(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2016

Autoritatea finanțatoare Primăria Municipiul Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, județul Brașov, str. Piața Libertății nr. 17, cod poștal 505600, tel./fax +40-268- 276.164/ 273.091, e-mail : primaria@municipiulsacele.ro, anunță Programul anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2016 care se va organiza într- o singură sesiune pentru activități din domeniile: sportiv, acțiuni culturale și culte religioase.

Regulament General și Anexe;

 Activități sportive: suma totală: 150.000,00  lei; (detalii Anexe)

 Proiecte și acțiuni culturale: suma totală:  300.000,00  lei; (detalii Anexe)

 Activități legate de culte religioase recunoscute de lege: suma totală: 100.000,00  lei; (detalii Anexe)

Reglementări legale : Legea 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 15.02.2016 pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2016  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 15.02.2016 pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 111 din 31.08.2015, Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 15.02.2016 pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Săcele, unităţilor de cult din Municipiul Săcele, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, Hotărârea de Consiliul Local nr. 26 din 15.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural, prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 27 din 15.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru  proiectele  sportive.

Alocația financiară direct din fonduri publice se acordă în vederea desfășurării de către persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofitde interes local.

Bugetul alocat programului este publicat în programul annual de finanțare nerambursabilă. Finanțarea asigurată de autoritatea finanțatoare va fi de maximum 90 % din bugetul total al proiectului.

Proiectele depuse spre a fi selectate vor contribui la dezoltarea conform obiectivelor prezentate în regulamentul aprobat de Consiliul Local pentru fiecare domeniu în parte.

Acțiunile eligibile trebuie să se deruleze conform prevederilor din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local acordate în baza Legii 350/ 2005 și din contractual de finanțare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanțatoare și beneficiari.

Depunerea proiectelor de finanțare nerambursabilă se face în perioada 07.03.2016- 05.04.2016 ora 14:00, la Registratura Primăriei Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, Str. Piața Libertății nr. 17, cam. 13. Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse decât cele solicitate de către comisia de evaluare și selecționare. Evaluarea și selecția dosarelor depuse se va efectua în perioada 05- 15.04.2016 și se va face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului aprobat. Depunerea contestațiilor se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției, soluționarea acestora făcându- se  în 5 zile lucrătoare.

Documentația pentru elaborarea proiectelor și infomațiilor suplimentare se pot obține de la Primăria Municipiului Săcele, tel.:  0268/ 276 164.

print