(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție contractuală de conducere – Șef birou Administrativ

În conformitate cu prevederile art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează :

 SEF BIROU ADMINISTRATIV – 1 POST

  1. a) Condiţii generale de participare:

‒ are cetăţenia română şi domiciliul în România,

‒ cunoaște limba română, scris si vorbit;

‒ are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

‒ are capacitate deplină de exerciţiu;

‒ are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

‒ nu a fost condamnat/a definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea,

 –  copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă  de vechime ;

–  nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

  1. b) Condiţii specifice de participare:

        –  Studii superioare economice,  absolvite  cu diplomă de licenta.

       –  minim 2 ani vechime

”Concursul  constă în următoarele etape :

–         selecţia dosarelor

–         proba scrisa  se va susţine în data de  10.02.2020  la ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele, Str.Piata Libertatii nr.17

–         interviul se va susţine în data de 12.02.2020  la ora 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele Str.Piata Libertatii nr.17 ”

             Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului,  la Compartimentul Resurse Umane.

             Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la Compartimentul Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

 

Bibliografie

  1. Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
  2. Legea 51/2006 (*republicată*)serviciilor comunitare de utilităţi publice
  3. Legea 319/14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca
  4. Legea 101/2006  a serviciului de salubrizare a localităţilor  cu modificari si completari
  5. Legea nr.211/2011privind regimul deşeurilor cu modificarile si completari.
  6. HOTĂRÂRE nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
  7. Constitutia Romaniei
  8. U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

31.01.2020

Selecție dosare de concurs: Document atașat

04.02.2020

Contestație selecție dosare: Document atașat

10.02.2020

Rezultate proba scrisă: Document atașat

12.02.2020

Rezultate proba interviu: Document atașat

13.02.2020

Rezultate finale: Document atașat 

print