(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Serviciul de Asistență Socială

Atribuţii

 1. Întocmeşte note de fundamentare pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local al Municipiului Săcele;
 2. Verifică în teren şi întocmeşte la cerere grila de evaluare medico-socială/ancheta socială în vederea internării persoanelor în unităţi de asistentă medico-socială/centre de tip rezidenţial;
 3. Monitorizează persoanele externate din centre medico-sociale sau cămine pentru persoane vârstnice; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 43/81
 4. Verifică în teren solicitările de ajutoare de urgenţă şi întocmeşte anchete sociale şi documentaţia necesară în vederea discutării cazurilor de către Comisia pentru analiza şi propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă acordate în baza legislaţiei în vigoare;
 5. Asigură aplicarea legislaţiei privind asigurarea hranei pentru persoanele aflate într-o situaţie vulnerabilă din Municipiul Săcele (cantină socială), potrivit legislaţiei în vigoare;
 6. Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit legislaţiei în vigoare;
 7. Efectuează anchete sociale conform legislaţiei în vigoare;
 8. Iniţiază protocoale de colaborare/acorduri de parteneriat/contracte;
 9. Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului social;
 10. Realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Brasov;
 11. Verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
 12. Verifică îndeplinirea condiţiilor legale în vederea menţinerii condiţiilor de acordare a beneficiilor de asistenţă socială;
 13. În urma verificărilor efectuate, în cazul unor declaraţii nesincere din partea beneficiarilor privind veniturile realizate / bunurile aflate în proprietate, calculează şi stabileşte cuantumul debitelor şi asigură recuperarea acestora în condiţiile legii şi stabileşte contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale;
 14. Întocmeşte dispoziţii de acordare/neacordare sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare/reluare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
 15. Comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
 16. Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
 17. Efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
 18. Identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 19. Realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
 20. Propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
 21. Administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii;
 22. Monitorizează şi evaluează serviciile sociale şi activităţile aflate în propria administrare;
 23. Elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale şi activităţilor, în conformitate cu planul anual de acţiune;
 24. Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi activităţile disponibile;
 25. Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
 26. În situaţia înfiinţării unor noi servicii sociale în subordonare directă, solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare;
 27. Evaluează nevoile sociale ale populaţiei din Municipiul Săcele în vederea identificării familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 44/81
 28. Acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse în Planul de acţiune al instituţiei;
 29. Recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la serviciile sociale;
 30. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;
 31. Monitorizează şi analizează situaţia persoanelor vârstnice aflate într-o situaţie de vulnerabilitate aflate în evidenţă şi modul de respectare a drepturilor acestora asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
 32. Iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale sau activităţi centrate pe persoana vârstnică, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
 33. Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
 34. Asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 35. Implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei vârstnice, familia acesteia;
 36. Acordă servicii şi activităţi de asistenţă socială la domiciliu pentru persoanelor vârstnice;
 37. Acordă servicii şi activităţi, în colaborare cu serviciile din cadrul instituţiei, de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale;
 38. Întocmeşte notele de fundamentare pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local;
 39. Distribuirea ajutoarelor alimentare prin Programul POAD din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate: organizarea acţiunii, informarea cetăţenilor, distribuirea alimentelor, întocmirea de statistici, rapoarte, informări şi comunicate de presă cu privire la această acţiune;
 40. Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la persoanele adulte cu handicap şi asistenţii personali ai acestora;
 41. Verificarea în teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare obţinerii certificatelor de încadrare a adulților în grad de handicap;
 42. Verificarea în teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale în vederea angajării asistenților personali pentru persoanele adulte cu dizabilități, încadrate în grad de handicap grav și care au dreptul de a beneficia de asistent personal;
 43. Verificarea în teren și întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului depus la DGASPC în vederea obţinerii rovinietei pentru persoanele adulte cu handicap, însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora;
 44. Verificarea în teren și întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului depus la DGASPC în vederea internării într-un centru de tip rezidenţial;
 45. Verificarea în teren și întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului depus la DGASPC în vederea recuperării medicale a bolnavului la domiciliu sau în centre special amenajate;
 46. Verificarea în teren și întocmirea anchetelor sociale ale bolnavilor încadraţi în grad de invaliditate (bolnavi psihici sau pentru cazuri cu afecţiuni grave ori cu o problematică deosebită) la solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale;
 47. Întocmeşte anchete sociale solicitanţilor de locuinţe sociale şi unităţi locative în centrele de cazare temporară;
 48. Întocmeşte anchete sociale petenţilor aflaţi în risc socio-locativ, care s-au prezentat în audienţă la conducerile Primăriei Municipiului Sacele şi Serviciului Asistență Socială Săcele; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 45/81
 49. Întocmeşte anchete sociale persoanelor sau familiilor aflate în risc socio-locativ la solicitarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar, pentru prelungirea contractelor/convenţiilor pentru locuinţele aflate în patrimoniul instituţiei mai sus amintite;
 50. Înaintează Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, cererile şi documentele anexate de solicitanţi;
 51. Propune spre analiză şi soluţionare Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de locuințe pentru tineri construite din fondurile ANL;
 52. Planifică, organizează, coordonează, şi desfăşoară activităţi pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor privind Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 53. Asigurarea respectării drepturilor cetăţenilor romi;
 54. Evaluarea problemelor cu care se confruntă comunităţile de romi;
 55. Identificarea situaţiilor de risc din comunitate;
 56. Planifică, organizează, coordonează şi desfăşoară activităţi pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Strategia Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor;
 57. Participă la medierea conflictelor interne şi intracomunitare;
 58. Introducerea planului de acţiune locală privind incluziunea minorităţii rome în strategia de dezvoltare a localităţii;
 59. Transmiterea planului local de acţiune către Birourile Judeţene pentru Romi în vederea introducerii în planul judeţean de măsuri şi în strategia de dezvoltare a judeţului;
 60. Asigură consiliere şi serviciile sociale necesare reintegrării sociale a beneficiarilor;
 61. Acordă servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse;
 62. Acordă servicii sociale adresate persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenţie în stradă;
 63. Acordă consiliere familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia;
 64. Verificarea în teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare obținerii certificatelor de încadrare a copiilor în grad de handicap;
 65. Verificarea pe teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
 66. Verificarea pe teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare în vederea angajării asistenților personali ai minorilor cu dizabilități încadrati în gradul de handicap grav și care au dreptul de a beneficia de asistent personal;
 67. Verificarea pe teren și întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului depus la DGASPC în vederea obţinerii rovinietei pentru reprezentanții legali, însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai copiilor cu dizabilități.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close