(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 21 iunie

Se convoacă în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 21.06.2023, orele 15.00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la Centrul Multicultural și Educațional din Municipiul Săcele – Sala de spectacole, situat în B-dul George Moroianu nr. 17, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 mai 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 6 iunie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Alain Fernand Christian REVET – iniţiator consilier local VOICESCU NICOLETA TEONIA.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea scoaterii din evidența contabilă a Municipiului Săcele, respectiv din contul 231 – ,,Imobilizări corporale în curs de execuție” și contul 233 – ,,Imobilizări necorporale în curs de execuţie” a unor obiective de investiții – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele aprobată prin H.C.L. nr. 131/25.04.2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
7. Proiect de hotărâre privind acordarea alocaţiei valorice a normei de hrană personalului Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a masei lemnoase pentru partida P 420/2300156800140 din U.P. VII Doftana, partida P 421/2300156800150 din U.P VI Tărlung – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 5.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Asociația Club Sportiv Carpathian Eagles – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
11. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst (9,30 mc) lemn de foc, către Parohia Ortodoxă Sfântul Nicolae – Baciu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea ENGIE România S.A., asupra suprafeței de 1 mp, proprietatea Municipiului Săcele, situată la intersecția str. Timiș nr. 47 cu str. Toamnei – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr. 112796 Săcele, CF nr. 115074 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
14. Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote din imobilul – teren în suprafață de 1.543 mp, înscris în CF nr. 100466 Săcele, nr. cadastral 100466, categoria de folosință arabil, cu destinație de drum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

15. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act aditional la Contractul de concesiune nr. 6974/06.03.2007 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
16. Proiect de hotărâre privind încheierea unor acte adiționale la Contractele de concesiune nr. 773/21.01.2000, nr. 774/21.01.2000, nr. 21078/30.10.2003 și nr. 21079/30.10.2003 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
17. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 308/22.09.2022 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a bunurilor din grupa construcțiilor pentru alimentare cu apă și canalizare și darea în administrare a acestora spre exploatare
către Compania Apa Brașov S.A. în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 24.09.2008 pentru obiectivul ,,Extindere canalizare menajeră cartier Baciu” și pentru obiectivul ,,Rețele de alimentare cu apă cartier Baciu”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
18. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.07.2023-30.09.2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

print