(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 16 mai - 0.46  |  

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE DIN DATA DE 30 IULIE 2020

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  30 iulie 2020:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 25 iunie 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2019 și rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 856/13.10.2017 în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului  ,,Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”, jud. Brasov și plații comisionului de garantare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

5. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

6. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 și aprobarea procedurilor de acordare a facilitățiilor fiscale – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

7.  Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2020-2021 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din Jud. Brașov, pentru anul 2020 – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 137/28.05.2020 pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

10. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

11. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de 2 m3 / familie, material lemnos pentru foc, sub formã de ajutor pentru încãlzirea locuinţei, unui numãr de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul Sãcele și aprobarea criteriilor de acordare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

12. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 48 mc (77 metri steri) lemn de foc, pentru încălzirea  locuințelor, unui număr de 16 persoane veterani de război și văduve de veterani de război din Municipiul Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

13. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei la H.C.L nr. 138/28.05.2020 privind  aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, an de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4;

14. Proiect de hotărâre  pentru modificarea  art. 2 al H.C.L nr. 73/27.02.2020 privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului de concesiune și a prețului de vânzare  pentru imobilul –teren situat în Municipiul Săcele, Str. Viitorului nr. 80 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4;

15. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei la H.C.L nr.130/30.04.2020 privind  aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, an de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4

16. Proiect de hotărâre pentru  îndreptarea unei erori materiale din Art. 3 al H.C.L. nr. 159/25.06.2020 ,,privind indexarea costului unitar pe kilometru prevăzut în  Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.2017 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 57/ 23.03.2017 și încheierea unui act adițional în acest sens”, precum și completarea Art. 1 din actul adițional Nr. 4/15.06.2020 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Săcele nr. 1/23.03.2017- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul „Reabilitare construcții administrative și social culturale și schimbare de destinație în Centru de zi pentru educație timpurie, Municipiul Săcele” din cadrul obiectivului de investiții  ,,DALI- Centru de zi –reamenajare și schimbare de destinație”  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

18. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului situat în intravilanul Municipiului Săcele, în suprafață de 43850 mp curți-construcții, reprezentând Cartier Electroprecizia – tronson III – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. a imobilului înscris în CF nr. 117103 Săcele, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

20.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către  ,,Liceul tehnologic Victor Jingaˮ a imobilelor înscrise în CF nr. 103923 Săcele, CF nr. 116677 Săcele, CF nr. 105217 Săcele, CF nr.  105222 Săcele, CF nr. 105246 Săcele, CF nr.105247 Săcele,  CF nr. 103901 Săcele, CF nr. 116869 Săcele,

proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public – iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

21. Proiect de hotărâre privind  darea  în  administrare  către societatea Servicii Săcelene S.R.L. a imobilului înscris în CF nr. 117104 Săcele, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public – iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4

22. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor înscrise  CF  nr.104528 Săcele,  sub nr.top 1609/12/1  nr cad. 1400  si CF nr. 104529 Săcele sub nr.top 1609/12/2, nr.cad  1401, categoria de folosință curți-construcții situate în Municipiul Săcele str. Timiș nr. 1  – iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4

23. Proiect de hotărâre pentru respingerea plângerii prealabile nr. 50668/06.07.2020, formulată de Szen Enikö împotriva H.C.L. nr. 227/24.10.2019 privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în speța ce face obiectul dosarului nr. 6097/3/2020, având ca obiect acțiune în daune contractuale, aflat pe rolul Tribunalului București  – iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri de tip ANL, în regim de închiriere de pe raza  Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3,  4.

 Diverse.

Informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în  semestrul I al anului 2020;

Raportul de activitate al Managerului Spitalului Municipal Săcele;

Informare cu privire la Raportul de control nr. 2890/24.06.2020 al Curții de Conturi efectuat la Spitalul Municipal Săcele.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close