(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE DIN DATA DE 27 FEBRUARIE 2020

PROIECTUL

 ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  27 februarie 2020:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 30 ianuarie 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gheorghita Mutu Petre – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020 și modificarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2019 – iniţiator RIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al Societății Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru deținătorii de pajiști naturale (fânețe și pășuni ), înregistrați la Registrul agricol al Municipiului Săcele între anii 2015-2019,  pentru  suprafața de 4345,70 ha –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunea din trupul Capra Mică-Munții Cailor, proprietatea Municipiului Brașov, aflat pe teritoriul administrativ al Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a Programului de Investiții pe anul 2020 ale R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2019 al R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării lemnului de foc provenit din resturi de exploatare din parchete reprimite anterior, din crăci, vreascuri, uscături, rezultate din procesul de eliminare naturală a arborilor din ecosistemul forestier, din degajări/curățiri și din buturi greu despicabili și prețurile de vânzare ale lemnului de foc rezultat valabile în anul de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos, fasonat la drum auto, destinat  valorificării către populație, în anul de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinate valorificării către populație, livrarea loco drum auto forestier, în anul de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinate valorificării către populație, livrarea loco depozit, în anul de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale fasonat loco ciotă și destinat valorificării către populație, în anul de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/vânzare directă, valabile pentru anul de producție 2020, la cherestele provenite din confiscări, destinate valorificării, către agenți economici, respectiv către populație – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului  brut total de 65  mii mc masă  lemnoasă pe picior destinat  recoltării, pentru anul de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele, provenită din partida nr.40 în UP VI Tărlung, u.a. 56 C%, volum 1482 mc și partida  86 din UP VI Tărlung, u.a. 59 D%, volum

2008 mc – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2020, a volumului brut total de 65 mii mc masă lemnoasă, către agenții economici prin licitație/negociere și către populație pentru nevoi locale, prin vânzare directă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2020, a volumului brut total de 65 mii mc  masă lemnoasă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu  gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc către  Mănăstirea Brădet cu Hramul ,,Înălțarea Domnului”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a unor imobile – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 116968 Săcele, în suprafață de 2554 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință drumuri de exploatare (DE-uri) și a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare (HC-uri) – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului identificat în CF nr. 107439 Săcele sub nr. cad. 107439, în suprafață de 11813 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare, a numiților Covășan Costel, Covășan Felicia-Mariana și Negoiță Alexandru-Ionuț, la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafață de 25 mp, înscris în CF nr.115487 al localității Săcele, nr. cad.115487 și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru alipirea unor imobile-terenuri aparținând domeniului privat al Municipiului Săcele, situate în str. Bolnoc nr. 155 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului-teren înscris în CF nr. 101300 Săcele, nr.cad.101300, în suprafață de 78 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile-terenuri situate în zona Bolnoc – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri, imobile ce aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, către Liceul Teoretic ,,Zajzoni Rab Istvan” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile – construcții și terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, către Liceul Teoretic ,,George Moroianu” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri, imobile ce aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, către Școala Gimnazială nr. 5 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a două cabinete medicale din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 80 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 21- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în vederea redobândirii în patrimoniul Municipiului Săcele a imobilului – Grădinița cu Program Prelungit nr. 5, situată în Mun. Săcele, str. Viitorului nr. 7 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2019- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru a face parte din echipa tehnică de evaluare a proiectelor depuse in cadrul bugetarii participative la nivelul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4.

 • Raportul de activitate al R.P.L.P. Săcele R.A pe anul 2019.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close