(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Selecție de personal pentru Grupul de Acțiune Locală Gârcini

Asociația  Grupul  de  Acțiune  Locală  Gârcini  organizează  concurs  pentru  ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul organizației:

 1.  Manager general asociație – 1 post – contract de muncă pe perioadă nedeterminată, norma de lucru 8h/zi

 Condiții de participare:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent
 • Experiență profesională în domeniul activității manageriale de minimum 3 ani
 • Cunoștinte operare PC (Windows,Word, Excel)- nivel mediu
 • Experiență în elaborarea  și/sau  coordonarea  implementării  de  proiecte  cu  finanțare nerambursabilă derulate cu finanțare prin intermediul programelor naționale sau comunitare

Dosarul de înscriere va conține:

 • Cererea de înscriere adresată Președintelui Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini;
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • Copiile documentelor care atestă îndeplinirea cerinței privind experiența în elaborarea și/sau coordonarea implementării de proiecte cu finanțare nerambursabilă
 • Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverința care sa ateste vechimea în muncă, care să confirme îndeplinirea cerinței privind experiența managerială de minim 3 ani
 • Curriculum vitae în format european, în limba română
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile medicale abilitate

Bibliografie:

 • Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1., Regiuni mai puțin dezvoltate, inclusiv anexele – Programul Operațional Capital Uman

2.     Facilitator  de  dezvoltare  comunitară  –  1  post  –  contract  de  muncă  pe  perioadă nedeterminată, norma de lucru 4h/zi

 Condiții de participare:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent
 • Absolvent al cursului pentru ocupația Facilitator de dezvoltare comunitară – Cod COR 341204 cu certificat de absolvire recunoscut de ANC sau echivalent reprezentat de cursuri universitare/ post universitare de specialitate
 • Experiență profesională de minim 1 an în funcția de Facilitator de dezvoltare comunitară sau ocuparea acestei poziții în minim 1 proiect derulat cu finanțare națională/comunitară sau echivalent cu atribuții de animare
 • Cunoștinte operare PC (Windows,Word, Excel)- nivel mediu

Dosarul de înscriere va conține:

 • Cererea de înscriere adresată Președintelui Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini;
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverința care sa ateste vechimea în muncă, care să confirme îndeplinirea cerinței privind experiența profesională de minim 1 an și / sau copii ale documentelor care atestă ocuparea poziției de Facilitator de dezvoltare comunitară în minim 1 proiect derulat cu finanțare națională/comunitară sau echivalent cu atribuții de animare
 • Curriculum vitae în format european, în limba română
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile medicale abilitate

Bibliografie:

 • Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1., Regiuni mai puțin dezvoltate, inclusiv anexele – Programul Operațional Capital Uman

3.   Asistent administrativ – 1 post – contract de muncă pe perioadă nedeterminată, norma de lucru 4h/zi

 Condiții de participare:

 • Minim studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • Cunoștinte operare PC (Windows,Word, Excel)- nivel mediu

Dosarul de înscriere va conține:

 • Cererea de înscriere adresată Președintelui Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini;
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • Curriculum vitae în format european, în limba română
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile medicale abilitate

Bibliografie:

 • Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1., Regiuni mai puțin dezvoltate, inclusiv anexele – Programul Operațional Capital Uman

Depunerea dosarului de înscriere se va realiza la sediul Asociației Grupul de Acțiune Gârcini din Municipiul Săcele, Str. Piața Libertății nr. 17 (la Registratura Primăriei Municipiului Săcele), în intervalul 8-15 septembrie între orele 9.00-16.00.

Relații suplimentare, inclusiv referitoare la cerințele postului se pot obține accesând pagina WEB  www.municipiulsacele.ro sau sediul Asociației Grupul de Acțiune Gârcini – persoana de contact: Sorin Ganea – Manager de Proiect, tel: 0731302369, e-mail gal.garcini@gmail.com

 

Pentru toate posturile vacante, concursul se va desfășura în următoarele etape:

1.  Depunerea și evaluarea dosarelor de înscriere

Această etapă este eliminatorie. Candidații care nu depun toate documentele menționate la punctul privind conținutul dosarului de înscriere precum și cei în cazul cărora se constată în urma evaluării dosarului că nu îndeplinesc condițiile minime de participare vor fi excluși din procedura de concurs și nu vor mai participa la proba scrisă și interviu.

Calendar:

 • 15 septembrie, ora 16.00 – termen limită depunere dosare
 • 18  septembrie  2017  –  evaluarea  dosarelor  de  înscriere  și  publicarea  listei  cu  candidații admiși/respinși

2.  Proba scrisă

Proba scrisă va consta într-un test grilă și elaborarea unui eseu pentru pozițiile de manager general asociație și facilitator de dezvoltare comunitară, respectiv test grilă pentru asistentul administrativ și se va desfășura în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Săcele din Săcele, Strada Piața Libertății nr. 17.

Calendar:

 • 20 septembrie 2017 – proba scrisă începând cu ora 9:00

3.  Interviu

Interviul  cu  membrii  comisiei  de  concurs  se  va  desfășura  în  Sala  de  Consiliu  a  Primăriei Municipiului Săcele din Săcele, Strada Piața Libertății nr. 17.

Calendar:

 • 21 septembrie 2017 – interviu începând cu ora 9:00
 • 22 septembrie 2017 – afișare rezultate concurs

Contestațiile se vor depune la sediul Asociației Grupul de Acțiune Gârcini până în data de 25 septembrie, ora 16.00. Rezultatele finale se vor afișa în data de 27 septembrie 2017.

Cerere de înscriere

Fișe de post

print