(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 25 aprilie 2023

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 25.04.2023, orele 15.00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu următorul Proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 23 martie 2023 – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 6 aprilie 2023 – iniţiator Primar inginer Popa Virgil
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 18 aprilie 2023 – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2023 – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023 – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea Municipiului Săcele la Vire (Franța), oraș înfrățit cu Municipiul Săcele și a cheltuielilor aferente acesteia – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 8. Proiect de hotărâre pentru alocarea sumei de 10.000 lei cu destinația de premiere a elevilor David Nicolae Șolga și Lorena Moroianu și a profesorilor Elena Bucurenciu și Gabriela Doicea, care au obținut locul 1 și mențiune specială în cadrul concursului internațional ,,Juvenes Translatores” organizat de Comisia Europeană – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 165/13.05.2022 „privind aprobarea participării Municipiului Săcele la parteneriatul cu Municipiul Braşov, în calitate de lider de parteneriat și UAT-uri din Zona Metropolitană Brașov în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă (Sub-investițiile I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) și investiția I.4.-Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, precum și a Acordului de parteneriat încheiat în acest sens”- iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2022 – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 11. Proiect de hotărâre pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2024 – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L nr. 146/21.04.2022 privind aprobarea zonării Municipiului Săcele – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele A. – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 al Societății Servicii Săcelene R.L. și a Raportului Administratorilor privind activitatea Societății Servicii Săcelene S.R.L. pe anul 2022 – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 15. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la H.C.L. nr. 16/26.01.2023 privind consumul lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele pentru anul 2023 – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Săcele – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 17. Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Municipiului Săcele – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. A, ap. 8, către titularul contractului de închiriere – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. B, ap. 17, către titularul contractului de închiriere – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Zonă locuințe”, strada Ciucaș, Municipiul Săcele – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,pentru obiectivul de investiții Acvacultură (infrastructură și utilități)”, extravilan – zona Cheile Strâmbului, Municipiul Săcele – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire locuințe”, strada Brândușelor – DE 183/2, Municipiul Săcele – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 24. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc specia fag și diverse tari către Biserica Evanghelică-Lutherană, Parohia Satulung Suseni – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 25. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 30 mst lemn de foc, specia fag și diverse tari, către Casa Evanghelică a Ceangăilor – iniţiator Primar inginer Popa Virgil;
 1. Diverse
 1. Informare cu privire la rețeaua europeană a consilierilor locali și regionali ai U.E.
print