(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 28 aprilie 2021

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  28 aprilie 2021:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 25 martie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 15 aprilie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de acordare a facilitățiilor fiscale, în sensul anulării accesoriilor prevazute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020,  astfel cum a fost modificat prin C.L. nr. 5/2021,, privind prelungirea termenului de acordare a facilitățiilor fiscale, în sensul anulării accesoriilor prevazute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020ˮ- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1,  4.

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale  pentru anul 2022iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru participarea Municipiului Săcele, în calitate de Lider de proiect, la implementarea proiectului ,,Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini”, cod proiect 142450, precum și aprobarea cotelor de cofinanțare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1,  3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale  Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada 2021-2025 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1,  4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de prestări servicii silvice-exploatări forestiere a masei lemnoarse pentru partida 92/2100156800260 din U.P. VII Doftana, partida 200/ 2100156800300 din U.P. VI Tărlung , partida 208/2100156800330 și  partida 209/2100156800340 din U.P.III Piatra Mare– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc unui număr de 17 pensionari silvici – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construire rampă și scări de acces în  Policlinica Municipiului Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. C, etaj 1, 9, către titularul contractului de închiriere –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor privind modul de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;  

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea C.L. nr. 48 din 30.03.2006 ,,privind aprobarea înființarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în Municipiul Săcele si a Regulamentului de Organizare si Funcționare”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 6/07.01.2021 privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în speța ce face obiectul dosarului nr. 3922/62/2020, având ca obiect acțiune în anulare act emis de autorități publice, aflat pe rolul Tribunalului Brașov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 103299 – C1- U11- Săcele nr. cad 1165/28, nr.top (81,82/1,84/1,85/1)XXIX și a cotei de 12952/40000 din imobilul înscris în CF nr. 103229 Săcele nr. cad 1165, nr. top 91,82/1,84/1,85/1 în suprafață de 1923 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în  CF nr. 116453 Săcele – nr.cad 116453 în suprafață de 102 mp și  a imobilului înscris în CF nr. 116454 Săcele- nr.cadastral 116454 în suprafață de 94 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 114144 Săcele în suprafață de 145 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 109244 Săcele – nr.cadastral 109244 în suprafață de 198 mp- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea  fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe Săcele- Gărcini  a imobilului teren înscris în CF nr. 106953 Săcele, în suprafață de 1013 mp, categoria de folosință curți- construcții, proprietatea Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de actualizare date tehnice, în vederea modificării suprafeței  imobilului înscris în CF nr. 113715 Săcele – nr.top  442,443 – situat in Municipiul Săcele, str. Mihai Eminescu nr. 6- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/29.08.2019 privind  scoaterea  definitivă  din  fondul  forestier  a  suprafeței  de  teren de 15400  mp  înscrisă în C.F. nr. 114141,  sub nr.cadastral 114141,  proprietar Municipiul Săcele și a suprafeței de 17600  mp, înscrisă în C.F. nr.  114142,  sub nr.cadastral 114142, proprietar Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 

 • Informare Asociația Zestrea Săceleană – solicitare aviz amplasare monument;
 • Informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 7/23.03.2021;
 • Informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 24/20.02.2014 de către S.C. Servicii Săcelene S.R.L.;
 • Informare Asociația Despărțământul Astra ,,Frații Popeeaˮ.
print