(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele, din data de 27 martie 2024

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 27.03.2024, orele 15.00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 29 februarie 2024 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2024 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime pană la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei lemnoase, pentru partida 464/2300156800650- P. VII Doftana și pentru partida 485/2300156800880- U.P V Tesla – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 208 /26.05.2022 privind modificarea H.C.L. nr. 101/24.03.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020*, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului și acordarea mandatului special reprezentantului UAT Săcele pentru aprobarea strategiei de tarifare și încheierea Actului Adițional la Contractul de Delegare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (PT) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Refacere și consolidare bretea strada Brazilor, în Municipiul Săcele” – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de functii ale Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA
 9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu medical din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, B, ap. 8 către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 11. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. nr. 278/31.08.2023 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 228/27.07.2023 privind aprobarea Actului Aditional nr. 6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1 din data de 12.2018, încheiat cu Societatea RATBV S.A., modificat și completat prin Actul adițional nr. 1/2019, Actul adițional nr. 2/2021, Actul adițional nr. 3/2021, Actul adițional nr. 4/2021 și Actul adițional nr. 5/2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință, anexe/dependințe și împrejmuire“, strada Avram Iancu, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zonă de locuințe și dotări complementare, strada Brazilor, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 4 mst (2,48 mc) lemn de foc, către Asociația HMIK, din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst (9,30 mc) lemn de foc, către Parohia Ortodoxă Turcheș II, din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst (9,30 mc) lemn de foc, catre Mânăstirea Brădet, cu Hramul ,,Înălțarea Domnului”, din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA
 17. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru cota de 8/100 din imobilul înscris în C.F. nr. 120875 Săcele, nr.top 644, 645, 646, 647, situat în Municipiul Săcele, str. Mihai Eminescu 2 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 18. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat a imobilului – teren, înscris în C.F. nr. 118255 Săcele, în suprafață de 61 mp, situat în Municipiul Săcele, Viitorului nr. 84 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia de închiriere/concesiune prin licitație publică a bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Săcele, precum și din Comisia de soluționare a contestațiilor – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 20. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare nr. C-115/2024, aprobarea vânzării directe către titularii contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul – teren situat în Municipiul Săcele – Viitorului nr. 84 – Piața Electroprecizia, înscris în CF nr. 118255 Săcele, nr. cad. 118255, în suprafață de 61 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 21. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare nr. C-117/2024 și aprobarea vânzării directe către titularul contractului de concesiune și a prețului pentru vânzarea imobilului – teren situat în Municipiul Săcele – Str. Viitorului – Piața Electroprecizia, înscris în C.F. nr. 107082 Săcele, nr. cad. 107082, în suprafață de 24 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA
 22. Proiect de hotărâre privind însușirea raportelor de evaluare nr. C-116/2024, nr. C-118/2024 și aprobarea vânzării directe către titularul contractelor de concesiune și a prețurilor pentru vânzarea imobilelor – terenuri situate în Municipiul Săcele, Viitorului – Piața Electroprecizia, înscrise în C.F. nr. 107098 Săcele, nr. cad. 107098, în suprafață de 92 mp și în C.F. nr. 117226 Săcele, nr. cad. 117226, în suprafață de 99 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 23. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare nr. C-119/2024 și aprobarea vânzării directe către titularul contractului de concesiune și a prețului pentru vânzarea imobilului – teren situat în Municipiul Săcele, Str. Viitorului – Piața Electroprecizia, înscris în C.F. nr. 117221 Săcele, nr. cad. 117221, în suprafață de 47 mp – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 24. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în C.F. nr. 120728 Săcele, nr. cad. 120728, în suprafață de 1.158 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 25. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în F. nr. 107084 Săcele, nr. cad. 107084, în suprafață de 130 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 26. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în C.F. nr. 113900 Săcele, nr. cad. 113900, în suprafață de 1.510 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 27. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în F. nr. 113917 Săcele, nr. cad. 113917, în suprafață de 199 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 28. Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 1/1 din imobilul – teren în suprafață de 78 mp, înscris în C.F. nr. 121043 Săcele, nr. cadastral 121043, categoria de folosință curți construcții cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 29. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 04.2024 – 30.06.2024 iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

30. Diverse

 1. Raportul de activitatea privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Săcele pentru anul 2023.
 2. Circulară Instituția Prefectului Județului Brașov.
 3. Solicitare Electroprecizia A.
print