(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 Mai 2023

Se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 25.05.2023, orele 15.00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. Mihai Eminescu nr. 4, Sala de ședințe a Serviciului Poliția Locală – et. 2, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție după cum urmează:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 aprilie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 10 mai 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului și a situațiilor financiare ale Municipiului Săcele pe anul 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități legate de culte religioase recunoscute de lege în România- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru programe, proiecte și acțiuni culturale – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru acțiuni și programe sportive – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional 2/2023 la Contractul nr. 2/27.07.2021 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 6. Proiect de hotărâre pentru acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de Act Aditional nr. 6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călatori nr. 1 din data de 12.2018, încheiat cu Societatea RATBV S.A., modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 1/2019, Actul adițional nr. 2/2021, Actul adițional nr. 3/2021, Actul adițional nr. 4/2021 și Actul adițional nr. 5/2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții al R.P.L.P Săcele R.A pentru anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior ale partizilor, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, pentru anul de producție 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida 92/2200156801070 din P. VII – Doftana, partida 390/2200156800910 din U.P. V – Tesla și partida 397/2200156800990 din U.P. VI – Tărlung – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 1. Proiect de hotărâre pentru reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin C.L. nr. 142/25.04.2023 pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 287/16.11.2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr. 4,  str. General Ion Dragalina nr. 78,  Municipiul Săcele, jud Brașov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. 141/21.04.2022 privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiectul ,,Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program normal nr. 4 – Str. General Ion Dragalina nr. 78, municipiul Săcele, jud. Braşov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico- economici privind proiectul „Semaforizare trafic pod Dârste (intersecțiile Câmpului, str Timiș, B-dul Brașovului)” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, operator Compania Apa Brașov S.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico- economici privind    proiectul  „Lucrări  de  amenajare  cu  tartan  a  locului  de  joacă  din  parcul «Prichindel»” din cartierul Electroprecizia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de Sarcini privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele, a modelului de contract pentru acord-cadru și a modelului de contract subsecvent – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea C.L. nr. 272/17.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 3. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența contabilă a unor obiecte de inventar din patrimoniul Municipiului Săcele, domeniul privat și transferul acestora către Spitalul Municipal Săcele și Liceul Teoretic George Moroianu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două unități locative sociale din Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, Bloc 45- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere,  de tip ANL, de pe raza  Municipiului Săcele, situate în imobilele 19 si 20 din Cartierul Ștefan cel Mare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului informării și consultării publicului privind propunerile preliminare pentru actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a Metodologiei de organizare și funcționare a acesteia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea interzicerii extinderii intravilanului în afara limitelor intravilanului propus prin documentația de actualizare a PUG al Municipiului Săcele aflată în curs de avizare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 4. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare 612/1/2023, aprobarea vânzării directe către titularul contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul – teren situat în Municipiul Săcele – Str. Viitorului  FN, înscris în CF nr. 120201 Săcele, nr. cad. 120201, în suprafață de 94 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare 612/2/2023 și aprobarea vânzării directe către titularii contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul – teren, situat în Municipiul Săcele – Str. Viitorului FN, înscris în CF nr. 101459 Săcele, nr. cad. 101459, în suprafață de 100 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare 615/2023 și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 114209 Săcele, nr. cad. 114209, în suprafață de 233 mp, categoria  de folosință  curți construcții, situat pe Str. Narciselor FN, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 476/516 aferente imobilului, teren în suprafață de 2245 mp din acte (2272 mp suprafața măsurată), înscris în CF 100561 Săcele, nr. cadastral 100561, categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară a imobilului înscris în CF 113302 Săcele, nr.top 144, situat în Municipiul Săcele, zona Bld. Brașovului nr. 160 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 3. Proiect de hotărâre privind acordul în vederea executării lucrării de extindere conductă și branșament gaze naturale, pe terenul înscris în F. nr. 104307 Săcele, nr.cadastral 104307, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantități de 90 metri steri lemn foc pentru sezonul rece, Compartimentului Educație Timpurie aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6 mc (9,67742 mst) lemn de foc, unui număr 20 pensionari silvici – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst (9,30 mc) lemn de foc, specia fag și diverse tari, către Biserica Evanghelică-Lutherană, Parohia Satulung – Joseni– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 4 mst (2,48 mc) lemn de foc, specia fag și diverse tari, către Asociația HMIK – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 

 

print