(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Birou Urbanism – Atribuții

Asigurarea dezvoltării coerente, durabile și armonioase a teritoriului Municipiului Săcele, corelarea prioritatilor de dezvoltare, gestionarea rațională și responsabilă a terenurilor, îmbunătățirea calității fondului construit, sprijinirea eficientizării investițiilor publice. Îmbunătățirea echilibrului dintre interesul public și cel privat prin asigurarea respectării legalitații în domeniul urbanismului și construcțiilor, cu integritate și imparțialitate

Atribuții

Amenajarea teritoriului și urbanism

 1. Coordonează planificarea urbană a teritoriului administrativ al Municipiului Săcele;
 2. Asigură transpunerea la nivelul municipiului Săcele a liniilor directoare de dezvoltare durabilă la nivel naţional, politicilor sectoriale, programelor naţionale şi proiectelor prioritare;
 3. Promovează programele şi politicile de organizare, dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului administrativ al Municipiului Săcele, în corelare cu Planurile de Amenajare a Teritoriului de ordin superior (județean, zonal, național) și cu strategia de dezvoltare a zonei metropolitane Brașov, conform prevederilor legale;
 4. Iniţiază,( coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea)avizează şi propune spre aprobare consiliului local strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 5. Principala prioritate: aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Săcele;
 6. Urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane;
 7. Asigură identificarea unor noi zone de dezvoltare urbanistică a Municipiului Săcele;
 8. Asigură implicarea tuturor factorilor interesaţi ai comunităţii în dezvoltarea urbanistică ;
 9. Asigură realizarea reglemetărilor urbane -Regulamentul Local de Urbanism- pe raza întregului municipiu Săcele; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 67/81
 10. Asigură informaţiile necesare din Planul Urbanistic General în vederea elaborării planurilor urbanistice zonale şi de detaliu; Corelează Planurile Urbanistice Zonale și Planurile Urbanistice de Detaliu între ele și cu Planul Urbanistic General;
 11. Întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri;
 12. Coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea promovării, avizării şi aprobării planurilor de urbanism în conformitate cu prevederile legale;
 13. Propune Consiliului Local componența Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism (CTUAT);
 14. Avizează documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului întocmite de persoane fizice şi juridice pe teritoriul localităţii;
 15. Întocmește expuneri de motive și proiecte de hotărâri pentru studii și documentații de urbanism și amenajarea teritoriului; Supune aprobării consiliului local, în baza referatului tehnic al arhitectului-şef, documentaţiile de urbanism, indiferent de iniţiator;
 16. Asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
 17. Stabileşte şi propune Consiliului Local măsuri pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător în scopul creşterii calităţii vieţii, asigură respectarea prevederilor legale privind protecţia şi conservarea a parcurilor şi zonelor verzi (în colaborare cu Serviciul Fond Funciar și cu persoanele responsabile cu probleme de protecția Mediului)
 18. Identifică spaţii care se pretează la amenajare de parcuri şi zone verzi pentru a asigura necesarul acestora conform normativelor în vigoare şi le promovează spre aprobare;
 19. Stabileşte şi propune Consiliului Local măsuri pentru identificarea, evidența, protecţia şi punerea in valoare a monumentelor istorice, a siturilor arheologice (in colaborare cu Biroul Cultura, Tineret, Sport, Turism);
 20. Acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate;
 21. Emiterea tuturor actelor administrative și de informare pe baza documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate;
 22. Urmărește predarea către domeniul public al P.M.S. a suprafețelor de teren necesare realizării drumurilor și serviciilor de gospodărire comunală rezultate din documentațiile de urbanism aprobate (Împreună cu Serviciul Fond Funciar și Compartimentul Patrimoniu)
 23. Urmărește notarea în Cartea Funciară a sarcinilor și servituților rezultate din aplicarea documentațiilor de urbanism (împreună cu Serviciul Fond Funciar și Compartimentul Juridic);

Avizare și autorizare

 1. Verifică și emite certificate de urbanism pentru construire și pentru informare în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate;
 2. Întocmește Certificate de Urbanism pentru servitute, alipire, dezlipire și substituire emise pentru lucrări de cadastru;
 3. Verifică documentele și proiectele tehnice în vederea redactării autorizațiilor de construire/ desființare și emite autorizaţii de construire/desființare în conformitate cu certificatele de urbanism emise;
 4. Asigură respectarea prevederilor legale privind protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale şi a tuturor zonelor protejate, indiferent de natura acestora; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 68/81
 5. Asigură participarea la lucrările Comisiei de circulaţie pentru lucrările de intervenție asupra căilor de comunicații aflate în administrarea Primăriei Municipiului Săcele;
 6. Asigura participarea la Recepția la Terminarea Lucrărilor pentru lucrările de construcții de pe raza Municipiului Săcele;
 7. Verifică dacă lucrările au fost executate cu respectarea Autorizațiilor de Construire și dispune măsurile de remediere și/ sau sancțiune în cazul în care autorizațiile nu au fost respectate;
 8. Verifică şi semnează certificatele de atestare a edificării/extinderii construcţiilor in vederea inscrierii acestora in Cartea Funciară;
 9. Asigură redactarea adeverinţelor privind situarea terenurilor;
 10. Întocmește adeverințele de atribuire a denumirii de stradă și de schimbare a denumirii de stradă
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close