(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție contractuală de execuție

În conformitate cu prevederile art.30 alin.(1) ṣi (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările ṣi completările ulterioare ṣi ale art.1 alin.(1) din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Municipiului Săcele cu sediul ȋn Săcele, jud. Braṣov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs ȋn vederea ocuparii funcţiei contractuale de execuţie vacantă de bucătar de la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială și Cantina de Ajutor Social din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, (ca urmare a vacantării după cum urmează :

  BUCĂTAR   – 1 POST

  1. a) Condiţii specifice de participare:
  • Studii generale, profesionale sau medii,  absolvite cu sau fără diplomă de bacalaureat;
  • Curs de calificare profesională ȋn meseria de bucătar;
  • Sunt exceptate de la obligaţia certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională,  persoanele care deţin un certificat de competenţe profesionale, dobândit potrivit legii ṣi care fac  dovada că au cel puţin 1 an vechime ȋn  această activitate;

     Examenul/Concursul  constă ȋn următoarele  etape :

  • selecţia dosarelor;
  • probă practică ȋn data de 04.05.2016 ora 9:00 – se va susţine la sediul Cantinei de Ajutor Social din Săcele;
  • interviul se va susţine ȋn data de 05.05.2016 la ora 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE: candidaţii trebuie să ȋndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  pentru ȋnscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente;

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea;

Dosarele de ȋnscriere se pot depune ȋn termen de 10 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului,  la Compartimentul Resurse Umane;

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarelor de ȋnscriere ṣi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, avizierul instituţiei și website-ul Primăriei Municipiului Săcele.

print