(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ședinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele – 21 decembrie 2017

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  Regulamentului  de acordare a materialului lemnos către populaţia Municipiului Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea efectuării, în anul 2018, a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2017 de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau  lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de  muncă  pentru sumele acordate ca ajutor social, privind persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, precum şi persoanele obligate la muncă în folosul comunităţii – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei  la domeniul public al Municipiului Săcele, a terenului identificat  în CF 112039 Săcele (Nr. CF vechi 676A+2), nr. top 1315/1/1, nr. cad 1761, în suprafață  de 5.299 mp  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.  iniţiatori consilieri locali;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1  alin. (1) din Hotărârea de Consiliu Local  nr. 44/29.09.2016 privind aprobarea noilor facilități pe mijloacele de transport public local de călători aparținând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Gârcini” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind privind alocarea sumei de 10.500 lei cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor A.S. Precizia Săcele care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale  iniţiatori consilieri locali: d-l Gâdea Sorin, d-l Munteanu Gheorghe și d-l Nițescu Ciprian;
 9. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 22.500 lei cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor săceleni de schi – sărituri care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale  iniţiatori d-l Gheorghe Stoea și d-l Bogdan George Motoc;
 10. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de de vânzare pentru materialul lemnos provenit din tăieri ilegal , ce se valorifică în anul de producție 2018, sub formă de sortimente loco cioată, către populație   iniţiatori consilieri locali;
 12. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor – iniţiatori consilieri locali;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii exploatări forestiere a masei lemnoase,fasonat loco cioată, din partizi de nevoi locale și recuperări material lemnos din tăieri ilegale la un nivel de 35,00 lei/mc, pentru producția anului 2018 – iniţiatori consilieri locali PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului  de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat,  din speciile fag și DT(diverse tari), destinat valorificării către  populație , în anul 2018, livrare loco drum auto forestier   iniţiatori consilieri locali;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare, al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat,  din speciile fag și DT(diverse tari), destinat valorificării către  populație, în anul 2018, livrare loco depozit  – iniţiatori consilieri locali;
 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea  unor unități locative sociale în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform H.C.L. nr. 193/28.09.2017, precum și a Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor din Municipiul Săcele  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a 6 unități locative ANL din Cartier Ștefan cel Mare bloc 19 și 20 aflați pe lista de prioritate aprobată prin H.C.L. nr.  195/28.09.2017, precum și actualizarea listei de prioritate  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației de folosință a imobilului, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.17, înscris în CF nr.104489 Săcele, A1.1, nr. cad. 104489-C1, imobil – construcție S+P+E+Pod, cu suprafața construită la sol de 1.355 mp, din „spațiu de învățământ” în „Centru Multicultural și Educațional”   iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor  de vânzare pentru materialul lemnos provenit din P946/1246094, U.P.VII, u.a 144 A%  de produse secundare-rărituri, ce se valorifică în anul de producție 2018, sub formă de sortimente fasonate loco cioată, către populație  iniţiatori consilieri locali;
 21. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 85/27.04.2017 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2018, în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 22. Proiect de hotărâre privind propunerea pentru schimbarea destinației de folosință a unor imobile-construcții, aflate în domeniul public al Municipiului Săcele, situate în Municipiul Săcele, Bd. George Moroianu nr. 17, identificate în C.F. nr.104489 Săcele, nr. cad. 104489 și care au constituit fostul Grup Școlar Industrial de Construcții Montaj Săcele  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 23. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării, prin licitație publică, precum și prețul minim de vânzare a unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Săcele iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
print