(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 ianuarie 2022

PROIECTUL
ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 ianuarie 2022:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 22 decembrie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 6 ianuarie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM S.A. IFN nr. 856/13.10.2017 în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului ,,Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”, jud. Brasov și plații comisionului de garantare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementată de dispozițiile articolului nr. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifului pentru închirierea spațiului de învățământ situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 7, aparținând S.C. Electroprecizia S.A. și închiriate Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de acordare a facilitățiilor fiscale, în sensul anulării accesoriilor prevazute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020, modificat prin H.C.L. nr. 5/07.01.2021 și H.C.L. nr. 98/28.04.2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014, precum și aprobarea încheierii unui Act adițional în acest sens – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele pentru anul 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din H.C.L. nr. 268/26.11.2020 privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Săcele, aparţinând Servicii Săcelene S.R.L., republicată – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire Centru Creștin Penticostal”, strada Măceșului, Municipiul Săcele (modificator al PUZ ,,Zona de locuințe unifamiliale – Str. Câmpului f.n.ˮ, aprobat prin H.C.L. nr. 117/24.09.2015 și PUZ ,,Construire sediu firma, depozit și spălătorie autoˮ, aprobat prin H.C.L. nr. 141/26.11.2009) – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire locuințe”- Str. Pinului – str. Highișului, Municipiul Săcele (modificator al PUZ ,,Zona Spital str. Oituz și Poiana Angelescu” aprobat cu H.C.L. 54/25.09.1997) – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
13. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 18/30.01.2020 privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – str. Vulturului – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
14. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 20/30.01.2020 privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – str. Gödri János– reabilitare și modernizare”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
15. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 260/26.11.2020 privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – str. Vulcan – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
16. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 262/26.11.2020 privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – str. Baciului – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
17. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 264/26.11.2020 privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – str. Fâneții – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
18. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 265/26.11.2020 privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – str. Nouă – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;
19. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr 230/24.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Schimbare de destinație clădire parter din ateliere în sală de sport prin extindere, recompartimentare și amenajări interioare la Scoală Gimnazială nr. 4 «Frații Popeea» – din Municipiul Săcele aferent Obiectivului de Investiție „Scoala Gimnazială nr. 4 – Extindere și reamenajare clădire
ateliere ”, actualizați prin H.C.L. nr. 185/29.07.2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
20. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin H.C.L.
nr. 195/30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici
pentru proiectul „Reabilitare construcții administrative și social culturale și schimbare de destinație în
Centru de zi pentru educatie timpurie, Municipiul Săcele” din cadrul obiectivului de investiții ,,DALI-
Centru de zi – reamenajare și schimbare de destinație” și actualizați prin H.C.L. nr. 64/24.06.2021 – iniţiator
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI- str. Agronomiei- reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR
Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI- str. Cerbului – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI- str. De Mijloc – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI- str. Verii – reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (Faza Studiu de coexistență) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reglementare LEA MT Săcele, str. Barajului” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Modernizare iluminat public pe str. Fâneții” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
27. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date asupra unor imobile ce aparțin Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
28. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 116454 Săcele, a imobilului înscris în CF nr. 116455 Săcele, a imobilului înscris în CF nr.110825 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
29. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date pentru unele imobile – terenuri din zona 15 Noiembrie și Piața Electroprecizia din Municipiul Sacele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
30. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date asupra unor imobile ce fac parte din fondul forestier
al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
31. Proiect de hotărâre privind actualizare date imobil pentru imobilul înscris în CF nr. 108711 Săcele, respectiv asupra terenului de la A1- curți construcții, în suprafață de 1183 mp și a construcției A1.1 – C1, în suprafață de 297 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
32. Proiect de hotărâre privind actualizare date imobil pentru imobilul înscris în CF nr. 110190 Săcele , respectiv înscrierea în domeniul public a Municipiului Săcele, a terenului de la A1- curți construcții, în suprafață de 1713 mp , a construcției A1.1 – C1 -137 mp și a construcției A1.2 – C2 – 276 mp– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
33. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 108645 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.
34. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele, al imobilului înscris în CF nr. 117983 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

35. Diverse.

– Informare privind activitatea desfãşuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2021;
– Informare USRPLUS Săcele.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close