patrimoniul mun. Sacele;
 • Poarta corespondență cu prestatorii serviciilor anterior menționate: cereri de ofertă pentru studiul de piață.
 • Întocmește adeverințe de atestare-apartenență la domeniul public/privat al Municipiului Săcele;
 • Întocmește anunțurile pentru licitatii, se ocupă de publicarea lor într-un ziar local, unul național și, după caz, în Monitorul Oficial (doar concesiunile), transmite faxurile, preia facturile și le înaintează spre plată Serv. C.F.S.B.O C.F.P. (întocmind referat, propunere, angajament și ordonanțare), urmărește publicarea anunțurilor și întocmește dosarul licitațiilor(caiet de sarcini, anunțuri, HCL, etc.) pe care îl transmite cu notă internă Comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea prin licitație publică desfașurată în conformitate cu prevederile legale, a unor imobile aflate în proprietatea privată sau publică a Municipiului Săcele;
 • Tine evidenta si actualizeaza baza de date operațională a evidenței patrimoniului mun. Sacele (programul ,,AvantPatrimoniu’’);
 • Se ocupă de asigurarea și întreținerea arhivei privind evidența patrimoniului;
 • Respecta programul de lucru stabilit in cadrul institutiei;
 • Da dovada de respect si intelegere fata de persoanele cu care intra in contact in cadrul programului de lucru;
 • Asigura implementarea procedurilor de lucru aferente activitatii pe care o desfasoara;
 • Solutioneaza in termen legal corespondenta repartizata spre rezolvare, inclusiv notele de audienta, interpelari formulate de catre consilierii locali, pune la dispozitia Consiliului Local actele solicitate, intocmeste la cererea acestuia orice documentatie, rapoarte, care vor sta la baza promovarii unor proiecte de hotarari, pregateste orice materiale solicitate de catre consilieri in cadrul sedintelor si va raspunde in fata consiliului de respectarea acestora, in termenele stabilite de lege;
 • Urmareste modul de solutionare a adreselor primite spre rezolvare;
 • Asigura si raspunde de ducerea la indeplinire a dispozitiilor Primarului;
 • Asigura pregatirea documentelor necesare in vederea arhivarii;
 • Pastreaza secretul de serviciu, fiind interzisa scoaterea de documentatie din institutie;
 • Indeplineste orice alte atributii repartizate de sefii ierarhici superiori, transmise de conducerea Primariei Municipiului Sacele precum si Consiliul Local;
 • Are datoria sa isi indeplineasca cu profesionalism atributiile;
 • Participă la toate activitățiile organizate de Primarie în domeniul de activitate;
 • În baza dispozitiei de Primar, îndeplineste si principalele atributii de serviciu ale functionarului public care lipsește motivat de la serviciu (concediu medical, concediu legal, învoiri, alte situații prevăzute de lege).

Bibliografie concurs

 1. Politist Local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Poliția Locală-Compartiment Dispecerat
 2. a) Conditii generale de participare : candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare
 3. b) Conditii specifice :

           – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

           –  vechime in specialitatea studiilor – minimum 1 an

Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

 • menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
 •  menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 • execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale
 • asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 • acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
 • verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
 • utilizeaza armamentul, uniforma si celelate mijloace din dotare conform prevederilor legale in vigoare;
 • indeplineste si atributii specifice politistilor locali din celelate structuri din cadrul Serviciului Politia Locala stabilite conform R.O.F. in situatiile in care sefii ierarhici superiori o decid pentru realizarea în condiţii de maximă eficienţă a asigurării ordinii şi siguranţei publice
 • îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege având şi obligaţia
 • să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Serviciului Poliţiei Locale;
 • să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de organele centrale sau locale cu care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale Serviciului Poliţiei Locale;
 • să manifeste solicitudine faţă de toţi cetăţenii care se adresează Serviciului Poliţiei Locale prin audienţe, cereri, sesizări sau reclamaţii în vederea rezolvării acestora potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 • să nu divulge datele sau informaţiile la care a avut acces decât în condiţiile legii

 Bibliografie concurs

Norme sportive

 Concursul consta in urmatoarele etape:

       –  selectia dosarelor

      –  proba sportiva – eliminatorie  in data de 26.03.2021 ora 10.00 la Sala de sport din Cart.Stefan cel Mare,  Mun.Sacele

       – proba scrisa se va sustine in data de 30.03.2021 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,

      –  interviul stabilit ulterior probei scrise

      Durata timpului de munca este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe saptamana

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 22.02.2021-15.03.2021,  la  sediul Primariei Municipiului Sacele, din Str. Piata Libertatii nr.17 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae,  modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d)  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe  site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele: primaria@municipiulsacele.ro

Datele de contact tel. 0268/276.164 int. 105, sau 0786/115.503, e-mail resurse_umane@municipiulsacele.ro: Secretarul comisiei de concurs Monica POSEDARU – Referent in cadrul Compartimentului Resurse Umane.

Declarație G.D.P.R.;

Declarație pe propria răspundere:

Formular de înscriere;

Opis documente înscriere concurs;

Actualizare 17.03.2021

Rezutate selecție dosare

Actualizare 26.03.2021

Rezultate proba sportivă

Actualizare 30.03.2021

Rezultate proba scrisă

Actualizare 01.04.2021

Rezultate interviu

Rezultate finale 

print