(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Compartiment Relatii Publice Informatii Cetateni

Program cu Publicul

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Atribuţii

Primeşte, îregistrează şi transmite documentele care intră/ies din Primărie.

Inregistrează citaţiile de la Judecătoria Braşov, Tribunal,Tribunalul pentru Minori,Curtea de Apel.

Primeşte, îregistrează şi transmite documentele pentru Primar, Viceprimar şi Secretar.

Aplică stampilele instituţiei pentru legalitate şi pentru expediţie pe acte şi înscrisuri.

Primeşte înregistrează şi transmite documentele interne, între servicii.

Listează zilnic borderourile pentru Serviciul Secretariat-Arhivă.

Pregăteşte zilnic şi trimite condicile cu corespondenţa pentru Primar, Viceprimar şi Secretar.

Repartizează zilnic presă la Compartimentele Primăriei, ţine evidenţa derulării abonamentelor de presă şi colaborează cu distribuitorii de presă.

Oferă consultanţă şi asistenţă pentru rezolvarea problemelor cetăţenilor.

Oferă informaţii de interes public.

Inregistrează solicitările pentru intervenţii de urgenţă.

Transferă dosarele de lucru la serviciile de specialitate.

Transferă dosarele de lucru la serviciile publice subordonate Consiliului Local.

Are obligaţia să păstreze secretul de serviciul precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele .informaţiile sau documentele de care iau la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice ,în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.

Inregistrează facturile de lucru ale firmelor cu care Primăria are contracte pentru servicii publice (firme de salubritate, de întreţinere a iluminatului public e.t.c).

Primeşte, înregistrează şi transmite documentele privind autorizarea activităţii de taximetrie.

Răspunde de bună funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor electronice aflate în dotarea postului.

Este interzisă folosirea oricăror mijloace electronice de copiere a datelor (dischete, cd-uri, USB-universal serial bus) pe echipamentele informatice aflate în dotare.

Duce la îndeplinire orice alte sarcini trasate de şefi ierarhici.

Preluarea de la compartimente pe bază de inventariere a dosarelor constituite.

Intocmirea de inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit.

Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din arhivă pe baza registrului de evidenţă curentă.

Eliberează copii solicitate de cetăţeni în conformitate cu legile în vigoare.

Pune la dizpozitie pe bază de semnătura şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare, la restituire verificând integritatea documentului împrumutat.

Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi curăţenia în depozitul de arhivă.

Punem la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentelor solicitate cu prilejul acţiunilor de control privind situaţia arhivelor de la creator.

Asigură legarea, numerotarea documentelor ce urmează a fi predate pe bază de Proces-verbal, în arhivă.

Se deplasează de câte ori este necesar la Instituţia Prefectului, Direcţia de Muncă Tribunal, Camera de Comerţ pentru înaintarea unor documente.

Contact

Telefon 0268/276.164

print