(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 26 octombrie - 0.48  |  

Concurs ocupare funcție publică

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Judeţul Braşov, Municipiul Săcele, Str. Piaţa Libertăţii, nr. 17, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante,  după cum urmează:

1. INSPECTOR, cl.I, grad profesional superior din cadrul Biroului Investiții, Implementare Derulare Proiecte din Fonduri Internaționale

a)Condiții generale de participare:

-candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)  Conditii specifice :

-studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă  în  construcții  sau echivalentă;

– atestat de manager de proiect;

– vechime în specialitatea studiilor – 9 ani;

– cunoștințe operare pe calculator, nivel mediu;

– cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;

 Bibliografie:

 1.Legea nr. 215/2001 republicata a administratiei publice locale, publicata in monitorul oficial al Romaniei, partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

 2.Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

 3.Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicat în  Monitorul Oficial nr. 525 din 2 august 2007;

 4.OUG nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare;

2. INSPECTOR, cl.I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare CFP

a)    Conditii generale de participare:

– candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)  Condiții specifice :

– studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată economice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;

– vechime în specialitatea studiilor –  5 ani;

– cunoștințe operare pe calculator, nivel mediu;

 Bibliografie:

  1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4. Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Ordinul 1954/2005, pentru aprobarea Calsificaţiei Indicatorilor;
  6. Ordinul 1792/24.12.2002 privind pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordinul 2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
  8. Ordinul nr.616/19.05.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora;
  9. Legea 82/1991-Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

3. CONSILIER, cl.I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru:

a)Conditii generale de participare:

– candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)Conditii specifice :

–  studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, specializarea in geodezie,  topografie sau masuratori terestre si cadastru, respectiv studii superioare de lungă durata,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime in specialitatea studiilor –  1 an;

– cunostinte operare pe calculator, nivel mediu;

 Bibliografie:

 1. Legea 18/1991- Legea fondului funciar, republicată;

2. Legea 169/1997- pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

3. Legea 1/2000- pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997;

4. Legea 247/2005- privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

5. HG 890/ 2005 -pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor;

6. Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare republicată;

7. Ordin nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general;

8. Ordinul nr. 634/2006 – pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;

9. Ordinul 108/29.03.2010 – privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare și recepție a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei;

10. Legea nr.215/2001 -Legea administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

11. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcționarilor publici republicată;

12. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată;

 Bibliografia a fost realizată având la bază condițtiile specifice și atribuțiile funcției, asa cum au fost specificate și în fișa postului nr. 7, întocmită în data de 20.04.2013 și aprobată de Primar.

4. INSPECTOR, cl.I, grad profesional  principal, din cadrul Biroului Urbanism, Patrimoniu

a)Conditii generale de participare:

– candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)Conditii specifice :

– studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, specializarea constructii, construcții civile și industriale, respectiv studii superioare de lungă durata,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;

– vechime în specialitatea studiilor –  5 ani;

– cunoștințe operare pe calculator, nivel mediu;

 Bibliografie:

 1. Legea   nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 2.Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

 3. Legea  nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare,

 HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

4.Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

5. HOTĂRÂRE   Nr. 273 din 14 iunie 1994  privind  aprobarea  Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

 6.LEGEA nr. 7 din 13 martie 1996  cadastrului şi a publicităţii imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 7. HOTĂRÂRE nr. 19 din 15 ianuarie 2014 privind modificarea şi completarea <LLNK 12006  1739 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

8.  Legea nr.215/2001 privind  Administrația Publică Locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

10. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

1)  Cazier judiciar;

2)  Curriculum vitae;

3) Copie carnet de munca sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi dupa caz, în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

4) Copii: BI/CI, certificat de naştere şi certificat de căsătorie;

5) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

6) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7) Declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

8) Formular de înscriere la concurs (se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul  constă în următoarele etape:

1. selecția dosarelor;

2. proba scrisă se va susține în data de 23.07.2014 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

3. interviul se va susține în data de 25.07.2014 ora 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunțului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close