(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 30 septembrie 2021

PROIECTUL
ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 30 septembrie 2021:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 26 august 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui
Mircea-Victor RUSU TIBREANU – iniţiator consilier local prof. MUNTEANU GHEORGHE.
Avize Comisiile 1, 3, 4.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna august 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele cu destinaţia ,,ajutor de urgenţă“ domnului Borzoș Tiberius-Nicolae, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Rodnei nr. 43B – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele cu destinaţia ,,ajutor de urgenţă“ domnului Buga Vasile Sorin, cu domiciliul în Municipiul Săcele, AleeaTimiș nr. 11 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele cu destinaţia ,,ajutor de urgenţă“ doamnei Lingurar Elena, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Gîrcinului nr. 24 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4 .
7. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din H.C.L. nr. 285/17.12.2020 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele, astfel cum a fost completată prin H.C.L. nr. 29/28.01.2021 și modificată prin H.C.L. nr. 82/25.03.2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Săcele la Asociația Municipiilor din
România – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului Săcele prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau coproprietatea contribuabililor, precum și procedura de evaluare și valorificare a acestora – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încetării aplicabilității prevederilor H.C.L. nr. 57/2017 privind aprobarea modalității de atribuire a contractului de delegare, a contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate, pe raza Municipiului
Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 268/26.11.2020 privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Săcele, aparţinând Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţei pentru tineri de tip ANL, în regim de închiriere de pe raza Municipiului Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber (SF, consultanță, doc. tehnice)ˮ– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Zonă mixtă DE 167-DE 177 – strada Macului, strada Spiculuiˮ, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
15. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară a imobilului înscris în CF nr.114289 Săcele, situat în Municipiul Săcele- str. Zizinului nr. 9 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Grădinița nr. 4 a imobilului situat pe B-dul George Moroianu nr. 293, CF nr. 117541 Săcele, nr. cad 117541, în suprafață de 1.776 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul public – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Școala Gimnazială nr. 1 Săcele a imobilului situat pe B-dul Brașovului nr. 250, (CF nr. 112796 Săcele, nr. cad 112796, în suprafață de 4.429 mp; CF nr. 115074 Săcele, nr.cad 115074, în suprafață de 835 mp, CF nr. 113677 Săcele, nr. cad 113677, în suprafață de 1.238 mp) și a imobilului situat pe B-dul Brașovului nr. 227 (CF nr.116873 Săcele, nr. cad 116873, în suprafață de 1.659 mp) – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară a imobilul înscris în CF nr. 103299 – C1- U11- Săcele nr. cad 1165/28, nr.top (81,82/1,84/1,85/1)XXIX și a cotei de 12952/40000 din imobilul înscris în CF nr. 103299 Săcele nr. cad 1165, nr. top 81,82/1,84/1,85/1, în suprafață de 1.923 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 104528 Săcele, nr. cadastral 104528, proprietatea Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 105286, nr. cadastral 105286, proprietatea Municipiului Săcele, B-dul Brașovului nr. 147 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
21. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în H.C.L. nr. 217/ 26.08.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului constructie pod, în suprafață de 67 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
22. Proiect de hotărâre privind includerea în fondul forestier național a suprafeței de 112.100 mp, din totalul suprafeței de 238.650 mp, înscrisă în CF nr.116539 Săcele, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini – cadru pentru procedurile de vânzare ale bunurilor imobile din proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
24. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.10.2021-31.12.2021– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

25. Diverse.
– Informare răspuns solicitări Avocatul Poporului.

print