(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local la Municipiului Săcele, din data de 28 mai 2020

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  28 mai 2020:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 30 aprilie 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Anexei la H.C.L. nr. 12/30.01.2020 privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei  Municipiului Săcele pentru anul 2020  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii funcționale a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada Pandemiei Covid – 19- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de functii ale Spitalului Municipal  Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia către  operatorii economici, an de producție 2020  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 130/30.04.2020 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, an de producție 2020  – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre aprobarea tarifului de 135,00 mc, pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele, provenită din partida nr. 133/1635585, UP VI Tărlung, u.a. 53A%, – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 116793 Săcele, nr.cad 1164, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/3, în suprafață de  174 mp  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile-terenuri situate în zona Bolnoc – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren categoria de folosință fâneată, înscris în CF nr. 116747 Săcele, nr.top 1323/2 în suprafață de 2890 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea  datelor de carte funciară pentru imobilul  înscris în CF nr. 105217 Săcele , construcții A1.1 – nr. cadastral 105217-C1, proprietar Municipiul Săcele, domeniul public – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului în suprafață de 5086  mp, teren curți-construcții, identificat în CF nr. 100160 Săcele,  cad 100160, proprietar Municipiul Sacele, domeniul public  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe catre titularul contractelor de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul  Săcele, str. Viitorului nr. 8B – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în H.C.L. nr. 125/30.04.2020 privind atestarea apartenenței  la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare HC 1636- tronson I, în suprafață de 135 mp și HC 4121-tronson I, în suprafață de  433 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Tehnologic Victor Jinga”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL aflate pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea a trei unități locative sociale din Municipiul Săcele, str. Al. Ep. Popeea nr. 20A – iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

Diverse:

 21. Informare cu privire Decizia nr. 7/23.03.2020 Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Brașov.

print