(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 21 ianuarie - 6.57  |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 29 iulie 2021

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  29 iulie 2021:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 24 iunie 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 6 iulie 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2021pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifului pentru închirierea spațiilor de învățământ situate în Municipiul Săcele, str. Nicolae Pană nr. 2, aparținând Parohiei Evanghelice Lutherane Satulung Joseni și închiriate Municipiului Săcele iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifului pentru închirierea spațiilor de învățământ situate în Municipiul Săcele, str. B-dul Brasovului nr. 52, aparținând Parohiei Evanghelice-Lutherane Cernatu și închiriate Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități legate de culte religioase recunoscute de lege în România, în anul 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, în anul 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru acțiuni și programe sportive, în anul 2021- iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea temporară a structurii organizatorice funcționale a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada pandemiei SARS-Cov 2 COVID 19 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Programului de investiții pe anul 2021 al RPLP Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2021– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 154/24.06.2021 privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate, prin atribuire directă către operatorul regional de transport Servicii Săcelene S.R.L.– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 268/26.11.2020 privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Săcele, aparţinând Servicii Săcelene S.R.L.– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  ,,Construire spațiu comercial“, Bulevardul George Moroianu, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru respingerea plangerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 156/24.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuințe individuale și colective și funcțiuni complementare”, modificator al PUZ ,,Construire ansamblu rezidențial, clădiri de birouri, prestări servicii, comerț și alte dotări”, aprobat cu H.C.L. nr. 90/2010, strada Uranus, FN, Municipiul Săcele, formulate de Dobrănel Claudia-Maria – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 230/24.10.2019  pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici  pentru proiectul  „Schimbare de destinație clădire parter din ateliere în sală de sport prin extindere, recompartimentare și amenajări interioare la Scoală Gimnazială nr. 4 „Frații Popeea” din Municipiul Săcele aferent Obiectivului de Investiție „Scoala Gimnazială nr 4 – Extindere și reamenajare clădire ateliere (DALI)”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „SF – Extindere canalizare menajeră bretea strada Câmpului”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare și reabilitare sistem de iluminat public, în cartierul Brădet”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare sistem de iluminat public, în cartierul Ștefan cel Mare”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere iluminat public Cartier Toamnei”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ofertelor de donație și a Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor aferente imobilului – teren în suprafață de 992 mp, înscris în CF nr. 114315 Săcele, nr. cad. 975, nr. top 1432/1/10, asupra cotelor aferente imobilului- teren, în suprafață de 161 mp înscris în CF nr. 107470 Săcele, nr. cad. 967, nr. top 1432/1/2, asupra cotelor aferente imobilului– teren în suprafață de 1.167 mp înscris în CF nr. 110411 Săcele, nr. cad. 965, nr. top. 1428/1/2/1/9 și a imobilului– teren în suprafață de 46 mp înscris în CF nr. 117933 Săcele, fiecare imobil reprezentând parte din strada Egretei și trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea drumurilor forestiere Ghercovaci, Chiba Stângă, Chiba Dreaptă, 7 Izvoare-Valea Baciu, Chiba, Șipoaia, Valea Bradului/Brădetului, Valea Dracului, Valea Chilera, Valea Băii Timiș, Tamina I, Tamina II,  din domeniul public al statului, neînscrise în cartea funciară, în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței – primă înscriere la domeniul privat al Municipiului Săcele, a suprafeței de 331 mp, categoria de folosință  curți-construcții – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului– teren în suprafață de 967 mp, înscris în CF nr. 117773  Săcele, nr. cadastral 117773, categoria de folosință fâneață și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a bunurilor din grupa construcțiilor pentru alimentare cu apă și canalizare și darea în administrare a acestora spre exploatare către Compania Apa Brașov S.A. în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa și canalizare din 24.09.2008– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului– teren în suprafață de  6081  mp, înscris în CF nr. 114792  Săcele, nr. cadastral 114792, categoria de folosință arabil  și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri, construcții anexe C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8, neînscrise în cartea funciară nr.116692 Săcele, nr. cadastral 116692, din domeniul public al statului, în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, către numiții Szabo Elena și Czimbor Alexandru, pensionari silvici, a  unei  cantităţi de  6,0 mc lemn de foc/ fiecare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantități de 90 metri steri lemn foc pentru sezonul rece Compartimentului Educație Timpurie, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15  mst  lemn  de foc specia  fag și  diverse tari  către  Parohia  Ortodoxă  Sfântul Nicolae- Baciu– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 25  mst  lemn  de foc specia fag și diverse tari  către  Mănăstirea Brădet  cu   Hramul ,,Înălțarea Domnului” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 2,011 mc de  lemn  rotund pentru industrializare, rășinoase, cu diametrul la capătul subțire > = 24 cm, clasa C, către Grădinița nr. 2– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 4  mst  lemn  de foc specia  fag și  diverse tari  către Asociația HMIK – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 30  mst  lemn  de foc specia  fag și  diverse tari  către Casa  Evanghelică a Ceangăilor – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 10  mst  lemn  de foc specia  fag și  diverse tari  către  Parohia Ortodoxă Turcheș II – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 3, 4;

  

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 2 m3 / familie, material lemnos pentru foc, sub formă de ajutor pentru încălzirea locuinţei, unui număr de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul Săcele și aprobarea criteriilor de acordare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 3, 4;

 

 • Informare privind activitatea desfãşuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2021;
 • Informare – privind achiziția publică de servicii de acordare credit investiții în sumă de 40 mil lei.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close