(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 23 noiembrie 2023

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 23.11.2023, orele 15.00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 26 octombrie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al sedinței extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 08 noiembrie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie si octombrie 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 324/26.10.2023 privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Municipal Săcele aprobat prin H.C.L. nr. 225/27.07.2023- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate în H.C.L. nr. 290/28.09.2023 privind reînnoirea mandatelor administratorilor Consiliului de Administrație a Regiei Publice Locala a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate în H.C.L. nr. 313/09.10.2023 privind reînnoirea unui mandat de administrator executiv în Consiliul de Administrație a Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, în anul de producție 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei lemnoase pentru diferite partide – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
10.Proiect de hotărâre privind încetarea prin renunțare la mandatul de administrator al Servicii Săcelene S.R.L. al d-lui Mormoloc Viorel Costel – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
11.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T Municipiul Săcele în Adunarea Generală din data de 12.12.2023 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
12.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 285/17.12.2020 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele, astfel cum a fost completată și modificată ulterior – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, la faza obținerii Autorizației de Construire și a proiectului tehnic, pentru investiția ,,Renovare energetică moderata a clădirilor rezindențiale multifamiliale – 5 componente din Municipiului Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință, împrejmuire
și organizare de șantier“, strada Paltinului, Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
15.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației terenului și clădirii înscrise în CF nr. 115337 Săcele proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public, din internat de fete în imobil cu destinația „bloc locuințe sociale”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
16.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sacele – primă înscriere imobil, categoria de folosință drum de exploatare DE 350/3-229 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea D.E.E. ROMÂNIA S.A Cluj Napoca-Sucursala Brașov S.A asupra unei suprafețe de teren de 50,1 mp, situate în Municipiul Săcele, B-dul Brașovului nr. 246, pe terenul înscris în C.F. nr. 113677 Săcele și în C.F. nr. 120636 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL

18.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de acces pe suprafața de 100 mp din imobilul înscris în C.F nr.114671 Săcele – 41265 mp (lângă refugiul Salvamont din masivul Piatra Mare) – proprietar Municipul Săcele, domeniul privat, în vederea instalării, exploatării și întreținerii unor echipamente de telecomunicații mobile ușoare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
19.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a bunurilor din grupa construcțiilor pentru alimentare cu apă și canalizare și darea în administrare a acestora spre exploatare
către Compania Apa Brașov S.A. în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 24.09.2008 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA
VIRGIL.
20.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Săcele pentru imobilul situat în Municipiul Săcele, str. Victor Jinga nr. 14, jud. Brașov ,,casă monument istoric”, datare 1846- LMI 2015, poz.794, cod BV-II-m-B-11795 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
21.Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară a imobilului înscris în CF nr. 103299-C1-U10 Săcele, nr. cad 1165/19, situat în Municipiul Săcele, str. Avram Iancu nr. 47, ap. 20 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
22.Proiect de hotărâre privind modificarea de suprafață a poziției 26, nr.top 2012/2/10/1 – C.F. nr. 118976 Săcele din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 59/23.02.2023 privind actualizarea datelor de carte funciară pentru unele imobile situate în Municipiul Săcele, Str. Carierei – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
23.Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei
de 1/1 din imobilul – teren în suprafață de 27 mp, înscris în CF nr. 120862 Săcele, nr. cadastral 120862, categoria de folosință fâneață cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL

24.Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului – teren în suprafață de 9 mp, înscris în C.F. nr. 120687 Săcele, nr. cadastral 120687 și asupra imobilului – teren în suprafață de 47 mp, înscris în C.F. nr. 120511 Săcele, nr. cadastral 120511, având categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea lor din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
25.Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 1/1 din imobilul – teren în suprafață de 103 mp, înscris în CF nr. 120848 Săcele, nr. cadastral 120848, categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
26.Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cotei de 2/42 din imobilul – teren în suprafață de 1.543 mp, înscris în C.F. nr. 100466 Săcele, nr. cadastral 100466, categoria de folosință arabil cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
27.Diverse.
1. Sesizare USR Săcele.
A

print