(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție -Serviciul Asistență Socială

Avand in vedere art.466  alin.(2) lit a), art.467, art.468 alin.(1)  lit c), ale art. 469 alin. (3) lit.b) art.618 alin (5)  din OUG 57/2019 privind codul administrativ, art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si (2), art.26 alin.(1) lit.b) din H.G.nr.611/2008, OUG nr.138/2021, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei   publice de executie astfel:

 1. Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Asistenta Sociala – Directia Publica de Asistenta Sociala – 1 post

  Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de 386 lit c), art.465 alin.(1), art.468 alin 1 lit c) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si  completarile ulterioare

b) Conditiile  specifice  de ocupare a postului:

       – studii  liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

       – vechime in specialitatea studiilor – minimum 7 ani

          Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

 • – preia, verifică, inregistreaza in registrul unic şi prelucrează în format electronic cererile şi declaraţiile pe propria răspundere de la beneficiarii care solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece, conform Legii nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de protective sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie
 • Întocmeşte referate si dispozitii pentru  stabilirea/modificarea/respingerea/încetarea dreptului la ajutorul de încălzire;
 • intocmeste anchete sociale pentru beneficiarii care utilizeaza ca si sursa de incalzire, energia electrica si dispune in consecinta;
 • intocmeste lunar rapoartele statistice si centralizatoarele pe care le transmite furnizorilor si AJPIS Brasov;
 • preia, verifică, înregistrează in registrul unic si prelucreaza cererile si declaratiile pe proprie raspundere depuse de beneficiari pentru obţinerea alocatiei pentru sustinerea familiei conform Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • efectuează anchetele sociale la domiciliul beneficiarilor, in termenul stabilit de lege ;
 • întocmeşte referate şi dispoziţii pentru stabilirea, modificarea, încetarea dreptului la alocaţie pentru sustinerea familiei;
 • întocmeşte până în data de 5 a lunii, borderourile cuprinzand dispoziţiile privind stabilirea, modificarea, şi încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei  şi le înaintează Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Brasov;
 • preia, verifică si înregistrează dosarul pentru acordarea concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, intocmeste borderoul pe care il transmite impreuna cu dosarul beneficiarului la Agentia de Plati si Inspectiei Sociala Brasov, conform  OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • respecta termenele de transmitere a corespondentei conform legislatiei in vigoare;
 • Primeşte, verifica si inregistreaza documentele depuse de catre beneficiarii care solicita acordarea alocaţiei de stat pentru copii, conform Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Intocmeste borderoul pe care il transmite impreuna cu dosarele solicitantilor alocatiilor de stat la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala Brasov, in termenul prevazut de lege;
 • Intocmeste orice alte acte prevazute de legislatia in vigoare in domeniul asistentei sociale;
 • Asigura aplicarea legislatiei cu privire la acordarea ajutorului social Legea nr.416/2001;
 • Acorda asistenta sociala persoanelor care beneficiaza de ajutor social, parcurgand toata procedura necesara de la primirea dosarului pana la acordarea drepturilor;
 • Actualizeaza lunar baza de date in programul pentru venitul minim garantat ;
 • Intocmeste lunar documentatia necesara in vederea modificarii, suspendarii si incetarii (dupa caz) a venitului minim garantat
 • Asigura transmiterea anexelor si raportului statistic , conform normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001, catre AJPIS Brasov, pana in data de 5 a lunii ;
 • Efectueaza anchete sociale in vederea acordarii ajutorului social, indeplineste orice alte atributii in domeniul asistentei sociale prevazute in actele normative sau stabilite prin hotarari ale Consiliului local al Municipiului Sacele, informeaza beneficiarii asupra drepturilor si obligatiilor pe care le au;
 • Selectia beneficiarilor de servicii sociale se face pe baza evaluarii situatiei din evidenta si din teren a potentialilor beneficiari;
 • Intocmeste dosare in conformitate cu dispozitiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si H.G. Nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Intocmeste fisa de calcul ;
 • Intocmeste lunar liste cu beneficiarii venitului minim garantat din care sa rezulte datele de identitate a acestora, precum si numarul orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de acestia;
 • Afiseaza la loc vizibil lista cu beneficiarii de ajutor social care sa contina numarul de ore pe care trebuie sa il efectueze fiecare fiecare, in parte.
 • Intocmeste si inainteaza listele cuprinzand persoanele apte de munca conform art.25 din Legea nr.416/2001, precum si numarul lunar de ore de munca ce revin fiecarei persoane apte de munca catre Serviciul Administrativ  ;
 • Intocmeste raportul statistic cu privire la numarul titularilor de ajutor social, platile efectuate si drepturile banesti aprobate cu acest titlu;
 • Tine legatura cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortelor de Munca pentru probleme de munca si protectie sociala in vederea sprijinirii actiunilor de incadrare in munca a persoanelor apte si in primul rand a celor cu greutati familiale deosebite conform calificarii;
 • Aduce la cunostinta titularilor de ajutor social dispozitiile primarului privind: stabilirea, respingerea, modificarea sau sistarea ajutorului social procedand la comunicarea acestora, actualizarea datelor cuprinse in dosarul de ajutor social conform reglementarilor in vigoare si regulamentului aprobat in acest sens prin dispozitia primarului municipiului;
 • Intocmeste lucrarile necesare in vederea acordarii ajutorului social, suspendarii sau incetarii platii acestuia, dupa caz;
 • Acorda raspunsuri in vederea solutionarii in termen legal a corespondentelor repartizate spre rezolvare, inclusiv a notelor de audienta, interpelari formulate de catre consilierii locali;
 • Poarta discutii directe cu beneficiarii ajutorului social, membrii familiei sau reprezentantul legal, referitoare la reinsertia sociala;
 • Confrunta actele existente in dosare cu informatiile din baza de date informatica si verifica operatiunile economice efectuate d.p.d.v. al realitatii, legalitatii si exactitatii lor;
 • In vederea eliberarii statului de plata a ajutorului social efectueaza urmatoarele:

                    editeaza lista centralizata de verificare;

                    confrunta lista centralizata de verificare cu fiecare fisa de recalculare;

                    genereaza, editeaza, tipareste fisierul pentru banca;

                    preda fisierul de banca la serviciul economic in vederea efectuarii controlului platilor;

 • Elibereaza adeverinte privind drepturile de ajutor social;
 • Ofera asistenta si consiliere persoanelor care au neclaritati referitoare la drepturile prevazute de Legea nr.416/2001;
 • Preia si verifica cererile pentru acordarea ajutoarelor de incalzire in perioada sezonului rece, respectiv noiembrie-martie (gaz si lemne) ;
 • Prelucreaza datele persoanelor solicitante de subventii pentru incalzirea locuintelor in programele de gaz si lemne implementate la nivel national si efectueaza anchetele sociale;
 • Intocmeste lunar rapoartele statistice in vederea acordarii subventiilor de incalzire ;
 • Asigura transmiterea pana in data de 15 ale fiecarei luni a situatiei beneficiarilor de subventii;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;
 • Are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile;
 • Asigura aplicarea legislatiei cu privire la acordarea ajutorului social Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat
 • Instrumenteaza dosarele beneficiarilor de VMG, incepand de la inregistrarea cererii, pana la emiterea dispozitiei de acordare, respingere, incetare, etc cu respectarea tuturor termenelor impuse de lege
 • Efectueaza anchete sociale in vederea acordarii ajutorului social, indeplineste orice alte atributii in domeniul asistentei sociale prevazute in actele normative sau stabilite prin hotarari ale Consiliului local al Municipiului Sacele, informeaza beneficiarii asupra drepturilor si obligatiilor pe care le au;
 • Acorda asistenta persoanelor care beneficiaza de ajutor social, parcurgand toata procedura necesara de la primirea dosarului pana la acordarea drepturilor;
 • Actualizeaza lunar baza de date in programul pentru venitul minim garantat ;
 • Intocmeste lunar documentatia necesara in vederea modificarii, suspendarii si incetarii (dupa caz) a venitului minim garantat
 • Asigura transmiterea anexelor si raportului statistic, conform normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, catre AJPIS Brasov, pana in data de 5 a lunii ;
 • Selectia beneficiarilor de servicii sociale se face pe baza evaluarii situatiei din evidenta si din teren a potentialilor beneficiari;
 • Intocmeste dosare in conformitate cu dispozitiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si H.G. Nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Intocmeste fisa de calcul ;
 • Intocmeste lunar liste cu beneficiarii venitului minim garantat din care sa rezulte datele de identitate a acestora, precum si numarul orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de acestia;
 • Afiseaza la loc vizibil lista cu beneficiarii de ajutor social care sa contina numarul de ore pe care trebuie sa il efectueze fiecare, in parte.
 • Intocmeste si inainteaza listele cuprinzand persoanele apte de munca conform art.25 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum si numarul lunar de ore de munca ce revin fiecarei persoane apte de munca catre Serviciul Investitii si Servicii Sacelene S.R.L;
 • Verifica la sfarsitul lunii,  fisa nominala de prezenta si fisa de pontaj in baza careia intocmeste situatia de plat pe care o inainteaza la AJPIS Brasov pana in data de 5 a fiecarei luni
 • Intocmeste raportul statistic cu privire la numarul titularilor de ajutor social, platile efectuate si drepturile banesti aprobate cu acest titlu;
 • Aduce la cunostinta titularilor de ajutor social dispozitiile primarului privind: stabilirea, respingerea, modificarea sau sistarea ajutorului social procedand la comunicarea acestora, actualizarea datelor cuprinse in dosarul de ajutor social conform reglementarilor in vigoare si regulamentului aprobat in acest sens prin dispozitia primarului municipiului;
 • Verifica inopinant, modul de desfasurare al orelor efectuate de beneficiarii de ajutor social, pe care ii ponteaza persoana desemnata de primar.
 • Intocmeste documentele necesare in vederea acordarii ajutorului social, suspendarii sau incetarii platii acestuia, dupa caz;
 • Acorda raspunsuri in vederea solutionarii in termen legal a corespondentelor repartizate spre rezolvare, inclusiv a notelor de audienta, interpelari formulate de catre consilierii locali;
 • Poarta discutii directe cu beneficiarii ajutorului social, membrii familiei sau reprezentantul legal, referitoare la reinsertia sociala;
 • Confrunta actele existente in dosare cu informatiile din baza de date
 • Elibereaza adeverinte privind drepturile de ajutor social;
 • Ofera asistenta si consiliere persoanelor care au neclaritati referitoare la drepturile prevazute de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Preia si verifica cererile pentru acordarea ajutoarelor de incalzire in perioada sezonului rece, respectiv noiembrie-martie .
 • Distribuie alimente europene, beneficiarilor eligibili trecuti pe listele primite de la Prefectura Brasov.
  • preia, verifică, înregistrează in registrul unic si prelucreaza cererile si declaratiile pe proprie raspundere depuse de beneficiari pentru obţinerea alocatiei pentru sustinerea familiei conform Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • efectuează anchetele sociale la domiciliul beneficiarilor, in termenul stabilit de lege ;
  • întocmeşte referate şi dispoziţii pentru stabilirea, modificarea, încetarea dreptului la alocaţie pentru sustinerea familiei;
  • întocmeşte până în data de 5 a lunii, borderourile cuprinzand dispoziţiile privind stabilirea, modificarea, şi încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei şi le înaintează Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Brasov;
  • efectueaza verificari in Programul PATRIMVEN si ia masuri daca exista modificari in

        dosarele beneficiarilor;

 • Intocmeste orice alt document necesar in conformitate cu legislatia mentionata in fisa postului.

 Bibliografie

Concursul consta in urmatoarele etape:

 – selectia dosarelor

 – proba scrisa se va sustine in data de 27.07.2022 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,

 – interviul se va sustine ulterior probei scrise la sediul Primariei Municipiului Sacele Str.Piata Libertatii nr.17

      Durata timpului de munca este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe sapatamana.

 Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – h) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 27.06.2022-18.07.2022, la sediul Primariei Municipiului Sacele, din Str.Piata Libertatii nr.17 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

NOTĂ:

         Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele: primaria@municipiulsacele.ro

Formulare

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Opis documente;

Formular G.D.P.R. 

Actualizare 21.07.2022

Rezultate selecție dosare

Actualizare 27.07.2022

Rezultate proba scrisă

Actualizare 28.07.2022

Rezultate finale

print