(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 24 februarie 2022

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 24 februarie 2022:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 ianuarie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 9 februarie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului Municipiului Săcele pe anul 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2021 al R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2022 ale R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei lemnoase fasonat loco cioată, din partizi de igienă și/sau accindetale cu volum de până la 100 mc și din recuperări de material lemnos provenit din tăieri ilegale, pentru producția anului 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/vânzare directă, valabile pentru anul de producție 2022, la cherestele provenite din confiscări, destinate valorificării, către agenți economici prin licitație/negociere, respectiv prin vânzare directă către populație – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinat valorificării către populație, livrare loco drum auto forestier, în anul de producție 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinat valorificării către populație, livrare loco depozit, în anul de producție 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos, fasonat la drum auto, destinat valorificării către populație, în anul de producție 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale, fasonat loco cioată și destinat valorificării către populație, în anul de producție 2022 –iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 4;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2022, a volumului brut total de 65,0 mii mc masă lemnoasă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 4;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2022, a volumului brut total de 65,0 mii mc masă lemnoasă, către agenții economici prin licitație/negociere și către populație pentru nevoi locale, prin vânzare directă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului brut total de 65,0 mii mc masă lemnoasă pe picior destinat recoltării, pentru anul de producție 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

16. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2022- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2022 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2021– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4;

19. Proiect de hotărâre privind calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA

VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării a unui autovehicul aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele, cu destinaţia ,,ajutor de urgenţă“ domnului Costache Vasile cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Morii nr. 51 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți (membri titulari) și a doi membri supleanți din cadrul Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului de directori/directori adjuncți, sesiunea ianuarie-aprilie – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

24. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din H.C.L. nr. 285/17.12.2020 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele, astfel cum a fost completată prin H.C.L. nr. 29/28.01.2021 și H.C.L. nr. 226/30.09.2021 și modificată prin H.C.L. nr. 82/25.03.2021– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activității managerului Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Săcele”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în speța ce face obiectul dosarului nr. 21934/197/2021, având ca obiect acțiune în constatare, aflat pe rolul Judecătoriei Brașov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiție „Construire Clădire Administrativă, Spitalul Municipal Săcele”, str. OITUZ nr. 54 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

29. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A. a unui amplasament situat în Municipiul Săcele și asigurarea condițiilor în vederea executării unei creșe medii, potrivit obiectivului de investiții „Proiect tip-Construire și dotare creșă în Municipiul Săcele, judetul Brașov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Podeț peste pârâul Durbav, str. Ciucaș” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

31. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix ,,Drum auto forestier Tărlung – Cioricaˮ în evidențele contabile cu valoarea de 93.966,96 lei – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

32. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix ,,Drum auto forestier Valea Zimbruluiˮ în evidențele contabile cu valoarea de 192.197,38 lei– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

33. Proiect de hotărâre privind preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Săcele a sumei de 1.222.606,71 lei, aferente obiectivului de investiții ,,Drum auto forestier Poiana Angelescu – Valea Largăˮ – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

34. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe către titularii contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul – teren situat în Municipiul Săcele – Str. Bolnoc nr. 155, înscris în CF nr. 117092 Săcele, nr. cad. 117092, în suprafață de 1.433 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

35. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe către titularii contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul – teren situat în Municipiul Săcele – Str. Bunloc nr. 95, înscris în CF nr. 106963 Săcele, nr. cad. 106963, în suprafață de 250 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

36. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe către titularul contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul – teren situat în Municipiul Săcele – Str. Bolnoc nr. 181 A, înscris în CF nr. 102110 Săcele, nr. cad. 102110, în suprafață de 275 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

37. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe către titularul contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul – teren situat în Municipiul Săcele – Str. Bolnoc nr. 47 A, înscris în CF nr. 113516 Săcele, nr. cad. 113516, în suprafață de 750 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

38. Proiect de hotărâre pentru trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 104403 Săcele, nr. cad. 104403, în suprafață de 389 mp și declararea acestuia ca fiind de interes public local – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

39. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date pentru imobilul înscris în CF nr. 106946 Săcele, cad. 106946, în suprafață de 1.000 mp ce face parte din fondul forestier al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

40. Diverse.

– Raportul de activitate al Managerului Spitalului Municipal Săcele iulie 2017- decembrie 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

print