(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 25 ianuarie - 10.67  |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 28 aprilie 2021

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  28 aprilie 2021:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 25 martie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 15 aprilie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de acordare a facilitățiilor fiscale, în sensul anulării accesoriilor prevazute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020,  astfel cum a fost modificat prin C.L. nr. 5/2021,, privind prelungirea termenului de acordare a facilitățiilor fiscale, în sensul anulării accesoriilor prevazute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020ˮ- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1,  4.

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale  pentru anul 2022iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru participarea Municipiului Săcele, în calitate de Lider de proiect, la implementarea proiectului ,,Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini”, cod proiect 142450, precum și aprobarea cotelor de cofinanțare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1,  3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale  Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada 2021-2025 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1,  4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de prestări servicii silvice-exploatări forestiere a masei lemnoarse pentru partida 92/2100156800260 din U.P. VII Doftana, partida 200/ 2100156800300 din U.P. VI Tărlung , partida 208/2100156800330 și  partida 209/2100156800340 din U.P.III Piatra Mare– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc unui număr de 17 pensionari silvici – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construire rampă și scări de acces în  Policlinica Municipiului Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. C, etaj 1, 9, către titularul contractului de închiriere –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor privind modul de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;  

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea C.L. nr. 48 din 30.03.2006 ,,privind aprobarea înființarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în Municipiul Săcele si a Regulamentului de Organizare si Funcționare”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 6/07.01.2021 privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în speța ce face obiectul dosarului nr. 3922/62/2020, având ca obiect acțiune în anulare act emis de autorități publice, aflat pe rolul Tribunalului Brașov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 103299 – C1- U11- Săcele nr. cad 1165/28, nr.top (81,82/1,84/1,85/1)XXIX și a cotei de 12952/40000 din imobilul înscris în CF nr. 103229 Săcele nr. cad 1165, nr. top 91,82/1,84/1,85/1 în suprafață de 1923 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în  CF nr. 116453 Săcele – nr.cad 116453 în suprafață de 102 mp și  a imobilului înscris în CF nr. 116454 Săcele- nr.cadastral 116454 în suprafață de 94 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 114144 Săcele în suprafață de 145 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 109244 Săcele – nr.cadastral 109244 în suprafață de 198 mp- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea  fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe Săcele- Gărcini  a imobilului teren înscris în CF nr. 106953 Săcele, în suprafață de 1013 mp, categoria de folosință curți- construcții, proprietatea Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de actualizare date tehnice, în vederea modificării suprafeței  imobilului înscris în CF nr. 113715 Săcele – nr.top  442,443 – situat in Municipiul Săcele, str. Mihai Eminescu nr. 6- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/29.08.2019 privind  scoaterea  definitivă  din  fondul  forestier  a  suprafeței  de  teren de 15400  mp  înscrisă în C.F. nr. 114141,  sub nr.cadastral 114141,  proprietar Municipiul Săcele și a suprafeței de 17600  mp, înscrisă în C.F. nr.  114142,  sub nr.cadastral 114142, proprietar Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 

 • Informare Asociația Zestrea Săceleană – solicitare aviz amplasare monument;
 • Informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 7/23.03.2021;
 • Informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 24/20.02.2014 de către S.C. Servicii Săcelene S.R.L.;
 • Informare Asociația Despărțământul Astra ,,Frații Popeeaˮ.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close