(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.

Societatea SERVICII SĂCELENE S.R.L. alături de expertul său în recrutarea resurselor umane Pluri Consultants România S.R.L. anunţă declanşarea procedurii de recrutare și selecție a candidaţilor pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de Administrație. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidaţi pentru ocuparea celor  5 (cinci) posturi de membri ai Consiliului de Administrație al societății SERVICII SĂCELENE SRL. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea  nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

DESPRE COMPANIE

Societatea Servicii Săcelene S.R.L. a fost înființată prin reorganizarea R.A.G.C.P.S.-Săcele, în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociat unic, Municipiul Săcele, prin Consiliul Local al Municipiului Săcele, conform HCL nr. 64/21.01.2016.

Viziunea societății  Servicii Săcelene SRL  este centrată pe  pespectivele de evoluţie ale societății, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare iniţiate de societate și de Asociatul unic – Municipiul Săcele prin Consiliul Local al Municipiului Săcele, în ultimii ani, având la bază premisa că numai printr-un bun management vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetăţenii Municipiului Sacele și nu în ultimul rând, condiţii de muncă decente pentru angajaţii societății.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidaţii pe care dorim să îi identificăm în procesul de selecție pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al SERVICII SĂCELENE SRL trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

 1. cunosc limba română – înțelegere (ascultare, citire) , scris și vorbit – la nivel C1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine;
 2. sunt absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diploma de licență; cel puțin 2 posturi de membru în Consiliul de Administrație vor fi ocupate de candidați care au absolvit studii superioare în domeniile economic și/sau juridic și au cel puțin 5 ani de activitate profesională în domeniul studiilor absolvite; constituie avantaj absolvirea altor programe de studii universitare, a unor programe de master în domenii relevante sau a unor programe de studii post-universitare (MBA sau doctorat, ACCA, CECCAR, PMI, etc.).
 3. au o experiență profesională totală de minim 7 ani;
 4. au o experiență de administrare sau de management de minim 3 ani; constituie avantaj experiența profesională anterioară în companii sau entități de talie similară cu Servicii Săcelene SR.L, experiența profesională anterioară în  domeniul transportului public urban; experiența prealabilă de coordonare a activității de mentenanță sau service auto, de management financiar al unei companii, de guvernanță corporativă,  experiența anterioară de atragere sau/și conducere de proiecte cu finanțare europeană;
 5. sunt apţi din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exerciţiu;
 6. nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 2 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni;
 7. nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Membru al Consiliului de Administrație al SERVICII SĂCELENE SRL;
 8. nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals, infracţiuni contra patrimoniului, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei, sau orice alte antecedente penale;
 9. nu au făcut poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege;
 10. Îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă referitoare la calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Candidații  vor depune documentele solicitate prin prezentul anunț până la data de 04.07. 2019  în plic închis, la registratura societății  Servicii Săcelene, din Săcele B-dul George Moroianu nr.111 C, mentionand pe plic „Candidatură pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație a societății   SERVICII SĂCELENE SR.L / Nume și Prenume candidat” precum și în format electronic la adresa de email 109@pluri.ro

Depunerea pe suport de hârtie și în format electronic a tuturor documentelor solicitate pentru candidatură este obligatorie. Dosarele de candidatură pe suport de hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, la adresa mai sus menționată. Declarațiile de intenție vor fi depuse de candidații selectați pe  lista scurtă, asemănător dosarului de candidatură.

Dosarele electronice de candidatura vor conține separat toate documentele solicitate, evitând pe cât posibil documentele scanate ce pot fi ilizibile. Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât și documentele atașate vor trebui să conțină în mod obligatoriu, numele și prenumele candidatului.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Opis documente;
 2. Curriculum vitae în limba română sau in limba engleză, elaborat potrivit modelului aprobat prin H.G. nr.1021 din 25.06.2004
 3. Declarația de intenție, elaborată în conformitate cu prevederile H.G.722/2016, plecând de la așteptările exprimate de acționari în Scrisoarea de așteptări publicată pe site-ul companiei;
 4. Copii:
 • Copia actului de identitate;
 • Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii universitare și post-universitare;
 • Copii ale documentelor care dovedesc experienţa profesională cerută (extras Reges/Revisal, copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori, etc.)
 • Copii ale scrisorilor de recomandare (daca exista) ;
 1. Formulare:
  • F1 – Cererea de înscriere; Fișier atașat
  • F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situațiilor de incompatibilitate. Fișier atașat
  • F3 – Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor. Fișier atașat
  • F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal. Fișier atașat
  • F5 – Declarația de interese. Fișier atașat

Modelele de formulare pot fi descărcate in format editabil de pe site-ul SERVICII SĂCELENE SRL

CRITERII DE SELECŢIE

Pe parcursul etapelor de selecție inițială și finală, se vor evalua profilele complexe ale  candidaților,  prin compararea profilelor constatate cu cel descris de la următoarele criterii:

 Competenţe:

 • Competenţe specifice sectorului:
 • Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;
 • Competenţe de guvernanţă corporativă;
 • Competenţe sociale şi personale;
 • Experienţă pe plan naţional şi internaţional
 • Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Trăsături:

 • Reputatie
 • Conduita profesionala
 • Expunere politica
 • Rigoare
 • Capacitatea de asumare a responsabilității
 • Dinamism
 • Orientarea spre rezultate
 • Implicare

COMUNICAREA CU CANDIDAŢII

Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic.

Actualizare 17.07.2019

SCRISOARE DE ASTEPTARI

privind activitatea si rezultatele Consiliului de Administratie al Servicii Sacelene SRL – Preambul (Documet atașat)

print